İntihar riskine bağlı beyin inflamasyonu

İntihar riskine bağlı beyin inflamasyonu

İntihar davranışı; psikolojik, sosyal ve biyolojik faktörlerin bir arada barınması durumudur. Daha önce yapılan araştırmalar, sürekli gerçekleşen inflamasyonun beyin kimyasını değiştirebileceğini ve intihar riskini artıran duruma yol açabileceğini öne sürmektedir. Bu konuya dair yeni bulgular, beyin inflamasyonunu tetikleyen ve intihar davranışını etkileyebilecek temel moleküler farklılıkları tanımlayarak daha önceki çalışmaları geliştiriyor.

Araştırma ekibi intihar sonucu ölen 29 kişinin beyinleri ile başka sebeplerden dolayı ölen 32 kişinin beynini karşılaştırdı. Karşılaştırmanın sonucunda, intihar sonucu ölen kişilerin büyük ölçüde antidepresif ve antipsikotik ilaçlardan yoksun olduğu görülmüştür. Bu durum, maskelenen intiharla ilişkili modelitelerin çeşitlilik gösterebileceği öne sürmektedir. Araştırmacılardan Dr. Mann, “Amacımız, intiharla ilişkili beyin fonksiyonlarını daha iyi anlamlandırarak intiharı önlemek. Ruh halini, intihar düşüncesini ve karar vermeyi etkileyen biyolojik süreçlerin bulunduğu yer beyin olduğu için buraya odaklandık. Bu çalışma, beyni en büyük risk anında görmemizi ve bu riskin biyolojik belirtilerini tam olarak görmemizi sağladı.”

Çalışma ekibi, beyni koruyan mekanizmalarda azalmış aktivite ile artan inflamasyon arasında anlamlı bir ilişki buldu. İntihar sonucu ölen kişilerin beyinlerinde meydana gelen spesifik değişiklikler ise şunlardı:

 • İnflamasyonu düzenleyen ve beyin hücresi sağlığının korunmasına yardımcı olan NPAS4 geninde daha az aktivite olduğu görülmüştür. Bu azalmış aktivite inflamasyon oluşmasını etkilemektedir.
 • Aşırı eksitotoksisite, hücre ölümüne katkıda bulunduğu için inflamatuar bir süreç oluşturmaktadır.
 • Daha az oligodendrosit olması, inflamasyonun neden olduğu hasara yenik düşebileceğini ve sinir liflerini savunmasız bırakabileceğini göstermektedir.

Gen etkisi

Bu çalışma aynı zamanda intihar sebebiyle ölen kişilerin beyinlerinden elde edilen entegre edilmiş gen metilasyonu ve transkriptomik verilerin bugüne kadarki en kapsamlı analizini de temsil etmektedir. Gen metilasyonu, genlere özel kimyasal eklenerek geni “açık” veya “kapalı” hale getirilen bir işlemdir. Buna bağlı olarak intihar sonucu ölen kişilerde, anormal inflamasyonu teşvik eden metilasyon kalıpları bulunmuştur.

Kan testi ile intiharı önceden kestirmek mümkün mü?

Bu çalışmaya paralel olarak Brundin, Mann ve Achtyes, kanda intihar riskine karşılık gelebilecek biyobelirteçler (ölçülebilir maddeler) aramaktadırlar. Klinisyenlerin de intihar riskini değerlendirmek için onaylanmış bir kan testi hakkına sahip olabileceği ve potansiyel inflamasyon riskini azaltmak için onaylanmış tedavi yöntemlerinin oluşabileceğini öngörmektedirler. Bu amaca yönelik gelecekte yapılacak araştırmaların, inflamasyonun intihar riskindeki rolünün daha iyi açıklanması, biyobelirteçlerin araştırılması ve potansiyel tedavi seçeneklerinin oluşması için yeni stratejiler geliştirilmesi gibi alanlara odaklanması gerekliliğine vurgu yapılmaktadır.

Son olarak Dr. Achtyes, “Klinisyenlerin, intihar riski yüksek olan hastaları belirlemek için gelişmiş yöntemlere ihtiyaçları var. Yüksek risk altında olanlar için moleküler belirteçlerdeki kalıpların saptanması faydalı olabilir.” ifadelerinde bulundu.

KAYNAKÇA:
– Neuroscience News (14.11.2023). Brain Inflammation Linked to Suicide Risk
– Sha Q, Fu Z, Escobar G, ML (2023) İntihar edenlerde ve bunların kontrollerinde temporal kutuptaki beyin dokusunun bütünleştirici transkriptom ve DNA metilasyon analizi. Mol Psikiyatri (2023).

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler