Şizofreni ve Bipolar Bozukluk hastalıklarının önceden tespiti

Şizofreni ve Bipolar Bozukluk hastalıklarının önceden tespiti

Yeni bir araştırmaya göre, şizofreni ve bipolar bozukluk riski, hastalıklar başlamadan yıllar önce saptanabilir.

Dublin Üniversitesi tarafından yürütülen ve Sağlık Araştırma Kurulu tarafından finanse edilen bir araştırma, şizofreni ve bipolar bozukluğu olan bireylerin %50’sinin çocuklukta, çocuk ve ergen ruh sağlığı hizmetlerine başvurduğunu bulmuştur.

World Psychiatry dergisinde yayınlanacak olan bulgular, Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) ile yürütülen uluslararası araştırmaya öncülük eden tıp okulundan Profesör Ian Kelleher’e göre daha hastalıklara daha erken müdahale ve hatta önleme olasılığını ortaya koyuyor.

“Şizofreni ve bipolar bozukluk tipik olarak erken yetişkinlikte ortaya çıkar ve etkilenen bireylerin yanı sıra aileleri üzerinde de yıkıcı bir etkiye sahip olabilir”.

Bulgularımız, bu hastalıkları geliştiren bireylerin yarısının, tipik olarak şizofreni veya bipolar bozukluk geliştirmeden yıllar önce, çocukluklarının bir aşamasında çocuk ve ergen ruh sağlığı hizmetlerine başvurduğunu gösteriyor.

“Erken müdahalenin ciddi akıl hastalığı olan insanlar için sonuçları iyileştirmenin anahtarı olduğunu biliyoruz. Bu bulgular, mevcut çocuk ve ergen ruh sağlığı konusunda daha çocukluktayken bile erken müdahale sağlamak için muazzam fırsatları göstermektedir”.

Yeni çalışmanın arkasındaki araştırmacılar, 1987’de doğan tüm bireylerin doğum ile 17 yaş arasında çocuk ve ergen ruh sağlığı hizmetlerine katılıp katılmadıklarını saptamak için Finlandiya’nın sağlık kayıtlarını kullandılar. Araştırmacılar, hasta tanımlayıcıları kullanarak tüm bu bireylerden 28 yaşına kadar kimlerin şizofreni veya bipolar bozukluk tanısı aldığını incelediler.

Bulgular

Araştırmacılar, çocuk ve ergen ruh sağlığı hizmetlerine katılmamış bireyler için 28 yaşına kadar psikoz veya bipolar bozukluk riskinin %1.8 olduğunu bulmuşlardır. Ancak, ergenlik döneminde ayaktan, çocuk ve ergen ruh sağlığı hizmetlerine başvuran bireyler için risk %15 iken çocuk ve ergen ruh sağlığı hizmetlerine başvurup yatan bireyler için risk %37‘dir.

THL’den Profesör Mika Gissler, “Bu araştırma, elektronik sağlık kayıtlarının insan sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili önemli soruları yanıtlama gücünü gösteriyor. Çocukluktan yetişkinliğe kadar ciddi akıl hastalıklarına giden yolları daha iyi anlamada ve erken müdahale için kritik fırsatları belirleyebilmede sağlık hizmetleri kayıt verilerinin nasıl kullanılabileceğini gösterdi.”

Erken müdahalenin önemini vurgulayan Profesör Ian Kelleher, “Bu hastalıkların en kötü etkilerinden bazılarını önlemek için mümkün olduğunca erken müdahale etmenin çok önemli olduğunu biliyoruz. Ancak ideal olarak istediğimiz, hastalığın başlangıcından bile önce müdahale edebilmek, yani hastalığı tamamen önlemek. Bu bulgular, ciddi akıl hastalıklarının ortaya çıkmasında şu anda yaptığımızdan çok daha erken müdahale olasılığını vurgulamaktadır” ifadelerinde bulundu.

KAYNAK:
– Schizophrenia and Bipolar Disorder May Be Detectable Years Before Illnesses Begin. Neuroscience News.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler