Hangi İlaç?

Psikiyatride tedaviye cevabı önceden kestirmek gerçekten çok zordur. Söz konusu olan ilaç seçimi olunca durum daha da önem kazanır. Zira ilaca cevap, hastalığa bağlı olmak üzere belirli bir zaman alır. Bu kimi zaman 3 aya kadar uzar. Tercih doğru değilse ikinci bir ilaca geçilir ve bir o kadar daha beklemek gerekebilir.

Bu nedenle ilk denemede doğru ilacı nasıl kestirebiliriz? Sorusu bilimsel alanda bir hayli öncelik taşımaktadır. Konuyla ilgili son derece yoğun bir literatür birikimi söz konusudur.

Çeşitli biyolojik, psikolojik vb. parametrelerin kestirim değeri incelenegelmektedir.

Bunlardan bir tanesi farmako-EEG adını alır. Bu bir kestirim yöntemidir. Hastaya düşük doz bir ilaç verilir. Buna test doz denir. İlacı vermeden çekilen sayısal EEG (Q-Elektroensefalograf) ile ilacı verdikten sonra belirli aralıklarla kaydedilen QEEG verileri kıyaslanır. Eğer başlangıç profili yavaş yavaş normalize oluyorsa test dozda verilen ilacın gelecekte etkili olacağı düşünülür. Böylece, örneğin depresyonda haftalarca beklemeye gerek kalmadan bir kaç saat içinde tedaviye cevap tahmin edilmiş olur.

Bir diğeri farmako-genetiktir. Burada hastanın ilacı metabolizma etme yani vücuttan temizleme hızı araştırılır. Genellikle tükürük salgısı olmak üzere şahsa ait bir materyaldeki genler incelenir. Hastanın belirli bir ilacı, örneğin vücuttan hızla atıyorsa beyine giden miktarın yetersiz olacağı, dolayısıyla o ilaçtan uzak durulması gerektiği bilgisi elde edilir. Ya da yavaş atılıyorsa beyinde toksik doza ulaşılabileceği, bu nedenle ilacı tercih etmemek gerektiği, ama normal metabolize edilenlerin rahatlıkla verilebileceği saptanır.

Bunlara benzer daha pek çok biyolojik işaret araştırma konusu olabilmektedir.

Sonuçta üzerinde uzlaşmaya varılan noktalar şöyle özetlenebilir:

 1. Hastanın özgeçmişinde işe yarayan ilaç büyük olasılıkla yine yarayacaktır
 2. Hastanın kan bağı olan akrabalarına iyi gelen ilaç genetik gerekçelerle tercihe edilebilir.

Bunların dışında hekimler kişisel tercihte bulunarak deneme yanılma yoluna gitmektedirler.

Benim konuyla ilgili deneyimim uzun yıllar öncesine dayanır. Amerika’da yıllarca farmako-EEG alanında verdiğim emekte yol göstericim olarak Prof. Dr. Turan İtil’i anmadan geçemeyeceğim. Kendisi farmako-EEG’nini öncülerindendir. Hatta Uluslararası Farmako-EEG Cemiyeti (IPEG) kendisinin kıymetine binaen her yıl araştırmacılara ödül vermektedir. Uzmanlık tezimi bu alanda verdiğimi de belirtmek isterim.

Son yıllarda ise farmako-genetik yönteminin yararlarını saptamış ve uygulamaya almış durumdayız.

İkinci teknik, -farmako-geneti- ilacın beyine gittiği ana dek geçen süreç hakkında bilgi verirken, birinci yöntem (farmako-EEG) beyinde olan biteni ortaya koymaktadır. Dolayısıyla böylece ilacın vücuttaki toplam serüveni aydınlanabilmektedir

Özetle, deneme yanılmaya dayanan, en deneyimli klinisyenin bile göstereceği maksimum performansın -ki depresyon özelinde bu 2/3 civarındadır- çok üzerinde tahmini verilere ulaşmak günümüzde mümkün olabilmektedir.

Konuyla ilgili gelişmeler yakın gelecekte çok daha büyük adımlar atılacağını memnuniyetle öngörmemize yol açmaktadır.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler