Şiddet içeren mahallelerin beyin gelişimine etkisi

Şiddet içeren mahallelerin beyin gelişimine etkisi

Uzun yıllardır yapılan araştırmalar, dezavantajlı mahallelerde yetişen çocuk ve ergenlerde olumsuz akademik başarı, davranışsal ve zihinsel sağlık sonuçlarının öngörülebileceği gösterildi. Ancak son araştırmalar bunu yapmanın diğer bir yolunun gelişim sürecinde olan beyni etkileyebilmek olduğu kanısına varılmıştır.

Amigdala nasıl etkileniyor?

Amigdala yüz ifadelerine karşı oldukça duyarlıdır. Önceki araştırmalar, örneğin aile üyeleri tarafından istismara uğramış ya da ihmale maruz kalmış çocukların, korku dolu veya nötr ifadelere sahip yüzlere bakarken amigdalada belirgin bir şekilde artan tepki görüldü.

Araştırmacılar genellikle daha dezavantajlı mahallelerde yaşayan bu kişilerin toplumsal şiddete daha çok maruz kaldığını belirtti. Bununla birlikte toplumsal şiddete daha fazla maruz kalan kişiler, korkulu ve kızgın yüzler ile karşılaştığında daha yüksek düzeyde amigdala tepkisi gösterdiği görüldü.

Sonuçlara bakıldığında ailenin geliri, ebeveyn eğitimi ve evdeki sert ebeveynlik ve romantik ilişki şiddeti gibi diğer şiddete maruz kalma etmenleriyle kıyaslandığında doğru olduğunu gösterdi.

Toplumsal şiddete maruz kalmada ebeveynlerin rolü

Ergenlerin daha dezavantajlı mahallede yaşamaları tehditlere karşı daha duyarlı olmalarını sağlamakta ve bununla birlikte uyum sağlama davranışını daha kolay göstermektedir. Dezavantajlı bir mahallede yaşamalarına karşın daha anlayışlı ve ilgili ebeveynlere sahip olan çocuklar, toplumsal şiddete maruz kalma olasılıkları daha düşüktür.

Toplumsal şiddete maruz kalanlar için daha anlayışı ebeveynlere sahip olmak da şiddete maruz kalmanın beynin işlevselliği üzerindeki etkisini azaltmıştır. Bulgular gösteriyor ki anlayışlı ebeveynlere sahip olmak, zorlu koşullarda bile çocukların başarısını desteklemek beyin yapısında olumlu etkiler oluşturmaktadır. Bu durum çocukların zorluklarla karşı karşıya kaldıklarında baş etmeye yönelik gösterdikleri direncin ne kadar değerli olduğunu göstermektedir.

Toplumsal şiddetin olumsuz etkilerinden korumak

Genel olarak araştırmacılar, çocukların toplumdaki şiddete maruz kalmasından dolayı ortaya çıkan olumsuz etkilerinden korumak için yapısal çözümlere duyulan ihtiyacın arttığı yönünde vurgular yapmıştır. Aynı zamanda güçlü ve pozitif ebeveyn tutumlarının dezavantajlı gruplarda yetişen ve şiddete maruz kalan çocuk ve ergenlerin, bu sorunlarla nasıl baş edebileceğine ve dayanıklılığın nasıl artabileceğine dikkat çekmişlerdir.

Bu süreçte ebeveynler daha kapsamlı yapısal eşitsizliklere karşı önemli bir tampon görevi görebilirler. Bu sebeple ebeveynlerle çalışmak, çocukları dolaylı yoldan korumanın bir yöntemi olabilir. Yapılacak sonraki çalışmalarda ise mahallede görülen bu dezavantajların yoğunluğunu azaltıcı ve çevrede karşılaşılabilecek şiddete maruz kalma riskini azaltıcı politikaların oluşturulması üzerine çalışılması gerektiği vurgulanmıştır.

KAYNAKÇA:
– Neuroscience News (22.02.2024) The Impact of Violent Neighborhoods on Brain Development.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler