Gündüz şekerlemesi ve Alzheimer ilişkisi

Gündüz şekerlemesi ve Alzheimer ilişkisi

Alzheimer hastalığı, beyinde Amiloid Beta ve Tau adlı iki proteinin birikmesinden kaynaklanır. Bilişsel işlevdeki azalma Alzheimer hastalığının en bilinen belirtisi iken, bu protein birikimi beynin, beyin sapının ve omuriliğin çeşitli yerlerinde meydana gelebilir ve çeşitli semptomlara neden olabilir.

Gündüz şekerleme yapmak Alzheimer habercisi olabilir mi?

Rush Üniversitesinde araştırmacılar gündüz şekerleme yapmanın bilişsel gerilemeyle ilişkili olup olmadığını anlamak için bir araştırma yaptı. Araştırmacılar 14 yıla kadar 1.400’den fazla hastayı takip etti. Katılımcılara günlük aktivitelerini ölçen bileklikler takıldı (aktigrafi cihazı) ve bilişsel becerileri kognitif testler ile her yıl ölçüldü. Gündüz saat 9’dan akşam 7’ye kadar herhangi bir uzun süreli aktivite yapılmaması şekerleme olarak kabul edildi. Aktigrafi ile objektif olarak ölçülen gündüz şekerlemesinin boylamsal değişimi ve Alzheimer demansının ilişkisi 1400 katılımcıya ait datalar incelenerek elde edildi.

Sonuçlar gündüz şekerlemesi ile Alzheimer arasında çift yönlü bir ilişki olduğunu gösterdi. Yaşlı yetişkinler, yaşlanmayla birlikte daha uzun ve daha sık kestirme eğilimindeyken, Alzheimer demansının ilerlemesi, şekerleme süresi/sıklığındaki yıllık artışları ikiye katlayarak bu değişimi hızlandırıyor.

Uyku süresi arttıkça Alzheimer hastalığına yakalanma riski artıyor

Çalışma başladığında, katılımcıların %75’inden fazlasında herhangi bir bilişsel bozukluk belirtisi görülmedi, %19,5’inde hafif düzeyde bilişsel bozukluk ve %4’ten biraz fazlasında Alzheimer hastalığı demansı görüldü.

Takip sırasında bilişsel bozukluk gelişmeyenlerde günlük şekerleme yılda yaklaşık 11 dakika arttı. Hafif bilişsel bozukluk teşhisi konulduktan sonra şekerlemeler ikiye katlandı ve Alzheimer hastalığı demansı teşhisi konulduktan sonra neredeyse üç katına çıktı. Araştırmacılar ayrıca, çalışmanın başında normal bilişleri olan ancak Alzheimer hastalığı demansı geliştiren katılımcıları, çalışma sırasında bilişleri sabit kalan katılımcılar ile karşılaştırdı. Günde bir saatten fazla kestiren yaşlıların Alzheimer’a yakalanma riskinin %40 daha yüksek olduğunu buldular.

Bu çalışma gündüz aşırı uyku ve Alzheimer demansının çift yönlü bir ilişkiye sahip olabileceğini veya ortak patofizyolojik mekanizmaları paylaşabileceğini göstermektedir.

KAYNAK:
– Li, P., Gao, L., Yu, L., Zheng, X., Ulsa, M. C., Yang, H. W., … & Leng, Y. (2022). Daytime napping and Alzheimer’s dementia: A potential bidirectional relationship. Alzheimer’s & Dementia.
– Alzheimer’s and Daytime Napping Linked in New Research. Rush University Medical Center.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler