İletişimde el ve kol hareketleri, hareket ve nefes arasındaki bağlantıyı etkinleştiriyor

İletişimde el ve kol hareketleri, hareket ve nefes arasındaki bağlantıyı etkinleştiriyor

İnsanların konuşma sırasında neden sıklıkla ellerini ritmik olarak hareket ettirdiğine dair yeni bir bakış açısı geliştirildi.

Neuroscience and Biobehavioral Reviews’da yayınlanan çalışmanın Radboud Üniversitesi ve ZAS Berlin’den araştırmacıları, seslerle hareket etme söz konusu olduğunda hayvan ve insan davranışları arasında çarpıcı bağlantılar olduğunu öne sürüyor. Örneğin, uçan yarasalar, insanların seslerinin akustik özelliklerini nasıl senkronize ettikleri ve üst uzuvlarını nasıl hareket ettirdikleri ile doğrudan ilişkili olabilen, yankı bulma seslerini ve kanat vuruşlarını senkronize ederler.

“Uçan bir yarasanın kanat vuruşlarını harekete geçiren kas gerilimi aynı zamanda akciğerlerde küçük sıkıştırmalara yol açar. Donders Beyin, Biliş ve Davranış Merkezi’nden araştırmacı Wim Pouw, kanat vuruşu döngüsünün bu belirli anlarında yarasanın ses çıkarması daha ekonomik hale geliyor ve bu da senkronizasyona yol açıyor” diyor.

Leibniz-Center General Linguistics (ZAS)’den Susanne Fuchs, bunun, insanların ritmik el hareketleri ürettiğinde olanlarla karşılaştırılabilir olduğunu öne sürüyor, çünkü başka bir araştırma dizisi, bu el hareketlerinin hafifçe değişen göğüs kafesi hareketlerini etkileyerek akciğerlerin hacmini ve dolayısıyla sesin özelliklerini değiştirdiğini gösterdi.

Dr. Fuchs, “Konuyla ilişkili çok farklı araştırmaları okumaya başladığımızda, hayvanların seslerini hareketlerle birlikte zamanlamalarının ne kadar yaygın olduğuna şaşırdık. Hareketi ve seslendirmeyi birleştirmenin ses repertuarlarının gelişimi için çok önemli olabileceğini keşfettik”.

Örneğin, uçamayan civcivler çok tipik bir seslendirmeye sahiptir. Ancak civcivler yuvada uçma alıştırması yapmak için kanatlarını kullanmaya başladıklarında seslendirme nitelikleri büyük ölçüde değişir. Kanatlarını uçmak için kullanmaya başladıklarında ise seslendirme yetişkin seslendirmelerine benzer hale gelir. Pouw, “Dokuz aylık insan bebeklerinde tam olarak bulunan şey budur” diyor.

“Bebekler elleriyle keşfedici bir tarzda ritmik olarak ‘mırıldanmaya’ (babble) başladıklarında, aynı zamanda ‘mama’ veya ‘baba’ gibi tekrarlanan heceler şeklinde konuşmada ‘mırıldanmaya’ da başlarlar.” Ritmik hareketler ve ses bağlantısı çok erken bir dönemde kurulur, bu durum hareket ve seslerin temelden ilişkili olduğunu açıklıyor.

Solunum ile etkileşimler yoluyla jestlerin sesle nasıl ilişkili olduğuna dair bu yeni bakış açısı, insanların neden ses çıkarırken ve konuşurken ellerini hareket ettirmeye başladıklarına dair bir cevap sunuyor. Sistemler evrim boyunca fiziksel olarak etkileşime girdi ve bu etkileşim aynı anda hareket etmeyi ve seslendirmeyi öğrenmeye başlayan bebekler tarafından da bize gösterilir.

Son olarak Dr. Pouw, “Birçok iletişim araştırmacısı, manuel hareketlerin bir şeyleri göstermek için olduğuna inanıyor. Ama aslında bunun tüm hikâye olmadığını düşünüyoruz. Bir bakıma jestler de insanlar için konuşmanın ne anlama geldiğinin bir parçası, bu pasif bir mesele değil, anlam üretmek için bir hareket orkestrası” ifadelerinde bulundu.

KAYNAK:
– When Humans Gesture, They Activate an Ancient Connection Between Movement and Breathing. Neuroscience News.
– Pouw, Wim, and Susanne Fuchs. “Origins of vocal-entangled gesture.” Neuroscience & Biobehavioral Reviews (2022): 104836.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler