Şiddetli psikiyatrik rahatsızlığı olan bireylere paylatif bakım

Ciddi akıl hastalığı olan hastalara palyatif bakım

Yayınlanan bilimsel bir makaleye göre, ciddi ruhsal rahatsızlığı olan kişilerin daha ağır seyreden ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde teşhis edilen kronik hastalıklara yakalanma risklerinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

JAMA Psychiatry’de yakın zamanda yayınlanan bir makaleye göre, ciddi ruhsal rahatsızlıkları olan kişilerin daha ağır seyreden ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde teşhis edilen kronik hastalıklara yakalanma risklerinin daha yüksek olduğunu bu sebeple bu hastaların palyatif bakım için neden göz ardı edilmiş olabileceğini ve psikiyatristlerin gerektiğinde hastaları yaşam sonu bakımına bağlamaya yardımcı olmak için atabilecekleri birkaç basit adımı incelemektedir.

Hong Kong’daki Grantham Hastanesi Palyatif Tıp Birimi’nden Kwok Ying Chan ve meslektaşları, Ciddi ruh sağlığı sorunu olan bireylerde palyatif bakımın önemini şöyle vurgulamaktadır: “Kanser veya kalp hastalığı gibi ölümcül hastalıkları olan hastalardan farklı olarak, ciddi ruh sağlığı olan hastalar 2 farklı sorunla başa çıkmak zorundadır: Yaşam boyu süren ciddi psikiyatrik problemlerin tedavileri ve ölümcül tıbbi durumların yönetimi.”

Ayrıca, “Bu popülasyon hasta, sağlık çalışanı ve sistem düzeylerinde eşitsizliklerle karşı karşıyadır ve bu eşitsizlikler majör ruhsal hastalıklarla ilişkili yaygın damgalama (stigma) nedeniyle daha da kötüleşmektedir. Bunun sonucunda ortaya çıkan parçalanma, bakım entegrasyonunu engellemekte ve kötü sağlık sonuçları olasılığını artırmaktadır.”

Chan ve meslektaşları, psikiyatristlerin, hastaların palyatif bakım ihtiyaçları konusunda iş birliği yapacakları kişiler de dahil olmak üzere genel ve özel palyatif bakım hakkında daha fazla bilgi edinerek, ciddi ruh sağlığı sorunu olan hastaların, bu bakımın önündeki engelleri aşmalarına yardımcı olabileceklerini yazdı.

Son olarak yazarlar “İyi palyatif bakım uygulamalarını anlamak, yaygın hastalıklarla başa çıkmakla aynı şey değildir” diye yazdılar. “Birçok ciddi tıbbi durumda olduğu gibi, en etkili hastalığa özgü tedaviye ek olarak, ciddi ruh sağlığı sorunu olan hastalar için en iyi hareket tarzı belirlenmelidir. Psikiyatristler ve palyatif bakım uzmanları arasındaki yakın iş birliği hastaların yaşam kalitesini kademeli olarak artırabilir.” ifadelerinde bulundular.

KAYNAKÇA:

– PsychNews Aler. (19.09.2023). Palliative Care Said to Help Patients With Serious Mental Illness.
– Chan, K. Y., Yap, D. Y., & Gill, H. S. H. (2023). Rethinking Palliative Care in Psychiatry. JAMA psychiatry.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler