Bağışıklık düzensizliği uzun süreli doğum sonrası depresyona neden olabilir

Bağışıklık düzensizliği uzun süreli doğum sonrası depresyona neden olabilir

Doğum yapmış kadınlar için ruh sağlığı taramasının doğum sonrası ilk yıldan sonra da devam etmesi gerektiği belirtiliyor.

American Journal of Reproductive Immunology’de yayınlanan çalışmaya göre, doğumdan sonra 2-3 yıla kadar devam eden doğum sonrası depresyon (post-partum depresyon); anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu, artan inflamatuar ile karakterize düzensiz bir bağışıklık sistemi ile ilişkilidir. Araştırmanın yazarları bulgular için “doğum yapmış kadınlar için ruh sağlığı taramasının doğum sonrası ilk yıldan sonra da devam etmesi gerektiğini öne sürdüğünü” bildirdi.

Araştırmanın raporunda “Geç başlangıçlı post-partum depresyon olarak da bilinen gecikmiş post-partum depresyon, kadınları doğumdan sonraki 18 aya kadar etkileyebilir. Bebek sahibi olduktan sonra meydana gelen hormonal değişikliklere bağlı olarak (örneğin, sütten kesme zamanlaması) bazı kadınlarda daha geç ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, anne ruh sağlığına ilişkin araştırmaların çoğu doğumdan sonraki ilk yıla odaklanmaktadır. Doğum sonrası 12 ayın ötesindeki araştırmalarda ise eksiklik vardır.” diye yazıldı.

Araştırma nasıl gerçekleşti?

Bu boşluğu gidermek için, araştırmacılar doğumun üzerinden 2-3 yıl geçen 33 kadını incelediler. Katılımcılar, TSSB, depresyon ve anksiyete hakkında kendi kendilerine yöneltilen anketleri doldurdular ve gen ekspresyonu analizi için kan örnekleri sağladılar.

Bulgular neler?

33 kadından 16’sında klinik olarak anlamlı duygudurum bozukluğu vardı. Diğer katılımcılarla karşılaştırıldığında, bu 16 kadın, enflamatuar yolları yönlendiren genlerde önemli bir artışa sahipti ve viral yanıtla ilişkili genlerde önemli ölçüde azalış vardı.

Sonuçlar nasıl yorumlanıyor?

Araştırmacılar bulgular hakkında, “Sonuçlar, duygudurum bozukluklarına katkıda bulunabilecek ve bizi duygudurum bozuklukları için hedeflenebilir biyobelirteçleri belirleme hedefine yaklaştırabilir. “Bu çalışma, doğum sonrası ilk yılın ötesine uzanan kadın doğum ve birinci basamak sağlık hizmet merkezlerinde standartlaştırılmış ve sürekli depresyon ve anksiyete taramasına olan ihtiyacı vurgulamaktadır.” ifadelerinde bulundu.

Çalışmanın kısıtlılıkları neler?

Charlottesville, Virginia Üniversitesi’nde üreme psikiyatrisi uzmanı, Dr. Jennifer L. Payne, yazılı bir yorumda, kesitsel tasarımın ruh hali bozukluklarının doğumla bağlantılı olup olmadığını bilmeyi imkânsız hale getirdiğini açıkladı. Payne, “Ayrıca, bulguların depresyon/anksiyete semptomlarının nedeni mi yoksa sonucu mu olduğu net değil. Bireylerdeki depresyon/anksiyete doğum sonrası zaman diliminin dışında genel bir süreci yansıtıyor olabilir. Sadece ileriye dönük çalışmalar bu soruları cevaplayabilir.” ifadelerinde bulundu.

Çalışmanın yazarlarından Nicoloro-SantaBarbara, “Bulgularımız heyecan verici, ancak yine de genelleştirilebileceğinden emin olmak için çeşitli kadınlarla daha büyük örneklerde çoğaltılması gerekiyor” dedi ve ekledi “Enflamasyonun neden bazı kadınlar için doğum sonrası akıl hastalığında rol oynadığını ve diğerleri için olmadığını anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.”

KAYNAKÇA:
Will Pass (13 December, 2022). Immune Dysregulation May Drive Long-Term Postpartum Depression. Medscape.
– Nicoloro‐SantaBarbara, J. M., Carroll, J. E., Minissian, M., Kilpatrick, S. J., Cole, S., Merz, C. N. B., & Accortt, E. E. (2022). Immune transcriptional profiles in mothers with clinically elevated depression and anxiety symptoms several years post‐delivery. American Journal of Reproductive Immunology, 88(5), e13619.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler