Gebe kadınlarda COVID-19 korkusu ve kaygısı

Gebe kadınlarda COVID-19 korkusu ve kaygısı

Hamile kadınlar genellikle bebeğin sağlığı ve doğum süreci hakkında endişe duyarlar. Hamilelikten kaynaklanan bu kaygıların yanı sıra, hamilelik sırasında yüksek kaygı prevalansı ile ilişkili başka risk faktörleri de vardır. Buna göre hamile kadınların ruh sağlığını etkileyebilecek bu faktörlerden biri de felaketler veya doğal afetlerdir.

Mevcut COVID-19 pandemisi, küresel sağlık yükü olan doğal afet örneği olarak kabul edilmektedir. Koronavirüs pandemisi dünya çapında hamile kadınlar için de stres ve endişeye neden oluyor.

Akraba, arkadaş ve diğer kişilerle iletişim kurmayı engelleyen sosyal mesafe ile ilgili kısıtlamalar, kişilerin günlük yaşamlarında stres, kaygı ve depresyonu artırmaktadır. Hamile kadınlar da diğer çocuklara ve aile üyelerine bakma sorumluluğu nedeniyle bazı özel zorluklarla karşı karşıyadır. Öte yandan, doğum hizmetlerinden düzenli bakım alma ihtiyacı, bu popülasyon grubunda virüslerle enfeksiyona maruz kalma riskini artırmaktadır.

Koronavirüs salgınları dünyanın farklı yerlerinde hamile kadınlar arasında stres ve kaygıya neden oluyor. Gebelikte kaygı ve stresin preeklampsi, depresyon, gebelikte artan bulantı ve kusma, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve düşük Apgar skoru gibi yan etkileri olabilir. Hamilelik sırasındaki fizyolojik değişiklikler de psikolojik sorunlara ve kadının sosyal ve ailesel rollerinin bozulmasına yol açabilmektedir. Sonuç olarak, bu değişiklikler annede duygusal dengesizliğe ve stres ve kaygı gibi çeşitli sorunlara neden olabilir.

Bir çalışma, COVID-19 gibi hızlı hareket eden küresel sağlık krizlerinin korku ve endişeyi artırabileceğini gösterdi (Wang ve diğerleri, 2020). Mevcut COVID-19 salgını, hamile kadınlar arasında artan endişeye neden oldu. Bu kadınlar doğmamış çocukları ve kendi sağlık durumları hakkında endişe duyduklarından, COVID-19 kaygısı da ruh sağlığı üzerinde etkili bir faktör olarak kabul edilebilir.

İran’da COVİD-19 pandemisinin hamile kadınların ruh sağlığı üzerindeki etkisi incelenmiştir. 20 ila 40 yaşları arasında, gebeliği 20. haftanın üstündeki 222 kadın çalışmaya dahil edilmiş ve katılımcılara COVID-19 Korku Ölçeği (FCV-19S), Corona Hastalığı Anksiyete Ölçeği (CDAS), Depresyon Kaygısı Stres Ölçeği (DASS-21), Gebelik Deneyimi Ölçeği (PES) ve bir demografik kontrol listesi dahil olmak üzere beş anket uygulanmıştır.

Bu çalışmanın sonuçları, Koronavirüsün neden olduğu kaygının, çoğunlukla hamilelik sırasındaki ruh sağlığı bozukluklarına doğrudan bir etkisi olduğunu göstermektedir. Pandemi döneminde kaygıyı artıran başlıca nedenlerden biri COVID-19’a yakalanma korkusudur ve en yaygın olanlarından biri de hastalığı sevdiklerinize bulaştırma korkusudur.

Sonuç olarak, annenin Koronavirüs konusundaki farkındalığını artırma, risk faktörleri ve bebek üzerindeki etkisi hakkında doğru bilgi vermek gebe annenin ruh sağlığını korumak için önemlidir.

KAYNAK:
– Salehi, L., Rahimzadeh, M., Molaei, E., Zaheri, H., & Esmaelzadeh‐Saeieh, S. (2020). The relationship among fear and anxiety of COVID‐19, pregnancy experience, and mental health disorder in pregnant women: A structural equation model. Brain and behavior10(11), e01835.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler