Hafif bilişsel bozukluğa erken teşhis konulamıyor

Hafif bilişsel bozukluğa erken teşhis konulamıyor

Yapılan araştırmalar hafif bilişsel bozukluğu olan kişilere genellikle erken teşhis konulamadığını gösteriyor.

Demansın erken evresi olan hafif bilişsel bozukluğun 65 yaş ve üzerindeki bireylerde yaygın olarak yeterince teşhis edilemediği görülmüştür.

Çalışmanın yazarları konuyla ilgili iki çalışma yürütmüşlerdir. Yapılan ilk çalışmada, 2015’ten 2019’a kadar 65 yaş ve üstü yaklaşık 40 milyon kişinin verilerini, o popülasyondaki hafif bilişsel bozukluğun yaygınlığını tahmin etmek ve bunların ne kadarına teşhis konulduğunu belirlemek için kullanmışlardır.

Bulgular, hafif bilişsel bozukluğu olan vakaların yalnızca %8’ine teşhis konulduğunu gösteriyordu. Bu sonuç, 65 yaş ve üzeri genel nüfusa oranlandığında yaklaşık 7,4 milyon vakanın teşhis edilemediği anlamına gelmektedir. İkinci çalışmada, 226.756 hekimin verilerini analiz edilmiş ve bu popülasyonda bunların %99’undan fazlasının hafif bilişsel bozukluk tanısının eksik olduğu görülmüştür.

Erken teşhis neden önemli?

Hafif bilişsel bozukluk vakalarının yaklaşık yarısında Alzheimer hastalığı erken bir semptom olarak görülmektedir. Bu durum yaklaşık %10 ila %15 civarında bir oranla demansa doğru evrilmektedir. Randevuları hatırlama, doğru kararlar verme ve karmaşık görevleri yerine getirme becerisini kaybetme gibi klinik semptomları içermektedir. Bunun tespit edilememesi, hastaları tedavi olma ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatma fırsatını kaybetmektedir. Hafif bilişsel bozukluk, bazen ilaç yan etkileri, tiroit fonksiyon bozukluğu ya da B12 vitamini eksikliği gibi kolayca çözülebilen faktörlerden de kaynaklanabilir. Yüksek tansiyon ve kolesterol gibi kardiyovasküler hastalıklarla aynı risk faktörlerine sahip olduğundan dolayı bu risklerin ilaç tedavisinin yanında diyet ve egzersizle birlikte ilerleme riski azaltılabilir. Ayrıca bu ilaç tedavisinin Alzheimer hastalığının erken evrelerinde, ideal olarak hastada sadece hafif bilişsel bozukluğun olduğu durumlarda kullanılması gerekmektedir. Çünkü ileri evrelerde etkili olduklarına dair henüz herhangi bir kanıt yoktur.

Erken teşhis yapılamamasına dair birçok faktör vardır. Fakat bu bireysel faktörlerin göreceli önemi ya da yüksek eksik tanı oranının nasıl azaltılacağına yönelik net bir ön hazırlık bulunmamaktadır. Semptomlar her ne kadar belirgin olsa da hafiftir. O nedenle semptomların yavaş ilerlemesi, semptomların gözden kaçabileceğini ya da normal yaşlanma olarak yanlış yorumlanabileceğini göstermektedir.

Ayrıca doktorlar, hafıza sorunlarını çoğunlukla normal yaşlanma olarak da değerlendirmektedir ve bu konuda yapılabilecek çok fazla şey olmadığını savunmaktadır. Hafif bilişsel bozulmayı patolojik gerilemeden ayırt etmeye yönelik nöropsikolojik testler mevcut olsa da doktorla geçirilen muayenenin sınırlı süresi, tam olarak klinik tespitini zorlaştırmaktadır. Bu durumda yeni bir takip randevusu gerekecektir.

Hastalığın takibi neden yapılmalı?

İnsanların, özellikle 60 yaş ve üstündeki bireylerin, ailelerinin ve arkadaşlarının bilişsel gerileme konusunda dikkatli olmaları, doktor randevuları sırasında konuyu gündeme getirmeleri ve resmi bir değerlendirme konusunda net bir kararda olmaları gerekmektedir.

Tıpkı doktorların hastalara açıklanamayan kilo kaybı hakkında soru sorması ve bu endişelerini ciddiye alması gibi, hastanın bilişsel durumunu araştıran soruların bir norm haline getirilmesi de erken tedavi için önemli olabilir.

KAYNAKÇA:
– Mattke, S. & Liu, Ying (02.04.2024) New studies suggest millions with mild cognitive impairment go undiagnosed, often until it’s too late. PsyPost.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler