Müzik türlerinin EEG senkronizasyonuna etkileri

Müzik türlerinin EEG senkronizasyonuna etkileri

Dansçılarda ve dansçı olmayanlarda tercih edilen müzik dinleme deneyimlerinin etkisini araştırmak için Nakano ve ekibi (2021) EEG çalışması tasarlamıştır.

Araştırmada katılımcılara 2 dakika boyunca tercih ettikleri türden enstrümantal müzik (dansçılar için Arjantin tangosu, dansçı olmayanlar için klasik veya caz) ve alternatif türler dinletilmiştir. Odaklanmış dikkat ve gelişmiş duygusal uyarılmanın alfa aktivitesinde bir artışa sebep olması beklenmiş ve alfanın zamansal gelişiminin de gözlemi yapılması hedeflenmiştir.

Dansçılarda ve dansçı olmayanlar tercih ettikleri müzik EEG senkronizasyonunu etkiler

Araştırma sonucunda her iki grup da tercih ettikleri müzik için gama, beta ve alfa frekans bantlarında tercih edilmeyen müziğe kıyasla artan bir aktivite göstermiştir. Sonuçlarda ise tüm katılımcıların tanıdık müziklere karşı duygusal tepkiler verdiği görülmüştür. Aynı zamanda tercih ettikleri müziklerin içerisinde de duygusal uyarılmanın (beta) olduğu ortaya çıkmıştır.

Diğer bir yandan, tercih ettikleri müzikler üzerinde uygulanan elektroensefalogram (EEG) aktivitesi incelendiğinde dansçılar ve dansçı olmayanlar arasında, başlangıçtaki alfayla ilgili senkronizasyon bozukluğunun olduğunu (ERD) ve senkronizasyonun (ERS) geliştirmesi gerektiği gözlemlenmiştir.

Dans eden kişilerdeki alfa aktivitesi, sinirsel verimlilik hipotezi çerçevesinde de incelenmektedir. Araştırmacılar, yüksek seviyedeki alfa aktivitesinin daha az kortikal nöral aktivitesinin bir göstergesi olduğunu öne sürmektedir.

Kişiler sevdikleri müzik türünü dinlerken, etkili kortikal süreçler elde etmek için beyin tepkilerini geliştirmiş olabilirler. Bu gelişimin, dans deneyimleri yoluyla geliştirilen yaratıcı biliş veya motor imgeleme işlemlerinden etkilendiği varsayılmaktadır.

Daha önceki çalışmalarda dansçıların dansla ilgili görevlere verdiği EEG yanıtları araştırılmış olsa da, uzun bir süre boyunca değişiklikleri inceleyen hiçbir çalışma yapılmamıştır. Örneğin, dansçılarda bir videoda gösterilen dans hareketlerini değerlendirirken EEG ölçümünün süresi 6 saniye ile sınırlıydı. 6 saniyelik inceleme yeterince uzun olmayabilir. Çünkü müzik dinlemede hem dansçılarda hem de dansçı olmayanlarda duygusal uyarılmanın kendini tanımasının 8 saniyeden fazla sürdüğü bilinmektedir. Bu da müziğin aşinalık ve türlerine bağlı olarak zaman akışında farklılık yaratmaktadır.

Sonuç olarak bu çalışma müzik dinleme deneyiminin dans pratiğinden etkilendiğinin elektrofizyolojik göstergelerini ortaya koymuştur.

KAYNAK:
– Nakano, H., Rosario, M. A. M., & De Dios, C. (2021). Experience Affects EEG Event-Related Synchronization in Dancers and Non-dancers While Listening to Preferred Music. Frontiers in psychology, 12, 1061.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler