Her beş yetişkinden birinde mizofoni olabilir

Her beş yetişkinden birinde mizofoni olabilir

Mizofonisi olan kişiler, çiğneme veya burun çekme gibi bazı yaygın sesleri duyduklarında oldukça güçlü olumsuz tepkiler verirler.

Genel popülasyonda mizofoninin yaygınlığına ilişkin çok az araştırma var ancak daha önceki araştırmalar, üniversite öğrencileri gibi belirli örneklerde %5-20 arasında değişen tahminler bildirmiştir.

Bu konuda yapılan yeni bir çalışma Birleşik Krallık genel popülasyonunun örnek bir temsilcisini incelediler. Ankete katılan 768 kişiden %51’i kadın, %48’i erkek ve dördü ikili olmayan/diğer olarak tanımlandı. Ortalama yaş 46.4 idi. Örneklemin %13,6’sı araştırmadan önce mizofoni teriminin farkındaydı ve %2,3’ü kendini mizofoniye sahip olarak tanımlıyordu.

Yazarların anketi, yaygın “tetikleyici sesler” hakkında sorular sordu ve katılımcılardan duygusal tepkilerini ve yoğunluğunu 10 puanlık bir ölçek kullanarak açıklamalarını istedi. Yazarlar ayrıca insanlara bu seslerin hayatlarını nasıl etkilediğini, kendilerini nasıl gördüklerini, kişisel ve profesyonel ilişkilerini sordu.

Yazarlar, örneklemlerinin %18’inde, bu seslerin etrafında kapana kısılmış veya çaresiz hissetmenin yanı sıra, bu seslere verilen tepkiler için kişinin kendisini suçlamasını ve seslerin etkisinden dolayı bazı şeyleri kaçırmayı içerebilen, mizofoninin önemli semptomlarına sahip göründüğünü buldular.

Sesleri duymak çaresiz hissettiriyor

Ayrıca, genel popülasyonda bu seslere verilen en yaygın olumsuz tepki aşırı huzursuz ve rahatsız olurken, mizofonisi olan bireyler bu seslerden kurtulamadıkları zaman kendilerini kapana kısılmış veya çaresiz hissettiklerini bildirmişlerdir.

Cinsiyete dayalı mizofoni prevalansında bir fark bulunmamakla birlikte, yazarlar mizofoni eşiğinin üzerindeki bireylerin eşiğin altındaki bireylere göre ortalama 3,3 yaş daha genç olduklarını bulmuşlardır.

Tabii ki bu sonuçlar Birleşik Krallık’a özgüdür. Bu nedenle, ülkeler ve kültürler arasında genellenememekle birlikte yazarlar anket araçlarının mizofoni alanında çalışan klinisyenler için yararlı olabileceğini öne sürüyorlar.

İngiltere’deki King’s College London’dan Silia Vitoratou ekliyor: “Çalışmamızın Birleşik Krallık’ta 5 kişiden 1’inin önemli mizofonik tepkiler yaşadığını, ancak yalnızca küçük bir kısmının bu terimden haberdar olduğunu ortaya koyması önemlidir.”

“Bu, mizofonisi olan çoğu insanın yaşadıklarını tarif edecek bir isme sahip olmadığı anlamına gelir. Ekibimiz, durumun profilini yükseltmek ve klinisyenlere mizofoniyi etkili bir şekilde anlamaları ve değerlendirmeleri için ihtiyaç duydukları araçları sağlamak için çok çalışıyor.” ifadelerinde bulundu.

KAYNAKÇA:
– Neuroscience News. (23.03.2023). Nearly 1 in 5 Adults May Have Misophonia, Experiencing Significant Negative Responses to Sounds.
– Vitoratou, S., Hayes, C., Uglik-Marucha, N., Pearson, O., Graham, T., & Gregory, J. (2023). Misophonia in the UK: Prevalence and norms from the S-Five in a UK representative sample. Plos one, 18(3), e0282777.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler