Partner şiddetini önlemek ve ruh sağlığı

Partner şiddetini önlemek ve ruh sağlığı

Sağlık sektörü aracılığıyla toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemek ve müdahale etmek için çalışan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), eşine karşı şiddet ve ruh sağlığı konusunda türünün ilk örneği olan 2022 Lancet Psikiyatri Komisyonu’na katkıda bulundu. Bu komisyon, dünya çapındaki akademisyenleri, klinisyenleri ve deneyimli kişileri araya getirdi. Uzmanlar, yakın partner şiddetine bağlı ruh sağlığı zararlarının yaygınlığını azaltmadaki ilerlemeyi değerlendirmek ve ruh sağlığı hizmetleri, araştırma ve politika genelinde bir yol haritası oluşturmak için toplandı.

Komisyon üyelerinden DSÖ Korunmasız Nüfusların Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığındaki İhtiyaçlarının Ele Alınması Birim Başkanı Claudia García-Moreno, “Komisyon, ruh sağlığı sisteminin çalışma biçiminde çarpıcı bir değişiklik çağrısında bulunuyor. Katı kategoriler ve teşhisler yerine, hayatta kalanların şiddet deneyimlerini tanıyan ve onların ihtiyaçlarını araştırma, politika ve hizmetlerde ön plana ve merkeze koyan bir yaklaşıma ihtiyacımız var” sözleriyle konuya dikkat çekti.

DSÖ ve Birleşmiş Milletler iş birliğinde yürütülen araştırma

DSÖ ve BM’nin yürüttüğü özel araştırma programı ve Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Kurumlar Arası Çalışma Grubu’ndan elde edilen veriler çalışmada kullanıldı. Tahmin ve Verilere göre, kadına yönelik şiddetin küresel bir pandemi sorunu olduğunu, ancak hem toplum hem de sağlık hizmetleri tarafından marjinalleşmeye devam ettiğini gösteriyor. Sağlayıcılar ve politika yapıcılar. Komisyon, yakın partner şiddetinin azaltılmasının tüm ülkelerde topluluk üyelerinin ruh sağlığını önemli ölçüde iyileştirebileceğini tespit etmiştir.

Bu, özellikle kadınlar ve çocuklar için geçerlidir, çünkü veriler, yakın partner şiddetinin devam eden toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayandığını ve diğer eşitsizlikler tarafından daha da şiddetlendiğini göstermektedir. Bazı bölgelerde ve ülkelerde oranlar çok daha yüksek olmasına rağmen, 15 yaşından büyük kadınların ve kızların tahmini %27’si dünya çapında fiziksel veya cinsel yakın partner şiddeti yaşamıştır. Saldırganların çoğu erkektir. Kanıtlar, hem yakın partner şiddetine maruz kalan kadınların hem de doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen çocukların zihinsel sağlık koşulları geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Yakın partner şiddeti uygulayan erkekler de ruh sağlığı sorunları açısından daha yüksek risk altında olabilir.

İleri doğru bir yol

İngiltere’deki Şiddet, İstismar ve Akıl Sağlığı Ağı Eş Direktörü ve Komisyonun üyesi Profesör Helen Fisher, “Yakın partner şiddeti ile akıl sağlığı koşulları arasındaki ilişkinin tanınması son 10 yılda arttı, ancak büyük boşluklar ve iyileştirilmesi gereken alanlar var. Şiddet ve akıl sağlığı arasındaki bağlantıların anlaşılmasını geliştirmek ilk adımdır. Bir sonraki adım, insanları bu genellikle ciddi, devam eden sorunları en iyi nasıl çözecekleri konusunda eğitmektir.” ifadelerinde bulundu.

Hangi grupların çeşitli müdahalelerden en çok fayda sağladığını bilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Özellikle eş şiddetine tanık olan/görmüş olan çocuklar için hangi destek ve müdahalelerin en iyi sonucu verdiği belirsizdir.

Nihayetinde en büyük ihtiyaç, her ortamda insanların etkili, empatik ve kişi merkezli ruh sağlığı hizmetlerine erişimini sağlamak, özellikle de kaynakların kısıtlı olduğu ortamlarda erişimi ve anlayışı artırmaktır. Komisyon yazarları, raporun, yakın partner şiddetini önleyen ve bunlara yanıt veren ve ruh sağlığını iyileştiren güçlendirilmiş politikalara ve hizmetlere katkıda bulunacağını umuyor.

KAYNAK:
– World Health Organisation (6 October 20220). Preventing intimate partner violence improves mental health.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler