H7 Bobinli Derin Tekrarlayan TMS’nin Komorbid MDB ve OKB Tedavisinde Etkinliği

H7 Bobinli Derin Tekrarlayan TMS’nin Komorbid MDB ve OKB Tedavisinde Etkinliği

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), Amerika Birleşik Devletleri’nde nüfusun %2-3’ünü etkileyen nöropsikiyatrik bir hastalıktır. OKB hastaları sıklıkla ek psikiyatrik hastalıklara (komorbid) sahiptir. En yaygın komorbid tanı majör depresif bozukluktur (MDB).

2018 yılında ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), H7 bobini ile (dorsomedial prefrontal ve anterior singulat korteksler (DMPFC-ACC) bölgelerine) uygulanan yüksek frekanslı derin tekrarlayan transkraniyal manyetik stimülasyonun (dTMS)  dirençli OKB tedavisinde etkinliğini onayladı.

Komorbid MDB olan OKB hastalarının sırasıyla H1 (depresyon tedavi için kullanılan H1 bobin) ve H7 olmak üzere iki farklı dTMS tedavisine ihtiyaç duyup duymayacağı veya yalnızca H7 ile OKB hastalarının MDB’lerinin de tedavi edilip edilemeyeceği merak konusuydu.

Yapılan güncel çalışmada OKB ve en az orta düzeyde MDB tanısı almış hastalara tedavi öncesi ve sonrası OKB şiddetini ölçmek için Yale Brown Obsesif Kompulsif Ölçeği (YBOCS), depresyon şiddetini ölçmek için Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HDRS)  uygulanmış ve FDA onaylı dTMS protokolü ile tedavi yapılmıştır.

Başlangıçta en az orta derecede MDB’si olan toplam 59 OKB hastası H7 dTMS ile tedavi edilmiştir. 5 dTMS seansından sonra ve daha sonraki rastgele bir zamanda yapılan ölçümlerde hem YBOCS hem de MDB skorlarında önemli bir düşüş görüldü. 30 seanstan sonra, YBOCS skoru ortalama% 30 ve MDB skorları% 38 azaldı, her iki bozuklukta da tedaviden fayda görüldü.

40 seansa kadar uzayan daha fazla dTMS seansında sürekli bir iyileşme hali görüldü. YBOCS ve MDB skorlarındaki değişim arasında oldukça anlamlı bir korelasyon bulundu.

H7 bobini ile OKB – dTMS tedavisinin ardından MDB’da gösterilen iyileşmenin altında yatan mekanizmayı daha da açıklamaktadır. MDB’deki iyileşmenin OKB semptomlarını hafifletmenin dolaylı bir sonucu olduğu tartışılabilirken, daha ikna edici bir hipotez; DMPFC-ACC üzerindeki stimülasyonun OKB’den bağımsız olarak MDB semptomlarını doğrudan iyileştirmesidir. Son yıllarda, DMPFC ve ACC’nin daha derin sarmallarla yüksek frekanslı stimülasyonunun MDB tedavisi için yeterli olduğunu gösteren kanıtlar birikmiştir.

KAYNAK:
Tendler, A., Roth, Y., & Harmelech, T. (2021). Deep repetitive TMS with the H7 coil is sufficient to treat comorbid MDD and OCD. Brain Stimulation: Basic, Translational, and Clinical Research in Neuromodulation14(3), 658-661.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler