Ev işlerindeki eşitsizlik kadınlarda cinsel isteği azaltabiliyor

Ev işlerindeki eşitsizlik kadınlarda cinsel isteği azaltabiliyor

Yapılan bir araştırma, kadınların ev içi iş yükümlülüklerinin eşit olmadığı durumlarda cinsel isteklerinin de azaldığını ortaya çıkardı.

Archives of Sexual Behavior’da yayınlanan yeni bir araştırma, erkeklerle uzun süreli ilişkileri olan kadınların ev içi iş yükümlülüğü eşit olmadığında cinsel isteklerinin azaldığını ortaya koydu.

Çoğu zaman, kadınlar cinsel isteği azaldığı için yardım istediklerinde, pratisyenler soruna tıbbi bir bakış açısıyla yaklaşmakla başlar. Önceki araştırmalar, tıbbi bir temel bulunmadığında danışanların cinsel istekte azalmasının nedenlerini kronik stres ve ilişkisel stres ile ilişkilendirmişlerdir.

Emily Harris ve meslektaşları, bu nedensel faktörlerin kökeni hakkında çok az araştırma yapıldığını fark ettiler. Araştırma ekibi bunu şu şekilde ifade etti: “Ancak, kadınların neden stres, yorgunluk, bilişsel dikkat dağınıklığı ve buna bağlı olarak düşük cinsel istek yaşadıklarına ilişkin açıklanmamış sorular vardır.”

Çalışma nasıl gerçekleşti?

Katılımcılar, bir anket platformu olan Prolific Academic kullanılarak bulundu. Yedi yüz altı kadın şu kriterlere uyuyor: kendini erkek olarak tanımlayan biriyle altı aydan uzun bir süre yaşamak ve bakmakla yükümlü olunan 12 yaşından daha küçük biriyle yaşamak. Buna ek olarak, katılımcılar, görevin evlerinde yapılıp yapılmadığını belirlemeleri gereken 109 ev işinin listesinden oluşan bir ev işleri ölçüsü olan Hurlbert Cinsel İstek İndeksi’ni doldurdular. Ayrıca, iş bölümünü ne kadar adaletsiz olarak algıladıklarını ve eşlerini ne ölçüde bağımlı olarak gördüklerini belirlemek için değerlendirmeler yaptılar.

Nasıl sonuçlar buldular?

Bir erkek partneri ve çocuğu olan 700 kadından elde edilen veriler kadınlardaki partnerlerine yönelik cinsel istekteki düşüşü etkileyen iki faktör bulunuyor:

 • Evdeki iş yükünün adaletsiz dağıldığı kanısı
 • Partnerinin kendisine bağımlı olduğu algısı

Araştırma ekibi bu sonuçlar üzerinde düşünürken şu sonuca vardı: “Eşlerine göre ev işlerinin büyük bir bölümünü gerçekleştirdiklerini bildiren kadınların, eşlerini evin işleyişini sürdürmek için onlara bağımlı olarak algılamaları önemli ölçüde daha yüksekti ve bu da karşılığında eşleri için önemli ölçüde daha düşük cinsel arzu ile ilişkilidir. Bu bulgular, ev emeğindeki eşitsizliklerin anne ve eş rollerinin bulanıklaşmasına yol açabileceğini ve bir eşin annesi gibi hissetmenin arzu uyandırmadığını belirten heteronormativite teorisini destekliyor.”

Araştırmanın kısıtlılıkları neler?

Çalışmanın bazı sınırlılıkları belirlendi. İlk olarak, katılımcılar neredeyse tamamen beyazdı ve Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa’da ikamet ediyorlardı; dolayısıyla varılan sonuçlar, bu popülasyona özel olabilir, diğer kültürlerde bu değişkenlerin farklı şekilde deneyimleyebilir. İkincisi ise, ev içi ve ilişkisel stresin yanında, ev dışından gelen stresin de cinsel istek ve partnerin algılama üzerinde etkileri olabilir. Diğer çalışmalar, olası ev dışı stres faktörlerini de analizlere dahil etmesi gerekir.

Bu sınırlamalara rağmen araştırmacılar, çalışmalarının azalmış cinsel istek için yardım arayan kadınlarla çalışan uygulayıcılar için değerli olduğu sonucuna varıyorlar.

KAYNAKÇA:
– Harris, E.A., Gormezano, A.M. & van Anders, S.M. Gender Inequities in Household Labor Predict Lower Sexual Desire in Women Partnered with Men. Arch Sex Behav 51, 3847–3870 (2022).
– Laura Staloch (11 December 2022).When women do more household labor, they see their partner as a dependent and sexual desire dwindles. PsyPost.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler