Erken dönem psikozlu hastalarda uyku sorunlarıyla bağlantılı intihar düşünceleri

Erken dönem psikozlu hastalarda uyku sorunlarıyla bağlantılı intihar düşünceleri

Şizofreni Bülteni’nde yer alan bir rapora göre, erken psikozlu (yalnızca tek bir psikoz epizodu geçirmiş olanlar) ve kalıcı uyku sorunları yaşayan kişilerde, uyku sorunu yaşamayan erken psikozlu kişilere göre intihar düşüncesini bildirme olasılığı yaklaşık 14 kat daha fazladır.

Augusta Üniversitesi’nden Dr. Brian J. Miller ve meslektaşları, “Uykusuzluk psikozda önemli bir tedavi hedefini temsil edebilir,” diye yazmıştı. Ek olarak, “bulgular, intihar düşüncesinin ve semptom şiddetinin bir göstergesi olarak uyku bozukluğunun resmi değerlendirmesinin ve tedavisinin erken psikozlu hastaların klinik bakımıyla ilgili olduğuna dair kanıt sağlıyor.”

Şizofreni rahatsızlığında uykusuzluk

Bazı tahminlere göre, şizofreni hastalarının yaklaşık %50’si hastalıklarının seyri boyunca uykusuzluk yaşamaktadır. Çeşitli çalışmalar ayrıca uykusuzluk ile şizofreninin daha şiddetli semptomları arasındaki ilişkilere işaret etmiştir. Miller ve meslektaşları, aynı şeyin erken psikoz yaşayan insanlar için de geçerli olup olmadığını öğrenmek istediler.

RAISE çalışması

Araştırmacılar, ilk epizot psikozu olan hastalarda semptomları azaltmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek için koordineli özel bakım tedavilerini test eden büyük ölçekli bir araştırma girişimi olan İlk Şizofreni Epizodundan Sonra İyileşme (RAISE) çalışmasına katılan 403 kişiden alınan verileri analiz ettiler. Katılımcılar 15 ila 40 yaşları arasındaydı; şizofreni, şizoafektif bozukluk, şizofreniform bozukluk, kısa süreli psikotik bozukluk veya başka türlü tanımlanamayan psikotik bozukluk tanılarından birini alıp sadece bir psikoz epizodu geçirmişti ve altı aydan uzun olmayan bir süre antipsikotik ilaç kullanmıştı.

Miller ve meslektaşları, RAISE çalışmasından elde edilen mevcut verilerin uyku sorunları, intihar düşüncesi ve psikopatoloji arasındaki ilişkilere dair başlangıçta ve ayrıca 6, 12, 18 ve 24. aylarda neler ortaya çıkarabileceğiyle özellikle ilgilendiler. Katılımcılar, Şizofreni için Calgary Depresyon Ölçeği kullanılarak uykusuzluk ve intihar düşüncesi açısından değerlendirildi. Katılımcılar ayrıca Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS) kullanılarak şizofreni belirtileri değerlendirildi.

Uyku ve intihar arasındaki ilişki

İki yıllık süre boyunca, RAISE katılımcıları arasında uyku sorunlarının yaygınlığı %40 ila %57 arasında ve intihar düşüncesinin yaygınlığı %5 ila %15 arasında değişiyordu. Çalışmadan elde edilen ek bulgular şunları içeriyordu:

 • Uyku sorunları, başlangıçta ve 18 ayda önemli ölçüde artan intihar düşüncesi olasılığı ile ilişkilendirildi.
 • Herhangi bir zaman noktasındaki uyku sorunları, üç kattan fazla artan intihar düşüncesi olasılığıyla ilişkilendirildi.
 • Uyku sorunları, başlangıçta ve tüm takip ziyaretlerinde daha yüksek PANSS toplam, pozitif ve genel psikopatoloji puanları ile ilişkilendirildi.

Yazarlar şu sonuca vardılar: “Bulgularımız, uykusuzluk ve uyku bozukluğunun resmi olarak değerlendirilmesi ve tedavisinin, intihar düşüncesi ve semptom şiddetinin bir göstergesi olarak erken psikozu olan hastaların klinik bakımıyla ilgili olduğuna dair ek kanıtlar sağlıyor.” Ayrıca erken psikozlu hastalarda kapsamlı intihar risk değerlendirmesi yapılması gerektiğinin altını çiziyorlar.”

KAYNAKÇA:
– Psychiatric News Alert. (25.04.2023). “Suicidal Thoughts Linked to Sleep Problems in Patients With Early Psychosis.”
– Nolan Ayers, William V McCall, Brian J Miller, Sleep Problems, Suicidal Ideation, and Psychopathology in First-Episode Psychosis, Schizophrenia Bulletin, 2023.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler