İğrenme ve Takıntılar

İğrenme ve Takıntılar

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), önemli rahatsızlıklara ve işlevsel bozulmalara neden olan, zaman alıcı obsesyon ve obsesyonu engellemeye yönelik davranışlar olarak adlandırabileceğimiz kompulsiyonların varlığı ile karakterize kronik ve güçten düşürücü bir hastalıktır.

Genellikle kaygı bozukluğu ile ilişkilendirilen OKB, kaygıdan bağımsız fenomenlerin belirginleşmesi ile kendi semptomlarıyla değerlendirilmeye başlanılan bir bozukluk haline gelmiştir.

İğrenme, hoş olmayan veya rahatsız edici bir şeye karşı tiksinme veya derin bir onaylamama hissi ile karakterize edilen evrensel bir duygudur. İğrenme, gözleri ve burnu kirletici maddelerden korumaya hizmet edebilen belirgin bir yüz ifadesi (üst dudağın yukarı kalkması ve burun ve kaşların buruşması) ile karakterize edilmektedir.

OKB’de kaygının ötesindeki duygusal etkilerin tanınması, psikopatolojiye boyutsal bir yaklaşım benimsemenin artan vurgusunu takip etmektedir. Şimdiye dek elde edilen veriler, OKB’nin teorik modellerine, özellikle de kontaminasyona (bulaşma obsesyonu) dayalı OKB’ye iğrenmenin dahil edilmesinin, bozukluğu anlamamızı ve tedavi sürecini geliştirebileceğini düşündürmektedir. Yalnızca kaygının azaltılmasına odaklanmak OKB’de tedavi başarısına engel teşkil edebildiği gibi klinik kazanımları da sınırlamaktadır.

Yapılan çalışmalar tedavi sürecinde iğrenme odaklı “maruz bırakarak tepki önleme” yöntemlerinin kullanılmasının öznel iğrenme tepkilerinde azalmaya yol açtığı gösterildiğinden umut verici görünmektedir.

İğrenme üzerine yapılan beyin görüntüleme araştırmalarının çoğu kontaminasyona dayanmaktadır; dini/cinsel obsesyonları nedeniyle kendinden iğrenme duygusu bildiren OKB’li hastaların nöral aktivasyon örüntülerinin ahlaki tiksintiyi betimleyen uyaranlarla belirlenmesi bilgilendirici olacaktır.

OKB’de iğrenmenin rolünü daha fazla aydınlatmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, OKB’nin teorik modellerinin iğrenmeyi içerecek şekilde yeniden yapılandırılmasını destekleyen yeterli kanıt var gibi görünmektedir.

Mevcut araştırmalar ve kontaminasyona dayalı OKB’de iğrenmenin belirgin ilişkisi ışığında, iğrenmenin OKB’ye özgü semptomların ortaya çıkmasında ve sürdürülmesinde önemli bir rolü olduğunu söylemek mümkün görünmektedir.

KAYNAK:
– Bhikram, T., Abi-Jaoude, E., & Sandor, P. (2017). OCD: obsessive-compulsive … disgust? The role of disgust in obsessive-compulsive disorder. Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, 42(5), 300–306.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler