Depresyon ve Anksiyete Tedavisinde Kabul – Kararlılık Terapisi (ACT)

Depresyon ve Anksiyete Tedavisinde Kabul - Kararlılık Terapisi (ACT)

Anksiyete (kaygı bozukluğu) ve depresyon gibi duygusal bozukluklar en yaygın psikiyatrik problemlerdir. Anksiyete ve depresyon, dünya çapında engellilik sebeplerinden biridir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO, 2017) en son tahminleri, dünya nüfusunun% 4,4’ünün depresyondan muzdarip olduğunu, kadınların ise % 3,6 oranında kaygı duyduğunu göstermektedir. Ayrıca, her iki problemin bir arada bulunma sıklığı, % 50’nin üzerindedir. Bu bozuklukların dünya genelinde engellilik nedenlerinden biri olmasına ve kayda değer ekonomik, sosyal ve kişisel maliyetler yaratmasına rağmen, yalnızca az sayıda hasta asgari düzeyde yeterli tedavi görmektedir.

Duygusal bozuklukların tedavisinde yararlı olduğu kanıtlanan bir müdahale Kabul ve Taahhüt Terapisidir (ACT, Hayes ve ark. 2006). Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) özfarkındalık ve kabul temelli müdahaleleri içeren bir psikoterapi modelidir. ACT, kişinin içsel tepkilerini tanımasını, farkında olmasını hedeflerken, bunları bastırmadan dış dünyaya karşı verdiği tepkileri anlayarak düzenlemesini amaçlar. Bazı psikolojik mekanizmaların eksikliğinin veya işlevsizliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan sorunların anlaşılması ve çeşitli yöntemlerle kişinin psikolojik esneklik kazanması istenir.

Psikolojik sorunlar, rahatsızlık ve zorluklar yaratmasına rağmen, insanların yaşam koşullarına cevap verme şeklidir. İçsel deneyimlere sert tepkiler, bunlardan kaçınmaya veya kontrol etmeye çalışmak, kısa vadede rahatlama sağlayabilir, ancak uzun vadede, bu istenmeyen deneyimlerin sıklığını ve yoğunluğunu artırarak kişinin yaşamını kısıtlar. Sonuç olarak ACT, insanların günlük yaşamları bağlamında problemin işlevselliğini açıklamayı ve hareket etmeyi amaçlamaktadır. ACT, şu andaki özel deneyimlerden(vücut duyumları, düşünceler, duygular, davranışsal yatkınlıklar…) kaçınmaya ve/veya kaçmaya gerek kalmadan psikolojik esnekliği arttırmayı amaçlamaktadır

ACT, psikolojik esneklik modelinin 6 boyutu uygulanır:

 1. Kabul: İstenmeyen içsel yaşantıdan kaçmak yerine açıkça onları kabul etmek.
 2. An ile temas etmek: Kişinin andaki düşünce ve duygularına dikkati vermesi, olumlu/olumsuz bedensel duyumları fark etmesidir. Geçmiş ve geleceğin baskısından uzaklaşarak şimdiye odaklanabilmek.
 3. Defüzyon/Bilişsel Ayrışma: Kişinin bilişleri (anı, düşünce…) ve gerçek arasındaki ayırımı fark etmesi.
 4. Bağlamsal benlik: Benliğin bütünlüğünü ve sürekliliğini fark etmek. Deneyim ve duygulara rağmen benliğin değişmezliğini bilmek.
 5. Değerler: Kişini hayatını anlamlı kılan değerleri belirlemek.
 6. Taahhüt/Kararlılık: Değerlere odaklanmak ve eyleme geçirmek.

ACT, çeşitli yöntemler ve görevlerle yeni davranış kalıpları oluşturur. Yapılan son araştırmalar Kabul ve Taahhüt Terapisinin duygusal bozuklukların tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir. ACT, kaygı, depresyon ve somatik sağlık sorunlarının tedavisinde psikolojik müdahaleler kadar etkili olabiliyor. Sonuçta, bu tedavinin duygusal bozukluklar için etkili bir tamamlayıcı veya alternatif tedavi olabileceği ve grup bazında uygulamanın daha fazla etkinlik sağlayabildiği görülmüştür. Duygusal bozuklukların (anksiyete ve/veya depresyon) tedavisi için grup biçiminde ACT uygulanması iyileşmede hızlı ve etkili bir yöntem olabilir.

KAYNAK:

 1. ACT’i Kolay Öğrenmek; Russ Harris; Litera Yayınları-2015
 2. Coto-Lesmes, R., Fernández-Rodríguez, C., & González-Fernández, S. (2020). Acceptance and Commitment Therapy in group format for anxiety and depression. A systematic review. Journal of Affective Disorders, 263, 107–120.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Güncel Yazılar

  Haberler