Narsistik özellikli depresyon hastalarının tedaviye cevabı

Narsistik özellikli depresyon hastalarının tedaviye cevabı

Lancet Psychiatry’de yayınlanan bir çalışmaya göre, narsistik özelliklerin varlığı, bir hastanın depresyon için bilişsel-davranışçı terapiye (BDT) ne kadar iyi yanıt vereceğini öngörebiliyor.

Narsistik özellikler toplumda yaygın

Almanya’daki Münster Üniversitesi’nden Maike Richter, M.Sc., Simon Mota, Ph.D. ve meslektaşları, “Kişilik ve kişilik bozukluğu araştırmalarının son on yılında, narsisizm hem zihinsel olarak sağlıklı bireylerde hem de psikiyatrik klinik popülasyonlarda mevcut olan boyutsal bir yapı olarak ortaya çıkmıştır” diye yazdı. “Klinik uygulamalar, narsisistik kişilik bozukluğu eşiğinin altındaki narsisistik özelliklerin yaygın olduğunu, kişiler arası sorunlara yol açabileceğini ve depresyon şiddeti, tedaviye uyum ve sonuç gibi psikiyatrik semptomatolojiyi olumsuz etkileyebileceğini göstermektedir.”

Depresyonda narsisizm ölçümü

Richter, Mota ve meslektaşları, 18 yaş ve üstü yetişkinlerden oluşan iki büyük örneklemde narsisizmin tedavi öncesi ve sonrasında depresif belirtiler üzerindeki etkisini araştırmıştır. Örneklemlerden biri Münster Üniversite Hastanesi’nde yatarak tedavi gören psikiyatrik hastalar ile ayakta psikoterapi gören ve BDT ile tedavi edilen hastaları kapsamaktadır. İkincisi ise Almanya’nın Tiefenbrunn kentindeki bir psikiyatri hastanesi olan Asklepios Kliniği’nde psikanalitik etkileşim terapisi (PIT) ile tedavi edilen yatan hastaları içermektedir. PIT, ağır kişilik bozukluğu olan hastalar için özel olarak tasarlanmış psikodinamik bir tedavidir. Tedavi öncesinde ve sonrasında hastalar Narsisistik Hayranlık ve Rekabet Anketi-kısa versiyonunu doldurmuştur. Altı maddeden oluşan bu ölçek büyüklenmeci narsisizmin iki yönünü değerlendirmektedir: hayranlık (ben çok özel bir insanım ve bu bana çok güç veriyor) ve rekabet (rakiplerimin başarısız olmasını arzuluyorum). Anketteki tüm maddelerin toplamı çekirdek narsisizmi ölçmektedir.

2371 depresyon hastasından veriler toplandı

Yatarak BDT tedavisi, bir klinik psikolog veya psikiyatrist ile haftada 50 dakikalık bire bir terapi seansını içermektedir. Ayakta BDT tedavileri, bir klinik psikolog stajyeri ile haftada bir 50 dakikalık bire bir terapi seansından oluşmuştur. BDT grubundaki hastalar depresyon şiddetini ölçen 21 maddelik bir anket olan Beck Depresyon Envanteri-Gözden Geçirilmiş’i doldurmuştur. PIT grubundaki hastalar bir klinik psikolog veya psikiyatrist ile haftada bir veya iki 25 dakikalık bire bir seans almıştır. Bu hastalar Hasta Sağlık Anketi-9’u doldurarak depresyon semptomlarını kendi kendilerine bildirmişlerdir.

BDT grubunda 1.569 ve PIT grubunda 802 olmak üzere toplam 2.371 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Ortalama tedavi süresi BDT grubunda 300 gün, PIT grubunda ise 67 gündü.

Narsisizmin türüne göre sonuçlar değişiyor

Çekirdek narsisizm her iki grupta da tedavi öncesi depresyon şiddetini öngörmemiştir.

Narsistik rekabet başlangıçta daha yüksek depresif belirtilerle ilişkili bulundu.

Narsistik hayranlık tam dersine daha düşük depresif belirtilerle ilişkili bulunmuştur.

BDT grubunda, çekirdek narsisizm ve narsisistik rekabet hastalarının tedavi yanıtları daha zayıfken, narsisistik hayranlığın herhangi bir etkisi görülmemiştir.

Ayaktan BDT grubunda, terapötik ittifak, narsistik rekabetin tedavi sonrası depresyon şiddeti üzerindeki toplam etkisinin %31’ine aracılık etmiştir.

PIT grubunda narsistik özellikler tedavi sonucu ile ilişkili bulunmamıştır.

Bireysel tedaviye ışık tutuyor

Lübeck Üniversitesi’nden Dr. Jan Philipp Klein ve meslektaşları, eşlik eden bir yorumda, “Sonunda, belki de narsistik özellikleri ve depresyonu olan hastaların en iyi nasıl tedavi edileceğini belirleyen tedavi paketleri (BDT’ye karşı psikodinamik terapi) değil, daha ziyade bireysel tedavi bileşenleri olacaktır. “Daha fazla kanıt elde edilene kadar, terapistler narsisistik özelliklere sahip hastaların tedavisinde güçlü bir terapötik ittifak kurmaya özel bir vurgu yapmanın sonuçları iyileştirebileceğini düşünmelidir.”

KAYNAKÇA:
– PsychNews (16.10.2023) Narcissistic Traits May Predict Patients’ Response to CBT for Depression.
– Richter, M., Mota, S., Hater, L., Bratek, R., Goltermann, J., Barkhau, C., … & Opel, N. (2023). Narcissistic dimensions and depressive symptoms in patients across mental disorders in cognitive behavioural therapy and in psychoanalytic interactional therapy in Germany: a prospective cohort study. The Lancet Psychiatry.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler