Karanlık kişilik özellikleri agresif, cinsel ve görkemli rüya içerikleriyle bağlantılı

Karanlık kişilik özellikleri agresif, cinsel ve görkemli rüya içerikleriyle bağlantılı

Dreaming’de yayınlanan yeni bir çalışma, karanlık kişilik özellikleri ile rüya içeriği arasındaki bağlantıyı araştırdı. Araştırmacılar Tom A. Jenkins ve Margaret Martin, rüyaların içeriği ile “Karanlık Dörtlü” olarak bilinen dört kişilik özelliği (subklinik psikopati, narsisizm, Makyavelizm ve sadizmden oluşur) arasındaki ilişkiyi araştırmak için çalışmayı yürüttüler.

Karanlık Dörtlü nedir?

Bu dört özellik duygusuzluk, çıkarcılık, empati eksikliği, büyüklenmecilik, başkalarını sömürme eğilimi ve başkalarına zarar vermekten veya sıkıntıya sokmaktan zevk alma eğilimi ile karakterize edilir. Antisosyal davranışlar ve toplumsal normların ve başkalarının refahının göz ardı edilmesiyle ilişkili istenmeyen ve düşmanca kişilik özelliklerinin bir kümesini temsil ederler ve genellikle ahlak dışı veya sosyal açıdan zararlı davranışları açıklamak için kullanılırlar.

Kişilik özellikleri rüyaların içeriğini etkiler mi?

Jenkins ve Martin, kişilik özellikleri ile rüya içeriği arasında bağlantılar bulan önceki araştırmaları geliştirmeyi amaçlamıştır. Tıpkı diğer kişilik özelliklerinin rüya içeriğinde ortaya çıktığı gibi, Karanlık Dörtlü özelliklerinin de rüyalara yansıyıp yansımadığını araştırmak istediler.

Bath Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Jenkins “Rüyalara, rüyaların rüya gören için önemli bir kişisel anlam içerdiğine inanan Carl Jung’un çalışmaları aracılığıyla ilgi duymaya başladım. Rüya görmeyle ilgili bilimsel literatüre baktığımızda, uyanık yaşamdaki kişilik ile rüya görme arasındaki bağlantıları gösteren bazı ilginç çalışmalar bulduk. Yani bir kişinin uyanık yaşamdaki kişiliğinin rüyalarında kendini ifade etme eğiliminde olduğunu gördük.” dedi.

Karanlık Dörtlü’nün rüyalara yansıması

“O zamanki danışmanım Karanlık Dörtlü kişilik özellikleriyle (psikopati, narsisizm, Makyavelizm ve sadizm) ilgileniyordu, dolayısıyla bu çalışma ilgi alanlarımızı birleştirmenin güzel bir yoluydu. Yakın zamanda Minna Lyons ve meslektaşları tarafından yapılan bir çalışmada da benzer bir araştırma sorusu ele alınmıştı; biz de tasarıma birkaç yeni değişken ekleyerek onların bulgularını tekrarlayıp tekrarlayamayacağımızı görmek istedik.”

Katılımcılardan cinsellik, kavga ve büyüklenmecilikle ilgili belirli rüya deneyimlerinin sıklığını “hiçbir zaman” ile “ayda bir veya daha sık” arasında değişen bir ölçekte derecelendirmeleri istenmiştir. Buna ek olarak, onaylanmış diğer iki ölçümü de tamamladılar: Kısa Karanlık Üçlü (SD3) anketi ve Sadist Kişilik Değerlendirmesi.

Araştırmacılar, dört Karanlık dörtlü özelliğinin de kavga, seks ve büyüklenmecilikle ilgili rüya içerikleriyle ilişkili olduğunu bulmuşlardır; bu da bu özelliklerin daha yüksek seviyelerde olduğu bireylerin saldırganlık, cinsellik ve büyüklenmeci benlik algıları içeren rüyalar görme eğiliminde olduklarını göstermektedir.

Cinsiyete göre değişiyor

Araştırmacılar, Karanlık dörtlü özellikleri ile belirli rüya türleri arasındaki ilişkileri daha derinlemesine incelemek için doğrusal çoklu regresyonlar gerçekleştirmiştir. Analiz, kavga rüyaları için psikopati ve cinsiyetin önemli belirleyiciler olduğunu ortaya koydu. Psikopati puanları yüksek olan bireylerin fiziksel çatışmalar içeren rüyalar görme olasılığı daha yüksekti ve cinsiyet de bu rüyaların sıklığını tahmin etmede rol oynadı.

Cinsel rüyalar söz konusu olduğunda, sadizm benzersiz bir belirleyici olarak ortaya çıkmıştır. Daha yüksek düzeyde sadist özelliklere sahip bireylerin rüyalarında cinsel içerik deneyimleme olasılıkları daha yüksektir. Benzer şekilde, büyüklenmeci rüyalar için de sadizm yine önemli bir yordayıcı olarak belirlenmiştir. Bu durum, sadist eğilimleri olan bireylerin üstünlük ve kendini beğenmişlik duygularıyla karakterize edilen rüyalar görme ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Psikopati, Narsisim yerine Sadizm daha çok ilişkili

“Sadizmin en çok cinsel ve büyüklenmeci rüyalar görmekle ilişkili olduğunu gördük, oysa teoriye göre bu psikopati ve narsisizm olabilirdi, çünkü bunlar uyanık yaşamda cinsel aktivite ve büyüklenmecilikle en güçlü şekilde ilişkilidir” dedi. “Bu durum bizi şaşırtıyor ve bu ilişkiyi anlamak için gelecekte yapılacak araştırmaları teşvik ediyoruz.”

Son olarak Jenkins, çalışmanın olası uyarılarıyla ilgili olarak, “bulguların nispeten küçük etkiler gösterdiğini, bunun da rüya içeriğini belirleyen başka faktörler olabileceğini ve bu temalar hakkında sık rüya gören kişilerin mutlaka Karanlık dörtlü özelliklerine sahip olmadıklarını düşündürdüğünü” belirtmiştir. Veri toplamak için sadece çok sınırlı sayıda yanıt seçeneğine izin veren öz bildirim anketleri kullandık. Uyanıklık ve rüya görmeye ilişkin daha ayrıntılı yazılı anlatımlar, kişilik özellikleri, davranışlar ve rüya içeriği arasındaki ilişkiye dair çok daha net bir kavrayış sağlayabilir.”

KAYNAKÇA:
– Dolan E.W. (07.09.2023). Dark personality traits linked to aggressive, sexual, and grandiose dream content.
– Jenkins, T. A., & Martin, M. (2023). You are what you dream: The dark tetrad and dream content. Dreaming.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler