İyi Bir Psikiyatristin Özellikleri

Bu kez, bir hoca kimliği ile asistanlarımın ve hekimlik mesleğine atılmayı planlayan öğrencilerin, psikiyatriyi uzmanlık alanı olarak seçmek isteyen kardeşlerimin ve de genel kamuoyunun “İyi psikiyatrist nasıl olur?” şeklindeki talebini karşılamak istiyorum.

İyi bir psikiyatrist her şeyden önce önyargısız ve ümit veren bir hekim olmalıdır. Korku saçan, ilgisiz bir hekimden iyi psikiyatrist olamayacağı açıktır.

Bir diğer önemli vasıf dinleme yeteneğidir. İyi bir dinleyici olmak için merak ve gözlem yeteneği gerekir. Yerinde soru ve yorumlarla iyi bir dinleyici olduğunuzu göstermeniz gerekir. En mantıksız görünen bir olayın dahi geri planındaki mantığı yakalamak ancak iyi bir dinleyici olmakla mümkündür.

Hastanın karşısında otoriter bir duruş yerine, onunla işbirliğine hevesli bir insan olmak gerekir. Tabi, hastaya yeterli bilgi ve deneyime sahip olduğunuzu belirtmeniz şarttır. Yoksa ilişki biçimi hasta-hekim ilişkisinden uzaklaşıp muhabbet havasına girebilir ki süreci baltalayan en önemli sorunlardandır.

Empati, yani hastayla hem-hal olmak ya da onun duygularını anlamak ve hatta daha güzeli hissedebilmek… Muhteşem bir kabiliyettir. Böylece tedavi işbirliğine giden kral yolu açılmış olur.

Hastayla bilginin paylaşımı her şeyin usulünce açıklanması, bence iyi bir politikadır. Tanıyı, tedaviyi ve gidişi bilmek her hastanın en doğal hakkıdır.

Etik prensipler ve sınırların korunması çok önemlidir.

Ta Hipokrat’tan beri bilinir ki hekim kendine iyi bakmalıdır. Örneğin iyi giyim iyi bir hekim kimliğini yansıtmak için önemli olsa gerekir. Ailevi ve sosyal hayatta denge mühimdir.

Sonra çok iyi farmakoloji ve psikoterapi bilmek büyük avantajdır. Engin tıbbi ve psikiyatrik bilgi ne kadar da önemlidir… Daha önemlisi kanıta dayalı bilgilerin her fırsatta uygulanmasıdır. Genel tıbbi bilgi olmaksızın pek çok klinik tablo gözden kaçacaktır. Bu noktada yetersiz hissetmekten daha doğal bir şey yoktur. O anda başka, konuya hâkim meslektaşlar akla gelmeli ve hasta ona refere edilmelidir. Unutmamak gerekir ki hastaya her şeyi bilen tanrısal bir hekim olduğumuzu değil, ona yardımcı olmak isteyen bir “insan” olduğumuzu göstermekteyiz. Ayrıca hastanın önceki psikiyatristleri ile iletişim, gerektiğinde rahatlıkla yapılabilmelidir

Hastanın biyolojik, sosyal ve psikolojik özelliklerinin tamamını mercek altına almak gerekir. “Ailesiyle ilişkisi nasıldır? Kriz anında destek sistemi işlevsel midir? İçinde yaşadığı toplum hastalıklara nasıl bakmaktadır? Öz geçmişinde, ana-baba-kardeş ilişkileri iyi midir? Travma öyküsü var mıdır?” vs. iyice irdelenmelidir. Özetle biyo-psiko-sosyal modele sıkı bağlanmak gerektir.

Hastanın olumsuz ve düşmanca yorumları, kontr-tansferansları, ustaca ele alınmalı ve dikkatlice başa çıkılmalıdır. Hastanın negatif tutumları doğal ve sürecin bir parçası olarak ele alınmalı, kişilik meselesi yapılmamalıdır. Bu husus can güvenliği için de önemlidir. Hastaya davranış, duygu ve düşüncelerini, size ters geliyor diye yok saymak ve de ona değersiz insan duygusu vermek çok ama çok yanlış ve tehlikelidir.

Çok iyi bir kayıt sistemi, hastalıkların şiddetinin ve ilaçların yan etkilerinin sürekli olarak testlerle ölçülmesi ve o şekilde takibi büyük avantaj sağlar.

Usta bir iletişimci, görüşlerine değer verilen bir toplumsal birey olma, her fırsatta toplumu bilgilendirme ve eğitme, psikiyatrik hastalıkların yanlış algısını düzeltme yeteneği, antipsikiyatri akımlarını nötralize etme kabiliyeti ve soğukkanlılığı, sürekli okuma, logaritmik olarak artan bilimsel gelişmeleri izleme iyi bir psikiyatristin rutini olmalıdır.

Ve nihayet bilimsel gelişmelere bizzat katkı, vaka bildirileri, editöre mektup, elde edilen verilerden geriye ya da ileriye yönelik araştırma ve yayınlar çok önem taşır. Her hekimin anlatabileceği ne çok şey vardır!

Sonuç olarak tüm bu özelliklerin tamamını taşımak imkânsız gibi ise de hedefe bunları koymak iyi bir başlangıç olsa gerekir.

Son bir not; yurt dışı ve ulusal gelişmeleri yakından izleme olanağına sahip bir hekim olarak belirtmek isterim ki, ülkemizdeki psikiyatri uzmanları dünya ortalamasını rahatlıkla yakalayabilecek özellik, özveri, bilgi ve deneyime sahiptir.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler