Majör Depresif Bozuklukta Biyobelirteçler – 1

Majör Depresif Bozuklukta Biyobelirteçler - 1

Majör Depresif Bozukluk, depresif etkilerin en çok görüldüğü psikiyatrik bozukluktur. Depresyonda biliş, konsantrasyon, dikkat, motivasyon, duygu durum düzenleme gibi beyin işlevlerinde bozulmalar görülmektedir. Bilişteki bozuklukları takiben, bireylerin yaşam fiziksel, psikolojik ve sosyal alanları dahil olmak üzere yaşam kalitesinde genel bir düşüş gözlemlenmektedir.

Majör depresif bozukluğun beyin fonksiyonu açısından patofizyolojisini araştırmak uygulanan tedavide geçen zaman, yan etkiler, intihar riski, hasta ve sağlık sistemine oluşturulan maddi yük göze alındığında klinik ve araştırma alanının etik sorumluluğundadır. Majör depresif bozuklukta uygulanan tedavilerin (farmako-terapi, psiko-terapi, beyin uyarım tedavileri) hem etkinliğini ölçmede hem de uygulanan tedavilere verilen cevabın önceden kestiriminde biyolojik göstergeler araştırılmaktadır.

Biyolojik Göstergeler (Biyobelirteçler) Nedir?

“Normal biyolojik süreçler, patolojik süreçler veya terapötik bir işleme karşı farmakolojik cevabın göstergesi olabilen, objektif olarak ölçülüp değerlendirilmesi yapılabilen özelliğe “biyobelirteç” denir. (2001).

Majör Depresif Bozuklukta Biyobelirteçler Nasıl Elde Edilir?

Bu alanda yapılan çalışmalar insanda yürütülmesi güç olan birçok çalışmada kullanılan hayvan modelleri, yeni tedavi araçlarının saptanması ve sınanmasında da önemli bir yere sahiptir (Başar, 2005). Majör Depresyonun hem teşhisinde hem de tedaviye cevabı önceden kestiriminde etkili olan biyobelirteçler çeşitli nörogörüntüleme teknikleri (fMRI, EEG, PET, SPECT, NIRS, MEG) kullanılarak çeşitli beyin bölgelerini içeren depresyon modelleri ortaya konmaktadır.

Örneğin; Majör Depresif Bozukluk alanında ortaya konulan hayvan depresyon modelinde özellikle beynin ön bölgeleri (frontal) ve limbik bölgeler gibi duygudurum düzenleyici devrenin katılımının, sinaptik plastisite, antidepresan tepkisi, hafıza işlevi ve tedavi direnci için çok önemli olabileceğini gösterdi (Fronto-Limbik Modeli). Bu modelde, beynin duygudurum düznleme devresini; beynin yürütücü işlevlerinde (dikkat, konsantrasyon vb.) aktifleşen dorso-lateral-prefrontal-korteks (DLPFK), negatif uyaranlara verilen tepkilerde rol oynayan anterio-singulat-korteks (ASK), duygusal bellekte rol oynayan amigdala ve hipokampüs oluşturmaktadır. Fronto limbik modeli dışında, fMRI görüntüleme tekniği sayesinde beynin dinlenme halinde çalışan sinir ağları modeli (Varsayılan Mod Ağı – Default Mode Network) oluşturulmuş ve bu modelin depresyonun psikodinamiğini oluşturan kişinin kendisiyle alakalı tekrar eden negatif düşüncelerle ilişkili olduğu bulunmuştur. Varsayılan Mod Ağında etkili olan beyin bölgeleri fronto-limbik modele ek olarak parietal bölgelerin de aktif rol oynadığı görülmüştür.

Her bir nörogörüntüleme tekniğinin araştırmalara sağladığı avantajlar ve dezavantajlar bulunmaktadır (zamansal çözümleme, mekansal çözümleme, ölçüm süresi, maliyet, radyasyon etkileri vb.). Depresyonun biyobelirteçlerine dair yapılan araştırmalar kullanılan görüntüleme tekniği ve metodolojik çeşitlilikten dolayı farklı sonuçlar verebilse de bu alanda yapılan derleme çalışmalar bazı beyin bölgelerinin ve beyin aktivitelerinin depresyonun teşhisi ve tedaviye cevabı öngörümünde birbiriyle örtüşen sonuçlar sunmaktadır (Lai, 2021). Bu bulguları bir sonraki yazımızda bulabilirsiniz.

KAYNAK:
Başar, K., & Ertuğrul, A. (2005). Depresyon araştırmalarında kullanılan hayvan modelleri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 8(3), 123-134.
Biomarkers Definitions Working Group, Atkinson Jr, A. J., Colburn, W. A., DeGruttola, V. G., DeMets, D. L., Downing, G. J., … & Zeger, S. L. (2001). Biomarkers and surrogate endpoints: preferred definitions and conceptual framework. Clinical pharmacology & therapeutics, 69(3), 89-95.
Lai, C. H. (2021). Fronto-limbic neuroimaging biomarkers for diagnosis and prediction of treatment responses in major depressive disorder. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 107, 110234.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler