Sosyal izolasyon enerjimizi nasıl etkiler?

Sosyal izolasyon enerjimizi nasıl etkiler?

Uzun süre yemek yemezsek, açlık olarak tanımladığımız bir aşerme hissi yaratan bir dizi biyolojik süreç başlar. Aynı şekilde, sosyal bir tür olarak, hayatta kalmak için diğer insanlara da ihtiyacımız var.

Bu konuda yapılan araştırmalar, sosyal temas eksikliğinin beynimizde açlığa benzer bir istek tepkisine neden olduğunu ve bunun da bizi yeniden bağlantı kurmaya motive ettiğini gösteriyor. İlgili “sosyal homeostaz” hipotezi, sosyal temas ihtiyacımızı özerk bir şekilde düzenleyen özel bir homeostatik sistem olduğunu öne sürer.

Bununla birlikte, sosyal izolasyona verilen psikolojik tepkiler hakkında çok az şey biliyoruz. Dahası, bu bulguların, COVID-19 tecritlerinin benzersiz bağlamı da dahil olmak üzere günlük hayatımızda deneyimlediğimiz sosyal izolasyona nasıl dönüştüğünü bilmiyoruz.

Viyana Üniversitesi’nden Giorgia Silani liderliğindeki bir grup bilim insanı, karşılaştırılabilir bir metodoloji kullanarak sosyal izolasyonun etkilerini iki bağlamda araştırdı: laboratuvarda ve COVID-19 karantinası sırasında evde.

Laboratuvar ve ev ölçümleri

Çalışma için 30 kadın gönüllü, üç ayrı günde laboratuvara geldi. Bir günü sosyal temas olmadan, bir günü yemek yemeden, bir günü de hem sosyal temas hem de gıda ile geçirdi. Gün boyunca birçok kez streslerini, ruh hallerini ve yorgunluklarını belirtirken, kalp atış hızı ve kortizol gibi fizyolojik stres tepkileri bilim adamları tarafından kaydedildi.

Laboratuvar çalışmasının sonuçlarını doğrulamak için sonuçlar, 2020 baharında Avusturya ve İtalya’daki sokağa çıkma yasağı sırasında yürütülen bir çalışmanın ölçümleriyle karşılaştırıldı.

Bu çalışmada, en az sekiz saatlik bir süreyi izolasyonda geçiren ve yedi gün boyunca günde birkaç kez aynı ölçümlerle stres ve davranışsal etkileri değerlendirilen 87 katılımcının verilerini kullandılar.

Gıda yoksunluğuna benzer etkiler

Çalışmanın ilk yazarlarından Ana Stijovic ve Paul Forbes, “Laboratuvar çalışmasında, sosyal izolasyon ile gıda yoksunluğu arasında çarpıcı benzerlikler bulduk. Gıda yoksunluğu biyolojik olarak enerji kaybetmemize neden olması beklenen bir durum, ancak sosyal izolasyonun yapmayacağı göz önüne alındığında bu durumu şaşırtıcı bulduk.” ifadelerinde bulundular.

Bu sonuç, tecrit sırasında elde edilen verilerle yapılan doğrulamayla daha da destekleniyor; tecrit sırasında yalnız yaşayan ve genellikle daha sosyal olan katılımcılar, izole oldukları günlerde sosyal etkileşimde bulundukları günlere kıyasla daha düşük enerji bildirdiler.

“Uzun vadeli yalnızlık ve yorgunluğun ilişkili olduğu iyi biliniyor, ancak bu bağlantının altında yatan acil mekanizmalar hakkında çok az şey biliyoruz. Kısa bir sosyal izolasyon döneminden sonra bile bu etkiyi görmemiz, düşük enerjinin uzun vadede uyumsuz hale gelebilecek ‘sosyal homeostatik’ bir uyarlanabilir tepki olabileceğini düşündürüyor” diye açıklıyor Silani.

Çalışma ayrıca, sosyal izolasyonun yorgunluk üzerindeki etkisini bağlamsal ve kişilik faktörlerinin değiştirdiğini buldu; bu nedenle, gelecekteki çalışmaların izolasyonun etkilerinden en fazla risk altında olan bireyleri belirlemesi gerekecektir.

KAYNAKÇA:
– Neuroscience News. (04.04.2023). Tired of Being Alone: How Social Isolation Impacts on Our Energy.
– Stijovic, A., Forbes, P. A., Tomova, L., Skoluda, N., Feneberg, A. C., Piperno, G., … & Silani, G. (2023). Homeostatic Regulation of Energetic Arousal During Acute Social Isolation: Evidence From the Lab and the Field. Psychological Science, 09567976231156413.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler