Neden daha iyi çalışanlar dans eden çalışanlardır?

Neden daha iyi çalışanlar dans eden çalışanlardır?

Yapılan araştırmalar sonucu bilim adamları, dansın sağlık üzerinde diğer fiziksel egzersiz türlerine göre daha çok fayda sağladığını keşfettiler.

Sinirbilim ve psikoloji araştırmacıları, dansın sadece sağlık üzerindeki olumlu etkilerini belirtmekle kalmamış, bunun yanında dansın diğer fiziksel egzersiz türlerine göre daha çok fayda sağladığını keşfetmişlerdir. Bu durumu bilişsel psikolog ve dansçı olan Peter Lovatt, beynin dans rutinlerini öğrenmesini, müziği işlemesini ve ritim koordinasyonunu sağlamasını bilişsel bir aktivite olarak açıklamaktadır. Ayrıca dans etmenin yaşlanan beyindeki faydalarına değinmenin önemli olduğu vurgulanmaktadır. Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklardan etkilenen kişilerin yaşam kalitesi de dolaylı yoldan olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu etkiye yönelik çalışmalar da literatürde mevcuttur.

Dans, anda kalmayı sağlıyor

Çalışmada işyerinde üretkenlik performansının daha kapsamlı olarak karşılaştırılması için her dansçıyı benzer kişisel ve mesleki özelliklere sahip dansçı olmayan bir kişilerle eşleştirilmiştir. Bu yöntemle eşleşen katılımcılar arasında gözlemlenen temel ve tek farkın nasıl egzersiz yapıldığı yönünde olduğu görülmüştür. Aslında bu durum üretkenlikteki kişilerarası farklılığın danstan kaynaklanıyor olabileceği yönündeki hipotezini savunmaktadır.

Araştırmada dansçılar, dansçı olmayanlarla karşılaştırıldığında işte mental olarak var olamama durumlarının daha düşük olduğu bulunmuştur. Ayrıca dansçıların dansçı olmayanlara göre daha fazla üretken olduklarını ve bunun sebebinin de daha az devamsızlık sergilemelerinden kaynaklandığıdır. Bu sebeple araştırma, dansın gelişmiş bilişsel yetenekler yoluyla üretkenliği doğrudan artırabileceğini göstermektedir.

İyi hissetmek ve performans önemli

Yapılan birçok çalışma, işyerinde refah ve performans arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Yani eğer hayatınızdan memnunsanız ve kendinizi mutlu hissediyorsanız muhtemelen dikkatiniz az dağıldığı için işinize odaklanma ve görevlerinizi daha etkili bir şekilde yerine getirme olasılığınız artar.

Yine de bu hipotezi doğrulamak için araştırmacılar, diğer kişisel ve mesleki özellikler açısından eşleşen, fakat aynı zamanda benzer refah düzeylerine sahip olan dansçıları ve dansçı olmayanları karşılaştırmışlardır. Dansçıların işte var olamama ve devamsızlık açısından hala daha iyi performans gösterdiği görülmüştür. Bu, dans ve üretkenlik arasındaki pozitif ilişkinin, iyi bilinen sağlık etkilerinin de ötesine geçtiğini göstermektedir. O nedenle dansın çalışanların üretkenliği üzerinde doğrudan etkisinin olduğu vurgulanmaktadır.

Erkeklerde daha fazla etkili

Dansın üretkenliği artırıcı etkisi, yüksek düzeyde ekip çalışması içeren etkinliklerde de daha güçlü olduğu söylenebilir. Bununla birlikte çalışmada, eşleşen erkek örneklemi oldukça küçük olmasına rağmen, eğlence amaçlı dans eden erkeklerin, işte var olamama ve devamsızlık açısından karşılaştırıldığında kadınlara göre daha fazla fayda sağladığını görülmüştür.

Unutulmamalıdır ki dans etmek evrensel bir fiziksel aktivitedir ve çoğu ülkenin kültürel mirasını içermektedir. Yapılan bu fiziksel aktivite işyerinde fiziksel sağlığı ve performansı geliştirmek için de kullanılabilir.

KAYNAKÇA:
– Vechi, M. & Marsh, I. (29.02.2024). Why dancers are better workers, according to research. PsyPost.
– Vecchi, M., Elf, P., Ueno, A., Dilmperi, A., Dennis, C., & Devereux, L. (2022). Shall We Dance? Recreational Dance, Well-Being and Productivity Performance During COVID-19: A Three-Country Study. Journal of International Marketing, 30(2), 56-72. https://doi.org/10.1177/1069031X221079609.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler