Tehdidin kokusunu almayı “öğrenen” nöronlar

Tehdidin kokusunu almayı "öğrenen" nöronlar

Farkında olalım ya da olmayalım, yeni bir mekâna girerken koku alma duyumuzu kullanarak o mekânın güvenli mi yoksa tehdit içeren bir yer mi olduğunu değerlendiririz. Aslında, hayvanlar aleminin çoğu için bu yetenek hayatta kalmak ve üremek için gereklidir.

Rochester Üniversitesi’ndeki Del Monte Nörobilim Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, Amerikan Ulusal Sağlık Birliği’nin desteklediği çalışmada koku alma duyu sisteminin tehdit değerlendirmesine nasıl yardımcı olduğuna dair yeni bulgular sunuyor: Çalışmada, bir kokunun bir tehdit olup olmadığını “öğrenen” nöronlar bulunuyor.

Hayvanların koku ile nasıl etkileşime girdiği incelendi

Çalışmanın baş araştırmacısı PhD. Julian Meeks, “Bu çalışmada hayvanların koku ile nasıl etkileşime girdiğini ve bunun davranışlarını tehdit edici sosyal ve sosyal olmayan bağlamlarda nasıl etkilediğini anlamaya çalışıyoruz. Önceki çalışmalardan biliyoruz ki beyin sosyal bir tehdide nasıl tepki verdiği koku tarafından yönlendirilebiliyor. Fareler, koku alma sisteminde potansiyel bir tehdit oluşturan başka bir farenin kokusunu öğrenebilen belirli bir nöron setine sahipler.” diyor.

Araştırmacısı Meeks ayrıca, “Yerleşik bir erkek farede bölgesel saldırganlığın, aynı erkeğe diğer farenin kokusu tekrar tekrar verildiğinde arttığını biliyorduk. Önceki çalışmalar bu davranışın sosyal koku tarafından yönlendirildiğini gösteriyor. Ancak bizim çalışmamız bunun bir adım ötesine geçiyor ve bu koku alma sisteminin beynin neresinde olduğunu, erkek fareler arasındaki saldırganlığın koku almanın oluşturduğu nöroplastisitenin etkilediği hafıza tarafından yönlendirilebileceğini ortaya kokuyor.” açıklamasında da bulundu.

Nöronlar tehdide göre değişim gösteriyor

Araştırmacılar, beynin sosyal kokuları yorumlamaktan sorumlu bir bölgesindeki “inhibitör” nöronların (sinaptik ortaklarını susturarak hareket eden sinir hücreleri), erkek farelerin sosyal tehditle tekrar tekrar karşılaşıp bölgesel saldırganlıklarını artırdığında oldukça aktif hale geldiğini ve işlevlerini değiştirdiğini buldular.

Bunu test etmek için araştırmacılar, yardımcı koku soğancığındaki nöroplastisite (öğrenme) ile ilişkili nöronları bozarak, bölgesel saldırganlığın azaldığını ve beynin feromon algılayan devresindeki hücresel işlevdeki değişiklikleri sosyal tehditlere verilen davranışsal tepkilerdeki değişikliklere bağladığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar bu durumdan yola çıkarak “Bu erken duyusal engelleyici nöron popülasyonunun, sosyal kokulara davranışsal tepkiyi düzenlemede kritik bir rol oynadığını gösteriyor” çıkarımında bulundular.

KAYNAKLAR:
– Neurons That “Learn” to Smell a Threat. Neuroscience News. (24 January 2023)
– Zuk, K. E., Cansler, H. L., Wang, J., & Meeks, J. P. (2023). Arc-Expressing Accessory Olfactory Bulb Interneurons Support Chemosensory Social Behavioral Plasticity. Journal of Neuroscience.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler