Yas tutanların üçte birinden fazlasında uzun süreli yas bozukluğu olabilir

Yas tutanların üçte birinden fazlasında uzun süreli yas bozukluğu olabilir

Journal of Affective Disorders’da yapılan bir araştırmaya göre, yas tutan kişilerin üçte birinden fazlası uzun süreli yas bozukluğu için DSM-5 kriterlerini karşılamaktadır. Yine de sonuçlar, yas tutan kişilerin çoğunun, ne kadar süredir yas tuttuklarına bakılmaksızın, yaslarının kayba karşı normal bir tepki olduğunu düşündüklerini göstermektedir.

Arizona Eyalet Üniversitesi’nden Kara Thieleman ve meslektaşları, “Katılımcıların yaslarının normalliğine ilişkin görüşleri önyargıya tabi olsa da diğer tüm öz değerlendirme alanlarında olduğu gibi, yaslı bireylerin kendi yas deneyimlerini nasıl gördüklerini bilmek faydalıdır” diye yazmıştır.

Ortalama 10 yıllık yas süreci

Araştırmacılar, uzun süreli yas bozukluğu için DSM-5 kriterlerini karşılayan hastaları belirlemek için geliştirilen bir ölçeği (PG-13-R) kullanarak 1.137 yaslı yetişkinle anket yapmıştır. PG-13-R, bireyin yas yaşayıp yaşamadığını, kaybın üzerinden kaç ay geçtiğini ve yas belirtilerinin bireyin işlevselliğinde bozulmaya neden olup olmadığını sormaktadır. Örneğin, “Ölen kişiyi özlediğinizi ya da ona hasret duyduğunuzu hissediyor musunuz?” sorusu sorulmaktadır. Katılımcılardan ayrıca her bir PG-13-R maddesinin ne kadar normal bir yanıt olduğunu düşündüklerini derecelendirmeleri istenmiştir. Örneğin, “Bu kişiyi özlemenizin normal olduğunu düşünüyor musunuz?” diye sorulmuştur. Kayıptan bu yana geçen ortalama süre 10,6 yıldır.

Yaslı ebeveynler birinci sırada

Genel olarak, katılımcıların %34,3’ü uzun süreli yas bozukluğu tanısı kriterlerini karşılamış ve %37,6’sı yaslarının işlevselliklerini bozduğunu bildirmiştir. Araştırmacılar, katılımcıların ölen kişilerle olan ilişkilerine göre uzun süreli yas bozukluğu oranlarını analiz ettiklerinde, yaslı ebeveynlerin %41,6 ile en yüksek uzun süreli yas bozukluğu oranına sahip olduğunu, bunu %33,7 ile yaslı eşlerin/partnerlerin ve %29,4 ile kardeşlerin izlediğini bulmuşlardır. Ölüm nedenine göre, aşırı dozdan ölenler %59,1 ile en yüksek orana sahipken, bunu %46 ile cinayet/intihar ve %36 ile kaza sonucu ölenler takip etmektedir.

Katılımcıların neredeyse tamamı -%98,1- kayıplarına verdikleri genel duygusal tepkilerin normal ve anlaşılabilir olduğunu kabul etmiş ve %12’den daha azı uzun süreli yas bozukluğu teşhisinin kendilerine yardımcı olacağını bildirmiştir. Ayrıca, çocuğunu kaybedenlerin %59,9’u, eşini veya partnerini kaybedenlerin %63,6’sı, ebeveynini kaybedenlerin %42,5’i, kardeşini kaybedenlerin %33,3’ü, arkadaşını kaybedenlerin %58,5’i ve başka bir kategoride birini kaybedenlerin %51,9’u uzun süreli yas bozukluğu tanısının “çok yararsız” olacağını bildirmiştir.

Thieleman ve meslektaşları, “Özetle, yas tutmuş alt gruplar arasında yasın yoğunluğu, süresi ve gidişatına ilişkin normlardaki farklılıklar, yasın ne zaman bir bozukluk teşkil edebileceğinin nasıl belirleneceği sorusunu karmaşık hale getirmektedir” diye yazmıştır. “Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmakla birlikte semptomların normal yas mı yoksa potansiyel bir bozukluk mu olduğunu belirlerken kaybın meydana geldiği bağlamı göz önünde bulundurmak faydalı olabilir.” açıklamasında bulundu.

KAYNAKÇA:
– Psychiatric News Alert (21.07.2023). More Than One-Third of Bereaved May Have Prolonged Grief Disorder.
– Thieleman, K., Cacciatore, J., & Frances, A. (2023). Rates of Prolonged Grief Disorder: Considering relationship to the person who died and cause of death. Journal of Affective Disorders.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler