Uyku ve cinsel işlev ilişkisi: 43 çalışmalı büyük analiz

Uyku ve cinsel işlev ilişkisi: 43 çalışmalı büyük analiz

Uyku; metabolizma, hormon salgılanması ve inflamatuar yanıt dahil olmak üzere insan sağlığının çeşitli yönlerini etkileyen hayati ve karmaşık bir süreçtir. Öte yandan, cinsel işlev bozukluğu; psikolojik, endokrin ve vasküler sorunlar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak cinsel davranış üzerinde olumsuz etki olarak tanımlanır.

Önceki araştırmalar, uyku bozukluklarının ve uyku eksikliğinin cinsel işlevi olumsuz etkileyebileceğini göstermiştir ancak bu ilişkiyi doğru bir şekilde değerlendirmek için kapsamlı ve üst düzey kanıt eksikliğinden bu ilişkiyi net söylenmesi mümkün değildi.  Journal of Sexual Medicine’da yayınlanan bir derleme, konuyla ilgili mevcut çalışmaların sistematik bir incelemesini ve meta-analizini yaparak bu boşluğu gidermeyi amaçlamaktadır.

Erkeklerde uyku problemleri ve cinsel işlev bozukluğu

İnceleme, 43 makalenin analizine dayanarak hem erkeklerde hem de kadınlarda uyku kalitesi, süresi ve uyku bozuklukları ile cinsel işlev bozukluğu arasında önemli ilişkiler olduğunu vurgulamıştır. Özellikle obstrüktif uyku apnesi, özellikle yaşlanma, obezite, hipoksi ve uyku bölünmesi gibi ilgili semptomları yaşayan bireylerde cinsel işlev bozukluğuna önemli bir katkıda bulunan faktör olarak ortaya çıkmıştır. Bu faktörler hipotalamik hipofiz-gonadal ekseni bozarak testosteron ve lüteinizan hormon seviyelerinin düşmesine yol açabilir ve bunun da erkeklerde ciddi erektil disfonksiyonla ilişkili olduğu doğrulanmıştır.

Kadınlarda uyku problemleri ve cinsel işlev bozukluğu

Kadınlar için tespit edilen en yaygın uyku bozukluğu, özellikle hamilelik ve menopoz dönemindeki hormonal dalgalanmalarla bağlantılı olan uykusuzluktur. Bu hormonal dengesizlik kadınların psikolojik durumunu doğrudan etkilemiş ve dolaylı olarak vajinal kasılma, kayganlığın azalması, libido azalması ve disparoni gibi sorunlara katkıda bulunmuştur.

Özellikle gecenin ikinci yarısında yaşanan uykusuzluk

Erkeklerde, yeterince uyumamak ve uyku düzenlerinde bozukluklar olması, özellikle de hızlı göz hareketi (REM) uykusunun azalması, normal androjen seviyelerini etkileyebilir ve cinsel organlarında periferik sinir hasarına neden olabilir. Araştırmalar, gecenin ikinci yarısında uykusuzluk yaşayan erkeklerin sabahları daha düşük testosteron seviyelerine sahip olabileceğini göstermektedir. Benzer şekilde, androjen eksikliğinden kaynaklanan uyku yoksunluğunun kadın cinsel işlev bozukluğunda önemli bir rol oynadığına inanılmaktadır.

Huzursuz bacak sendromu da etkileyebiliyor

Derlemede ayrıca huzursuz bacak sendromu ve cinsel işlev bozukluğu arasındaki ilişki de incelenmiştir. Kesin mekanizmalar belirsizliğini korusa da, bazı araştırmalar merkezi sinir sistemindeki dopamin işlevinin bu hastalarda azalabileceğini, libidoyu etkileyebileceğini ve potansiyel olarak cinsel işlev bozukluğuna katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir.

Uyku bozukluğunu araştırmak klinik olarak anlamlı

Çalışma, uyku ve cinsel işlev arasındaki karmaşık ilişkiye dair değerli bilgiler sunsa da bazı sınırlamaları kabul etmek önemlidir.  Örneğin, kadın cinsel işlev bozukluğu üzerine yapılan araştırmalar nispeten azdır ve daha fazla araştırma gerektirmektedir. Ayrıca, uyku bozukluklarının cinsel işlev bozukluğu üzerindeki bağımsız etkilerini anlamak için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Bu bulgular ışığında, klinisyenlerin cinsel işlev bozukluğu kliniklerindeki temel değerlendirmelerine yaygın uyku bozukluğu tarama araçlarını dahil etmeleri çok önemli hale gelmektedir. Uyku bozukluklarının anlaşılması ve ele alınması, cinsel esenliğin desteklenmesinde önemli bir rol oynayabilir.

KAYNAKÇA
– Viviana Greco (04.08.2023). Sleep and sexual function: Insights from recent meta-analysis of 43 studies.
– Dilixiati, D., Kadier, K., Laihaiti, D., Lu, J. D., Rezhake, R., Azhati, B., & Rexiati, M. (2023). The relationship between sleep disorders, quality, and duration and sexual dysfunction: a systematic review and meta-analysis. The Journal of Sexual Medicine, 20(6), 766-780.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler