Zihinsel Zaman Yolculuğu

Zihinsel Zaman Yolculuğu

Northwestern Medicine tarafından yürütülen bir çalışma ile hafızadan sorumlu beyin ağına Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) uygulaması yapılarak kişilerin karmaşık fakat gerçek olayları hatırlama oranlarında artış sağlanmıştır.

Araştırmacılar katılımcılara günlük görevler esnasında belleğimizin nasıl çalıştığını göstermek adına bir takım günlük etkinlik videoları izletmişlerdir. Yapılan çalışmanın sonucu bellek türlerini ölçme ve manipüle etmenin mümkün olduğuna işaret etmektedir.

Araştırmacılardan Melissa Hebscher, “Günlük olarak farklı yerler, insanlar ve nesneler gibi birçok unsuru içeren karmaşık olayları hatırlamamız gerekiyor. Karmaşık, gerçekçi olaylar için hafızanın beyin stimülasyonu kullanılarak güvenli ve cerrahi müdahale gerektirmeksizin geliştirilebileceğini gösterebildik.” demiştir.

Current Biology dergisinde yayınlanan bu çalışma kontrollü bir laboratuvar ortamında sağlıklı genç yetişkinler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma TMS yönteminin, beyin hasarı ve nörolojik bozukluklardan kaynaklı hafıza kayıplarında da hafızanın geliştirilmesi noktasında kullanılabileceğini göstermektedir.

Çalışmada TMS seanslarının hemen ardından fMRI (fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) kullanılarak beyinleri taranan denekler eş zamanlı olarak hafıza görevleri gerçekleştirmişlerdir. Çalışma katılımcılarına resimler veya kelime listeleri değil belleğin günlük olarak nasıl çalıştığını daha yakından kopyalayan video klipler (örneğin çamaşırları katlamak veya çöpleri çıkarmak gibi) izletilmiştir.

Yapılan TMS seansları sonrasında katılımcılar bir oyuncunun giydiği gömlek rengi, arka planda bir ağacın varlığını belirlemek gibi video kliplerin içeriği hakkındaki soruları daha doğru yanıtlamışlardır.

Ayrıca çalışmada, TMS’nin anıların daha yüksek kalitede eski haline getirilmesine yol açtığı görülmektedir. Hebscher’in belirttiğine göre eski haline getirme süreci beynin orijinal bir olayı tekrarladığı veya yeniden yaşadığı zamana denk gelmektedir ve TMS uygulamasının ardından, bir kişinin video izlerkenki beyin aktivitesi, aynı videoyu hatırladığındaki beyin aktivitesine çok benzemektedir.

Hebscher, “Bu yüzden hatırlama bazen ‘zihinsel zaman yolculuğu’ gibi hissedilebilir. Bulgularımız, stimülasyonun beyindeki bu ‘zihinsel zaman yolculuğunu’ geliştirdiğini ve hafıza doğruluğunu geliştirdiğini gösteriyor. Bu bulguların, gerçek dünya hafızasını iyileştirmenin güvenli ve etkili yollarının geliştirilmesi için etkileri var.” ifadesini kullanmaktadır

KAYNAK:
Hebscher, M., Kragel, J. E., Kahnt, T., & Voss, J. L. (2021). Enhanced reinstatement of naturalistic event memories due to hippocampal-network-targeted stimulation. Current Biology, 31(7), 1428-1437.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler