Bilim, Biz ve Depresyonumuz

Ülkemizdeki bilimsel durum vaziyetlere bakınca görüyoruz ki; tarihin derinlerinde yaşanan, son derecede parlak, dönemlere karşın bilimsel gelenek sekteye uğramıştır.

Bir çokları bunun sebebi olarak dinimizi ileri sürmektedir. Oysa İbni Sina’lar, Mimar Sinan’lar orada dururken bunun doğru olduğuna şahitlik edemeyeceğim.

Hatta, tersinin doğru olduğuna inanmaktayım. Bence İslam’ı yeterice doğru yorumlamamak sorun teşkil etmektedir. İslam’ı doğru analiz etseydik, okurduk. Matematik, astroloji vb .bilimlere merakı ile ünlü Fadıma anamızın izinden giderdik. Din, bilime engel olsaydı İsrailoğulları bilimde bu kadar ileri gider miydi?

Şöyle bir tekrar göz atarsak; felsefe sorunumuz yoktur… İlim hakkında Yunus Emre dahil bir çok düşünürümüz felsefi temelleri atmıştır. Gözlem yeteneğimizde ve zekamızda da, hamdolsun, bir eksiklik yoktur. Eğer olsaydı, yurt dışına giden insanlarımız nasıl bunca büyük başarılara imza atarlardı? Analiz yöntemlerine ilişkin matematiksel gücümüz herkesin malumudur. Verilerin sunumundaki sanatsallıkta da problem yoktur.

Bu arada, teknik bir ayrıntı olarak önem verdiğim bir noktanın altını çizmek isterim ki o da, veri depolama sorunu ciddi boyutlardadır.

Bir diğer husus, bilim insanlarının yeterince teşvik edilmemesi, bilakis bazı otoriteler tarafından aşağılanması meselesidir. O insanlar yeterli ekonomik ve sosyal imkanlara sahip değildir. Bunların doğal sonucu mutsuzluk ve nihayet depresyondur. Bunun da sonucunda sistemli çalışma, işini severek yapma, sağlıklı düşünme ve dayanışma yoksunluğu kaçınılmazdır.

Demek iki sorun vardır. Bunlar, sistemli çalışma, veri toplama ve depolama alışkanlıklarımızdaki yetersizlikler ve de depresyon olarak özetlenebilir.

Tüm bunlar “Biz birşey yapamayız!” düşüncesini, o da, “Avrupa’ya, Amerika’ya sormalıyız.” yaklaşımını getirmektedir. Haliç temizlenirken bilim insanlarımız “olamaz” demiş ama yurt dışından gelenler “Olur.” demişlerdir. Ve olmuştur. Demek bir güven eksikliğimiz vardır.

Bilim insanlarımızın depresyonuna ilişkin bir başka ipucu da sıkça rastlanan mesnetsiz bir elitizm gerçeğidir. Ne o öyle grandiyöz havalar? Sizce de eksiklik duygusunun bir göstergesi değil midir? Elitizm yoluyla eleştirilmez olmak, böylece eksiklerin saklanması mümkün olmaktadır. Yine kapı depresyona çıkmaktadır

Bilim insanlarımızın depresyondan çıkması gerekmektedir. Bu ise, her şeyden önce sağlıklı bir ortama sahip olma, olanakların adil dağılımı, ekonomik ve sosyal destek, sınırsız teşvik, dayanışma, etik kurallara uyum, yalandan-dolandan uzak verilere dayanma, uzun vadeli projelere cesaretle girişmekle mümkündür.

Kendimize güven esastır. Milli ruh canlandığında neler olabileceğine dair deneyimleri unutmamak gerekir. Yerli otomobillerimizin, uçaklarımızın yapıldığı günleri unutmayalım.

Dini esaslar gerçek bir bilimsel yapının felsefi taşlarını oluşturacak şekilde anlaşılmalı ve öğretilmelidir. Ki İslam dini bilime değer veren en son ve modern dindir.

Aslında bu hususun suistimale çok açık olduğunun farkındayım ve herkesin uyanık olması gerektiğini ifade etmek zorundayım.

Bunlara ek olarak, depresyonu artıran her türlü etkeni temizlemek gerekmektedir. Özellikle birtakım otorite figürlerinin bilimi ve bilim insanlarını aşağılayıcı olarak algılanabilecek söylemlerden uzak durması, dikkat etmesi, hassasiyet göstermesi yerinde olacaktır kanısındayım

Her şeyin ötesinde, bildiğim bir şey daha var ki, aslında en derinde halk katmalarında bilimin gerçekten değer verilen bir perspektif olduğudur. Yani bilim insanlarımız ve onları depresyona sokan faktörlerin halk tarafından en ince detaylarına dek incelendiği iyi bilinmelidir.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler