Müzik tercihleriyle ilişkili borderline kişilik bozukluğu belirtileri

Müzik tercihleriyle ilişkili borderline kişilik bozukluğu belirtileri

Borderline kişilik bozukluğu; ruh hali, davranış, benlik imajı ve işlevsellikte devam eden değişimleri ifade eden bir tabloyla karakterize edilmektedir. Bu deneyimler çoğunlukla dürtüsel eylemlere ve başkalarıyla istikrarsız ilişkilere sebep olmaktadır.

Borderline kişilik bozukluğu ile müzik tercihleri ​​arasındaki ilişkiyi araştırmanın mantığı; müziğin insan yaşamındaki önemli rolünün, özellikle de tedavi edici potansiyelinin tanınmasından oluşmaktadır.

Müzik duyguları psikolojik durum hakkında da ipucu veriyor

Müzik duyguları, ruh halini ve sosyal bağlantıları derinden etkilemekle kalmayıp bireyin psikolojik durumuna ve başa çıkma mekanizmalarına farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Bu bozukluğa sahip bireylerin yoğun duyguları ve istikrarsızlıkları göz önüne alındığında, onların müzik tercihlerini anlamak, duygusal düzenleme, kimlik oluşumu ve sosyal etkileşim için müziği nasıl kullandıklarına dair içgörü sağlamaktadır.

Çalışmada 549 katılımcının verileri, Borderline Kişilik Envanterinin kısaltılmış formundaki puanlama yöntemine uygun olarak analiz edildi.

Bölüm iki grup oluşturdu; düşük puanlara sahip (borderline kişilik bozukluğunun düşük semptom şiddetine işaret ediyor) ve diğeri yüksek puanlara sahip (daha yüksek semptom şiddetine işaret ediyor). Örneklem ağırlıklı olarak kadınlardan (%75,6) oluşmaktaydı.

14 farklı müzik türü ile çalışıldı

Müzik tercihleri, bireylerin 14 farklı müzik türünden hoşlanıp hoşlanmadıklarını ölçmekteydi. Çok sayıda çeşitli müzik zevklerini yansıtan Kısa Müzik Tercihleri ​​Testi (STOMP) kullanılarak ölçüldü.

Araştırmacılar müziğe atfedilen psikolojik işlevleri ölçmek amacıyla başka bir ölçek kullandılar. Bu ölçek; öz farkındalık, sosyal bağlantı, duygusal ve uyarılma düzenlemesi ile ilgili maddeleri içermekteydi. Katılımcıların müziğe yönelme nedenlerini kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi olanağı sağlamaktaydı.

Araştırmada elde edilen önemli bulgular

Araştırmacılar, borderline kişilik bozukluğu semptom şiddeti daha yüksek olan katılımcıların belirli müzik türleri için farklı tercihler sergiledikleri görülmüştür. Belirgin bir şekilde, daha yüksek semptom şiddeti sergileyen katılımcılar, klasik ya da caz gibi yansıtıcı ve karmaşık müzik türlerini tercih ederken, ağır metal veya punk gibi yoğun ve asi türlere ise daha az ilgi göstermişlerdir. Borderline kişilik bozukluğu belirtilerinin şiddeti de bireylerin müziğin işlevlerini nasıl algıladıklarıyla önemli ölçüde ilişkiliydi. Belirgin olarak, sınırda semptomlar ne kadar şiddetli olursa olsun, bireylerin kişisel farkındalığı ve sosyal bağları geliştirme kapasitesi sebebiyle müziğe o kadar az değer verdiği bulunmuştur.

Ayrıca müziğin psikolojik işlevlerinin borderline semptomlar ile müzik tercihleri ​​arasındaki ilişkide nasıl aracılık ettiğini de incelenmiştir. Bu işlevlerin, borderline kişilik semptom şiddeti daha yüksek olan bireylerin neden belirli müzik türlerini tercih ettiğini ya da sevmediğini kısmen açıkladığını belirtmişlerdir.

Araştırma daha yüksek borderline semptomları olan kişiler arasında kişisel farkındalık ve sosyal ilişki açısından müziğe verilen değerin azalmasının, yoğun ve asi müzik tercihinin azalmasına yol açtığını ileri sürmektedir.

Çalışmanın sınırlılıkları

Çalışmanın, kişinin kendisi tarafından bildirilen ölçümlere dayanması sebebiyle ve devam eden terapinin katılımcıların müzik tercihleri ​​üzerindeki potansiyel etkisinin dikkate alınmaması gibi durumlardan kaynaklı bazı sınırlamaları bulunmaktadır. Gelecekteki araştırmalar, stres seviyeleri gibi değişkenleri ve bunların borderline kişilik belirtileri ile müzik tercihleri ​​arasındaki gelişen ilişkiyi dikkate alan boylamsal çalışmalara da ihtiyaç vardır.

KAYNAKÇA:
Kowalewska, K., Lawendowski, R., & Karasiewicz, K. (2024). Borderline personality disorder symptoms relationship with music use: Investigating the role of music preferences and functions of music. Psychology of Music, 03057356231222293.
– PsyPost (20.03.2024). Borderline personality disorder symptoms linked to music preferences.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler