Olumsuz düşünceler depresif bozukluklarda ruminasyonu etkiliyor

Olumsuz düşünceler depresif bozukluklarda ruminasyonu etkiliyor

Depresyon birçok insanı etkileyen yaygın bir ruh sağlığı durumudur. Depresyondaki kişinin olumsuz düşüncelere sahip olduğu bilinse de, bu düşüncelerin altında yatan mekanizmaların nedeni hala tam olarak açıklanamadı. Yakın zamanda yayınlanmış bir çalışmada, beynin hem dinlenme hem de ruminasyon sırasında nasıl çalıştığı incelenmek istenmiştir. Böylece bu konuyu daha kapsamlı incelemeyi ve depresyonun sinirsel temellerine ilişkin daha detaylı araştırma yapılması amaçlanmıştır.

Reddedildikleri anıyı hatırladılar

Çalışmaya 28 sağlıklı birey ve majör depresif bozukluk (MDB) tanısı almış 42 birey dahil edilmiştir. Bu katılımcılar çalışma sırasında depresif belirtiler yaşıyordu. Beynin iç işleyişini inceleyebilmek için tüm katılımcılara MRI taraması yapıldı. Bu taramalar, anatomik tarama, dinlenme durumu ve ruminasyonu tetikleyen olumsuz düşünme görevi gibi çeşitli maddeleri içermekteydi. Dinlenme durumu sırasında araştırmacılar, katılımcılardan nötr bir şekilde zihinlerini boşaltmalarını ve rahatlamalarını istedi. Bunula birlikte, ruminasyonu etkileyen olumsuz düşünme görevindeki katlımcılardan ise reddedildikleri bir anıyı hatırlamaları istendi. Böylelikle onları neden bu şekilde bir tepki gösterdiklerini düşünmeye teşvik etmiş oldu.

Normal durum ve ruminasyonda farklı beyin bağlantıları

Çalışmanın ilk amacı, dinlenme durumu ve olumsuz düşünme işlevsel bağlantı kalıplarının majör depresif  bireyleri sağlıklı bireylerden ayırt edip edemeyeceğini belirlemekti. Araştırmacılar, hem dinlenme durumu fonksiyonel bağlantısının hem de negatif düşünme fonksiyonel bağlantısının etkili bir şekilde farklılaştığını gördü. Bu durum, MDB’li bireylerin olumsuz düşünceler oluşturduğunda, beyindeki bazı kalıpların sağlıklı bireylerinkinden farklı olduğu anlamına gelmekteydi. Ayrıca, iki grup arasındaki önemli farklardan biri ise beynin dinlenme anlarındaki tepkisinin, olumsuz düşünceleri oluştururkenki aktivitesini doğrudan yansıtmayabiliyor olmasıdır.

Araştırmacılar, ruminasyonu incelediklerinde bir başka ilginç sonuç ortaya çıkmıştır. Negatif düşünme fonksiyonel bağlantısının, MDB’li bireylerde özellik ruminasyonunu tahmin etme yeteneği sergilerken, dinlenme durumu fonksiyonel bağlantısı bunu göstermedi. Bu açıdan bakıldığında, depresyonlu kişiler olumsuz düşüncelere daldıklarında, beyin aktivitesinde oluşan birtakım düşünce kalıplarını, bireylerin ne kadar derin düşüncelere dalma eğiliminde olduklarını tahmin etmek için kullanılabilir. Bu sebeple, dinlenme durumunun, depresyondaki ruminasyonun  karışıklığını tam olarak yakalayamayacağı ve ruminasyonun oluştuğu sırada depresif belirtileri öngörebilmek oldukça önemli olduğu belirtilmektedir.

Misaki çalışması ile ilgili şunları söyledi: “Gelecekteki araştırmalar, beyin aktivasyonlarını kullanarak olumsuz düşünce durumunun dinamik yönünü takip edecek bir yöntem geliştirmeyi amaçlamalıdır. Bu olumsuz düşünce durumunu sürdüren ve çözümünü engelleyen belirli altyapının oluşturulması mevcut  sürece yardımcı olacaktır.”

KAYNAKÇA:
– PsyPost (06.11.2023). Brain connectivity during negative thoughts predicts rumination in depressive disorders, study finds.
– Misaki M, Tsuchiyagaito A, Guinjoan SM, Rohan ML, Paulus MP (2023). Trait repetitive negative thinking in depression is associates with functional connectivity in negative thinking state rather resting state. Journal of Affective Disorders, 340; 843-854.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler