Ergenlikte artan bilişsel yetenek daha düşük demans riskiyle bağlantılı olabilir

Ergenlikte artan bilişsel yetenek daha düşük demans riskiyle bağlantılı olabilir

Araştırmalar, çocukluktaki bilişsel yetenekler ile yaşamın ilerleyen dönemlerinde demans geliştirme riski arasında ters yönde bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı.

Demans nedir?

Demans; hafıza kaybı, muhakeme, problem çözme ve diğer bilişsel işlevlerle ilgili birtakım semptomları içeren, zihinsel yeteneklerde günlük yaşamı etkileyecek kadar şiddetli bir bilişsel fonksiyonlardaki düşüşü ifade etmektedir.

Demans neden olur?

Tipik olarak sinir hücrelerinin ve bunların beyindeki bağlantılarının hasar görmesinden ya da bunların kaybından oluşmaktadır. Oluşan hasar veya kayıp; duygu, düşünce ve davranış şekillerini etkilemektedir. Demansın en çok yaşlılarda görülmesi, yaşlanmanın normalliği olarak görülebilmektedir.

Demans geliştirme riski üzerine araştırmalar

Yapılan araştırmalar, çocukluktaki bilişsel yetenekler ile yaşamın ilerleyen dönemlerinde demans geliştirme riski arasında ters yönde bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ancak bazı çalışmalar ise kişinin eğitim ve meslek gibi demografik değişkenlerin demans riskini öngörmede çok az rol oynadığını savunmaktadır.

Daha yüksek eğitim düzeyi ve zihinsel olarak uyarıcı faaliyetlere katılım, bilişsel gerilemeyi ve hatta belirli demans türlerinin riskini de azaltabilmektedir. Bilim insanları, bu aktivitelerin beynin demans sonucunda oluşan bazı hasarları alternatif sinir yolları ya da beyin ağlarının daha verimli kullanımını sağlayan bir ‘bilişsel rezerv’ geliştirmeye çalıştıklarını öne sürmektedirler.

Önceki araştırmaların çoğu geriye dönüktü ve katılımcıların ileri yaşlara ait verilerini içermekteydi. Çalışmanın yazarı Jimi Huh ve meslektaşları, katılımcıların gençlik yıllarında toplanan verileri kullanarak, erken yaşamdaki bilişsel işleyişin, sonraki yaşamdaki bilişsel durum üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamıştır.

Genel bilişsel yeteneği etkileyen erken yaşam faktörlerini ve eğitimin veya daha yüksek bilişsel taleplere sahip mesleklerin demans riskini azaltıp azaltamayacağını belirlemeye çalıştılar. ABD’deki lise öğrencileri 1960 yılında bilişsel yetenek testlerini tamamladılar. Bu bireylerin bir alt grubu 2018 yılında (58 yıl sonra) yeniden incelenmiştir. Yeniden inceleme sonucunda bilişsel yetenekler ve demans göstergelerine ilişkin başka bir değerlendirmeye tabi tutulmuşlardır: bilişsel beceriler ve iyi çalışan hafıza gerektiren görevler.

Araştırma ile ortaya çıkan bulgular

Araştırma yazarları, analizleri için katılımcıların 1960 yılındaki bilişsel yetenekleri, ulaşılan eğitim düzeyi, meslek karmaşıklığı, demans ve çeşitli sosyodemografik verileri kullanmışlardır. Sonuçlar gösteriyor ki, 1960 yılında ergenlik döneminde daha iyi bilişsel yeteneklere sahip olan katılımcıların, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde daha iyi eğitim alma eğiliminde olduklarını ve daha karmaşık işlerde çalışmaktadır.

Ergenlik döneminde daha iyi bilişsel yeteneklere sahip olan kişilerin (1960’ta), 2018 değerlendirmesinde demans semptomlarına sahip olma olasılıkları biraz daha düşüktü. Benzer şekilde, daha fazla eğitim almış ve yaşamları boyunca daha karmaşık işlerle meşgul olmuş kişilerin 2018’de demans belirtileri gösterme olasılıkları bir miktar daha düşüktü.

Ergenlik dönemi bilişsel yetenekleri ve demans riski bağlantısı

Çalışmanın yazarları, ergenlik dönemindeki bilişsel yeteneklerin sadece demans riskini doğrudan etkilemekle kalmayıp, bununla birlikte demans riskini de doğrudan etkilediğini vurgulayan istatistiksel bir modeli test etmiştir. Sonuçlar, bu faktörler arasındaki bu tür ilişkilerin gerçekten mümkün olabileceğini doğrulamıştır.

Çalışmanın yazarları şu sonuca varmıştır: “Çalışma, erken bilişsel yetenek ile yaşamın ilerleyen dönemlerinde demans arasındaki bağlantılara önemi ışık tutmaktadır. Ancak, bu çalışmada verileri analiz edilen katılımcıların verileri 1960 yılında toplananların sadece küçük bir kısmı olduğu unutulmamalıdır. Bu, potansiyel olarak sonuçları etkileyebilecek hayatta kalma yanlılığına yer bırakmaktadır.”

KAYNAKÇA:
– Huh, J., Arpawong, T. E., Gruenewald, T. L., Fisher, G. G., Prescott, C. A., Manly, J. J., … & Gatz, M. (2024). General cognitive ability in high school, attained education, occupational complexity, and dementia risk. Alzheimer’s & Dementia.
– Psypost (18.04.2024). Heightened cognitive ability in adolescence linked to lower dementia risk decades later.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler