Hakaretler beyinde yüze atılan küçük tokatlar gibi

Hakaretler beyinde yüze atılan küçük tokatlar gibi

Hakaret duymak “yüze küçük bir tokat yemek” gibidir ve hakaretin bağlamından bağımsızdır. Frontiers in Communication’da yayınlanan yeni bir makalenin sonuçları bu yönde.

Araştırmacılar EEG ve deri iletimi kayıtlarına göre tekrarlanan sözlü hakaretlerin tekrarlanan pozitif veya nötr değerlendirmelere göre kısa sürede etkisini kıyasladılar.

Sonuçlar bize duygu ve dil arasındaki kesişimi araştırmak adına önemli bir fırsat sunuyor.

İnsan son derece sosyal bir tür. Hayatta kalmak için devamlı değişen iş birliği dinamiklerine ve kişiler arası ilişkilere dayanıyoruz.  Kelimeler bu ilişkide büyük rol oynuyorlar, kişiler arası davranışı anlamaya yarayan araçlar oldukları düşünüldüğünde bu anlaşılabilir. Buradan hareketle, kelimeler incitici olabilir, ancak kelimelerin nasıl hakaret olarak işlendikleri hakkında bilgimiz az.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Struiksma: “Kelimelerin duyulduklarında ya da okunduklarında tam olarak nasıl saldırgan, olumsuz duygu yüklerini aktardıkları henüz tam olarak anlaşılmadı.

Hakaretler saygınlığımıza ve kendiliğimize bir tehdit oluşturduğundan, dil ve duygu arasındaki kesişimi araştırmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Struiksma şöyle devam ediyor:

Hakaret içerikli bir ifadenin insanlara nasıl ve neden bir etkisinin olduğunu anlamak yalnızca dilin insan duyguları üzerindeki etkilerini araştıran psikolinguistler için değil, sosyal davranışların detaylarını öğrenmek isteyen herkes için büyük önem arz ediyor.”

Struiksma ve meslektaşları sözel hakaretlerin işlenmesinin tekrarlanmaya iltifatlardan daha duyarlı olup olmadığını ve eğer öyleyse, hangi bilişsel aşamaların duyarsızlaşmada etkili olduğunu ve hangilerinin olmadığını incelemek istediler.

“Sözel hakaretlerin hızlı ve ardışık veya örtüşen işlemleme etkilerini içeren bir basamaklı yolu tetiklediğini; yolun farklı kısımlarının tekrardan farklı şekilde etkilendiğini, kimilerinin hızlıca aşındığını kimilerininse uzun zaman güçlü yanıtlar oluşturmaya devam ettiğini varsayıyoruz.”

Hakaretlerin beyindeki bu etkisi sadece kişinin kendisine yöneltildiğinde çıkıp çıkmadığını görmek için araştırmacılar için deneyin yarısında sözel hakaretler katılımcının ismini kullanarak, kalan yarısında ise başka birinin ismi kullanılarak yapıldı. Deney, katılımcılar ve başka herhangi bir insan arasında gerçek bir etkileşim olmadan gerçekleşti. İfadeler, katılımcılara üç farklı kişi tarafından söylendi.

Araştırmacılar bu doğal olmayan şartlarda bile sözel hakaretlerin size ulaşabildiğini, hakaretin kimin hakkında olduğunun fark etmediğini ve tekrar edildikten sonra bile devam ettiğini buldular.

Özellikle EEG kayıtlarında, hakaretten önce P2 genliğinde tekrarlamadan sonra da devam eden ve hakarete bağımlı olmayan bir değişiklik saptadı.

Deney dizaynında hakaretler yüze atılmış küçük tokatlar şeklinde algılandı. Ancak çalışma yapay bir ortamda yapıldığı için hakaretler gerçek etkisini yitirmişti. Gerçek bir ortamda hakaretlerin etkisini çalışmak ise etik anlamda sakıncalı olabilir.

KAYNAK:
– Neurosciencenews. Verbal Insults Trigger a ‘Mini Slap to the Face’’ – Neuroscience News.’ Published 2022. Accessed July 21, 2022.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler