Depresyon ve Yalnızlığın Duygusal Yüz İfadelerini Tanımlama Üzerindeki Etkisi

Depresyon ve Yalnızlığın Duygusal Yüz İfadelerini Tanımlama Üzerindeki Etkisi

Brain ve Behavior’da yayınlanan bir araştırma (2021), yalnızlık ve depresyonun duygusal yüz ifadelerini tanımlama üzerindeki etkilerini birbirinden ayırdı.

Çalışmaya göre yalnızlık, üzgün yüzleri doğru olarak tanımlamayla, depresyon ise mutlu yüzleri yanlış tanımlamayla bağlantılıydıEk olarak, yalnız, depresif ya da hem yalnız hem de depresif olmak, nötr yüzleri üzgün olarak yanlış etiketlemekle de ilişkilendirildi.

Önceki çalışmalar, yalnızlık ve depresyonun sosyal bilgi işlemedeki eksikliklerle ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştı. Ancak bu iki durum sıklıkla birlikte ortaya çıktığı için, bilgi işleme eksikliklerinden hangilerinin yalnızlık ve depresyonun birleşiminden kaynaklandığını ve hangilerinin tek başına yalnızlıktan ya da tek başına depresyondan kaynaklandığını ayırt etme problemi söz konusuydu. Araştırmacılar, katılımcılardan örnekler alarak, bu etkileri birbirinden ayırmayı başardı.

Araştırmada dört grup katılımcı üzerinde çalışıldı. Bir tarama anketi kullanarak, 21 katılımcı yüksek yalnızlık ve yüksek depresyon puanları, 11 katılımcı yüksek yalnızlık ve düşük depresyon puanları ve 10 katılımcı düşük yalnızlık ve yüksek depresyon puanları ile belirlendi. 35 katılımcıdan oluşan kontrol grubu ise hem yalnızlık hem de depresyonda düşük puanlara sahipti.

Tüm denekler daha sonra bir bilgisayar ekranında farklı yoğunluklarda farklı duyguları ifade eden toplam 144 yüzün gösterildiği bir duygusal yüz ifadelerini işleme görevi gerçekleştirdiler. Daha sonra katılımcılardan, mutlu, üzgün, öfke, korku, iğrenme veya şaşkınlık olmak üzere altı seçenekten oluşan bir listeden yüzde tasvir edilen duyguyu seçmeleri istendi.

Araştırmacılar, yalnız insanların belirli duygusal ipuçlarına özellikle duyarlı olduğunu gösteren önceki bulgularla tutarlı olarak, yalnızlığın üzgün yüzleri doğru olarak tanımlamada daha fazla ilişkili olduğunu buldular. Bununla birlikte, yalnızlık, bu bakış açısıyla tutarsız olan, korkulu yüzleri tanımlamada daha az başarılıydı.

Çalışma grubunda yalnızlık duygusu yaşayanların, nötr yüzleri mutlu olarak etiketleme olasılığı depresyondakilere göre daha düşüktü. Depresyondaki grup ise mutlu yüzleri tanımlamada daha az başarılıydı, bu da depresif insanlar arasında mutlu yüzleri tanımadaki doğruluklarını sınırlayan olumsuz bir önyargıya işaret ediyordu.

Araştırmacılar, çalışma tasarımlarının yalnızca yalnız olan ve depresyonda olmayan katılımcıları ve yalnızca depresyonda olan ancak yalnız olmayan katılımcıları ayrı olarak çalışmaya dahil etmenin kısıtlama yarattığını belirtti. Bu grupları ayrı ayrı çalışmanın örneklem büyüklüğünü azaltıp bulguların güvenilirliğini etkilemiş olabileceği ifade edildi.

Sonuç olarak çalışma yeni bir bulguyu ortaya çıkardı – komorbid yalnızlık ve depresyon, nötr yüzlerin üzgün olarak yanlış tanımlanmasıyla ilişkilendirildi. Araştırmacılar genel olarak bu bulguların bireylerdeki duygu işleme eksikliklerini ele alırken hem yalnızlığı hem de depresyonu tedavi etmenin önemine işaret ettiğini söylemektedirler.

KAYNAK:
– Cheeta S, Beevers J, Chambers S, Szameitat A, Chandler C. Seeing sadness: Comorbid effects of loneliness and depression on emotional face processing. Brain and Behavior. 2021;11(7). DOI:10.1002/brb3.2189.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler