Güneşe maruz kalmak, ısı ve nem mental semptomları kötüleştirebilir

Güneşe maruz kalmak, ısı ve nem mental semptomları kötüleştirebilir

Sıcak, güneşli ve nemli havaya maruz kalma ağır mental bozukluk semptomlarını tetikleyebilir ve acil bakım gerektirebilir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tasarlanan çalışma bütün mental bozukluk kategorileri üzerindeki bileşik meteorolojik etkileri araştıran ilk çalışma oldu.

Dr. Deng: “Havanın duygudurumu etkilediğini biliyoruz. Ancak sıcak ve güneşli bir gün bazı insanlar için yükseltici olabilirken diğerleri daha kolay sinirlenebilir hale gelebilir. Mental bozukluğu olan kişiler için çeşitli hava durumu değişiklikleri ciddi sağlık durumu tehdidi yaratan semptomları tetikleyebilir. Acil servise yapılan mental bozukluk kaynaklı başvurularla bölgesel hava şartları birlikte değerlendirildiğinde psikoaktif madde kullanımı, afektif bozukluklar, stres bozuklukları ve erişkin davranış bozuklukları-piromani gibi şiddet içerikli bozukluklar da dahil olmak üzere- ile ilişkili başvuruların özellikle arttığını gözlemledik. Aradaki bu ilişkilerin anlaşılması sağlık çalışanlarının hastanın korunmasına yönelik müdahaleler geliştirmesine yardımcı olacaktır.”

Mayıs- Ekim arasındaki altı aylık periyotta 2017 ve 2018 yıllarında şehir çaplı analizler yapıldı.

New York State’te 547.540 adet mental bozukluk ilişkili acil başvurusu çalışma süresince kaydedildi. Bölgesel hava şartlarını ve acil servis ziyaretlerini ilişkilendirebilmek için her ikamet adresi kodlandı ve en yakın Mesonet istasyonuyla eşleştirildi. Hastaların tanıları ile ilgili ve demografik bilgileri New York Statewide Planning and Research Cooperative System’dan toplandı. Bu sistem şehirdeki hastanelerin yüzde doksan beşinden fazlasını kapsayan bir veri bankası içeriyor.

Sonuçlar yüksek sıcaklık, güneş ışığı radyasyonu ve bağıl nemin birlikteliğinin ağır mental bozukluk semptomları üzerinde en yüksek riske sahip olduğunu gösterdi. Etkiler geçiş ayları olan Eylül ve Ekimde en güçlü formlarındaydı. En çabuk etkilenen topluluklar: Erkekler, Kafkas ve Afrikalı Amerikalı bireyler, 46-65 yaş arası kişiler ve sigortasız bireylerdi.

Çok sayıda mental bozukluk alt türü hava durumlarının etkilerine özel olarak duyarlıydı. Örneğin, psikoaktif madde kullanımı güneş radyasyonu, sıcaklık, ısı indeksi ve nem yüksek olduğunda acil servis başvurularını artıran nedenlerin başında geliyordu. Afektif bozuklukların, depresyon ve bipolar, ağır semptomları ise daha az güneş ve daha yüksek sıcaklıkla rastlaşıyordu.

Dr. Lin: “İklim değişikliğinden dolayı aşırı sıcaklar artarak yoğunlaşırken bu değişikliklerin insanlar üzerinde ters etkilerinin olacağını bekleyebiliriz. Mental bozukluğa sahip kişiler özellikle bu değişikliklere daha duyarlılar. Bulgularımıza göre çoklu ve simultane hava durumu stresörleri sağlık riski teşkil edebilir. Sağlık hizmetleri bu bileşik risk faktörlerini dikkate almalıdır.”

Araştırmacılar yüksek sıcaklığın ortaya çıkışıyla acil servise başvuruları en hızlı artıran hava etkeni olduğunu bulurken, ısı endeksinin iki haftaya kadar bir gecikmeye neden olduğunu gösterdiler.

KAYNAK:
– Exposure to Sun, Heat and Humidity Can Exacerbate Symptoms of Mental Disorders. Neuroscience News.
– Deng X, Brotzge J, Tracy M, et al. Identifying joint impacts of sun radiation, temperature, humidity, and rain duration on triggering mental disorders using a high-resolution weather monitoring system. Environ Int. 2022;167:107411. doi:10.1016/J.ENVINT.2022.107411.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler