Psikopatisi bulunan kadınların duygusal tepkilerle bağlantılı beyin bölgelerinde anormallikler

Psikopatisi bulunan kadınların duygusal tepkilerle bağlantılı beyin bölgelerinde anormallikler

Yüksek düzeyde psikopati sergileyen bireyler genellikle manipülatif davranışlarda bulunur ve empati, suçluluk ve pişmanlık eksikliği yaşarlar. Bu özellikler antisosyal ve suçlu davranışlarla bağlantılı olabilir. Psikopati üzerine yapılan araştırmaların çoğu, kısmen psikopatinin erkeklerde daha yaygın olması nedeniyle, cezaevindeki bireyler de dahil olmak üzere, erkeklere odaklanmıştır.

Psikopatide cinsiyet farklılığı

Her iki cinsiyeti de içeren araştırmalar, erkek ve kadın psikopatlar arasında, erkeklerin daha yüksek sapkınlık seviyeleri ve psikopati ile ilişkili daha sık antisosyal davranış göstermeleri de dahil olmak üzere birçok cinsiyet farklılığı ortaya koymuştur. Yüksek düzeyde psikopati, gri madde hacminin azalması ve korkmuş yüz ifadelerini işlerken amigdala aktivitesinin azalması da dahil olmak üzere birkaç farklı nörolojik faktörle ilişkilendirilmiştir.

Önceki araştırmalar, duygusal tepkilerin düzenlenmesinde ve başkalarının duygusal durumlarını anlama ve yorumlama becerisinde rol oynayan uncinate fasciculus’un psikopatide rol oynayabileceği öne sürmüştür. Çalışmalara göre, psikopati düzeyi yüksek olan erkek çocuklarda ve erkeklerde uncinate fasciculus’un zayıfladığını göstermiştir.

Kadınlarda psikopati

Michael Maurer ve meslektaşları yeni çalışmalarında, bu durumun kadınları da kapsayıp kapsamadığını test ederek araştırmanın kapsamını genişletmeye çalıştılar. Çalışmaya, yaşları 19 ila 54 arasında değişen, cezaevinde bulunan 254 yetişkin kadını aldılar. Örneklemin %81’i Beyaz, %90’ı sağ elini kullanan ve %56’sı Hispanik olarak tanımlanmıştır.

Katılımcıların psikopatisini değerlendirmek için yarı yapılandırılmış bir mülakatı tamamlamış ve olası bir ortak değişken olarak madde kullanım şiddetine ilişkin bir ölçümü tamamlamıştır. Beyin yapısını değerlendirmek için katılımcıların difüzyon tensör görüntülemeli MR görüntüleri kaydedilmiştir.

Sonuçlar

Sonuçlar, yaşam tarzı ve davranışsal psikopatik özelliklerin hem sol hem de sağ uncinate fasciculus’ta azalmış beyaz madde bağlantısı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bölgedeki anormallikle anlamlı ilişki gösteren diğer tek faktör yaş olup, madde kullanımı, kişilerarası, duygusal ve antisosyal psikopatik özellikler arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Bu durum, dürtüsellik, sorumsuzluk ve can sıkıntısı gibi özelliklerin uncinate fasciculus’taki düşük bağlantı ile ilişkili olduğunu, ancak kişilerarası psikopatik faktörlerin ilişkili olmayabileceğini düşündürmektedir. Bu sonuçlar, uncinate fasciculus’un hem erkekler hem de kadınlar için psikopatide muhtemelen bir rol oynadığını göstermektedir.

Araştırmacılar, “Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, psikopatide yüksek puan alan kadınlarla ilişkili yapısal anormalliklerin daha iyi karakterize edilmesine yardımcı oluyor” diye yazdı. “Özellikle, kişilerarası / duygusal psikopatik özelliklerde yüksek puan alan erkekler daha önce bu bölgede azalmış beyaz madde bağlantısı ve gri madde hacmi ile ilişkilendirilmişken, bu tür ilişkiler psikopatide yüksek puan alan kadınlarda yaşam tarzı / davranışsal özellikler tarafından yönlendiriliyor gibi görünmektedir.”

Bu çalışma, kadınlarda psikopatinin altında yatan beyin mekanizmaları hakkında fikir vermektedir. Buna rağmen, dikkat edilmesi gereken sınırlamalar vardır. Bu sınırlamalardan biri, bu çalışmanın psikopati ile örtüşen ve uncinate fasciculus’ta azalmış bağlantı ile bağlantılı olan borderline kişilik bozukluğu semptomolojisini kontrol etmemesidir. Ayrıca, fraksiyonel anizotropi kullanımı beyaz madde bağlantısının yalnızca dolaylı bir ölçüsünü sağlamaktadır.

KAYNAKÇA:
– Emily Mains. (03.05.2023). Psychopathic women show reduced structural integrity in brain region linked to emotional responses. PsyPost.
– Maurer, J. M., Paul, S., Edwards, B. G., Anderson, N. E., Nyalakanti, P. K., Harenski, C. L., … & Kiehl, K. A. (2022). Reduced structural integrity of the uncinate fasciculus in incarcerated women scoring high on psychopathy. Brain Imaging and Behavior, 16(5), 2141-2149.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler