Depresyon ve koroner arter hastalığını birbirine bağlayan inflamatuar yollar

Depresyon ve koroner arter hastalığını birbirine bağlayan inflamatuar yollar

Koroner arter hastalığı, bilinen en yaygın kalp hastalığı türlerinden birisidir. Dünya çapındaki en önemli ölüm nedenlerinden biri olarak da görülmektedir.

Kalbe kan, oksijen ve besin maddeleri (koroner arterler) sağlayan ana kan damarları hasar gördüğünde ortaya çıkmaktadır. Atardamarlarda kolesterol içeren birikintiler (plaklar) ve iltihaplanmalar olarak da tanımlanmaktadır. Bu plaklar biriktikçe atardamarları daraltarak kalbe giden kan akışı yavaşlatmaktadır. Bu durum; göğüs ağrısına, nefes darlığına ya da diğer semptomlara sebep olabilmektedir. Kalp krizi gibi daha ciddi komplikasyonlara yol açmaktadır.

Majör depresif bozukluk olarak da bilinen majör depresyon; kalıcı üzüntü, umutsuzluk duyguları ve günlük aktivitelere ilgi ya da zevk eksikliği ile karakterize edilen ciddi bir zihinsel sağlık durumunu oluşturmaktadır. Bir kişinin nasıl hissettiğini, düşündüğünü ve günlük aktiviteleri nasıl yürüttüğünü etkilemektedir. Bu durum çeşitli duygusal ve fiziksel problemlerle ilişkilendirilmekte ve kişinin günlük yaşamındaki çalışma yeteneğini azaltmaktadır.

Önceki çalışmalar, koroner arter hastalığı ile majör depresyon arasında önemli bir kesişim olduğunu ortaya koymaktadır. Koroner arter hastalığı olan bireylerin %44’ü aynı zamanda majör depresyondan da muzdarip kişilerdi. Bu ilişkilere rağmen, bu koşulları birbirine bağlayan temel biyolojik mekanizmalar ise hala belirsizliğini korumaktadır. Enflamasyonun her iki durumda da ortak bir faktör olduğu görülmektedir. Depresyondan muzdarip ve koroner arter hastalığı olan bireylerde yüksek seviyede inflamatuar belirteçler kaydedilmekte ve bu da ortak bir biyolojik bağlantıya işaret etmektedir. Yapılan bu gözlem, araştırmacıları bağlantıların altında genetik bir temelin yatıp yatmadığını daha fazla incelemesine yöneltmiştir.

Araştırmanın bulguları

Araştırma ekibi, hem majör depresyon hem de koroner arter hastalığına bağlı gen ekspresyonunu etkileyen genetik varyasyonları tanımlamak istemişlerdir. Tanımlamaya yardımcı, karmaşık bir teknik olan transkriptom çapında ilişkilendirme taramaları kullanılmıştır.

Araştırmacılar, hem koroner arter hastalığı hem de majör depresyonla önemli ölçüde ilişkili olan 185 gen belirlemişlerdir. Bu genler özellikle inflamasyonla ilgili biyolojik süreçlerde de rol oynamaktaydı. Bu örtüşme, inflamatuar yollar aracılığıyla gelişimlerini etkileyen ortak bir genetik yatkınlığı paylaşabileceğini düşündürmektedir.

İlginç bir şekilde hem koroner arter hastalığı hem de majör depresyon için genetik belirteçlere sahip olan hastalarda, özellikle sadece koroner arter hastalığı olanlarla karşılaştırıldığında, kardiyomiyopati görülme sıklığının beklenenden daha düşük olduğunu buldular.

Sınırlamalar

Çalışma önemli bulgular sunarken, yazarlar bazı sınırlamaları kabul etmektedir. Elektronik sağlık kayıtlarına güvenmek, hastalıkların farklı ortamlarda nasıl kaydedildiği ve yönetildiğine ilişkin birtakım önyargıları ortaya çıkmaktadır. Genetik analiz ağırlıklı olarak Avrupa kökenli bireylerden elde edilen verilere dayanmaktaydı ve bu veriler tüm popülasyonlara genelleştirilmesi pek mümkün değildi.

Araştırmacılar, optimal düzeyde tedavi mekanizmalarını araştırmak ve bu bulguları daha çeşitli popülasyonlara sunabilmek ve güvenirliğini kanıtlamak için daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca gelecekteki araştırmalar ruh sağlığı ve kalp sağlığının iç içe geçmiş doğasını dikkate almaya devam etmesi ve potansiyel olarak daha kapsamlı tedavi yöntemlerinin keşfedilmesi gerektiğini vurgulanmaktadır.

KAYNAKÇA:
– Singh, K., Lee, H., Sealock, J. M., Miller-Fleming, T., Straub, P., Cox, N. J., … & Davis, L. K. (2024). Genes associated with depression and coronary artery disease are enriched for cardiomyopathy and inflammatory phenotypes. Nature Mental Health, 1-9.
– Researchers uncover inflammatory pathways connecting depression and coronary artery disease by Eric W. Dolan. Nature Mental Health.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler