Depresyon yaşamın tüm yönlerini etkilemiyor

Depresyon yaşamın tüm yönlerini etkilemiyor

Majör depresyona sahip bireylerin hayata dair bütüncül bir olumsuz algısının olduğu algısı mevcuttur. Yapılan bu genelleme geçmiş araştırmalarda da depresyondan dolayı yakınanların her şeye negatif bir mercekten baktığını ileri sürülmektedir. Bu durum, sürekli üzüntü, umutsuzluk ve günlük yaşam aktivitelerine karşı ilgisizlik gibi depresyonun klinik bulgularına dayanmaktadır. Bu genellemeler çoğu zaman bireylerin yaşamlarının farklı alanlarını nasıl algıladıklarına dair bazı nüansları gözden kaçırmasına sebep olmaktadır.

Londra Üniversitesi’ndeki bir araştırma ekibi, bu nüansları derinlemesine incelemiştir. Depresyonun geniş kapsamlı profili göz önünde bulundurulduğunda, depresyon tanısı almış kişilerin günlük yaşam kalitelerini değerlendirmelerinde bir eksiklik olduğu görülmektedir. Bu sebeple araştırma ekibi genel bir bakış açısı yerine, bireylerin öznel yaşam kalitesini (SQoL) ölçmeye karar vermişlerdir. Aslında bu ölçüm, kişinin kültür ve değer sistemleri açısından yaşamdaki konumlarını nasıl algıladığı göstermektedir. Araştırmacılar, SQoL’yi değerlendirmek için Manchester Kısa Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi (MANSA) ölçeğini kullanmıştır. Araştırmaya Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 1.710 katılımcı katılmıştır. Çeşitli katılımcıları kapsaması majör depresyon hastalarında  çok yönlü bir taramanın yapılmasını sağlamıştır.

Şizofreni tanılı bireylere göre memnuniyet fazla

Fiziksel sağlık ve maddi durum gibi birey odaklı maddeler depresyonlu kişiler tarafından olumsuz algılanırken, ilişkiler ve çevreyle ilgili alanlar çok daha farklı öne çıkmaktadır. Bulgularda görülüyor ki, özellikle aile ya da birlikte yaşadıkları kişilerle olan ilişkilerini olumlu şekilde derecelendirilmiştir. İlişkiler konusunda kayıtsız kalmamış aktif olarak o kişilerden memnun kaldıklarını belirtmişlerdir. Üstelik depresyonu olanların memnuniyet düzeyleri diğer tanı gruplarına göre daha genişti. Örneğin, iki grup durumlarıyla ilgili memnuniyetsizlik ifade etmiş ve majör depresyon tanısı almış kişiler, şizofreni hastaları ile karşılaştırıldığında ilgili alanlarında daha yüksek düzeyde memnuniyetlerini belirtmişlerdir.

Araştırmacılar ilgili bulguları şu sözlerle değerlendirmiştir: “Bulgular, majör depresyon tanısı almış kişilerin öznel yaşam kaliteleri açısından ayrım yaptığını ve özellikle de aileleriyle ve birlikte yaşadıkları insanlarla olan yakın ilişkilerinden memnun olduklarını göstermektedir. Bu durum, majör depresyonu olan kişilerin hayatlarının tüm yönlerine ilişkin genelleşmiş bir olumsuz algıya sahip olduğu varsayımıyla tutarlı olmadığını ve bireysel SQoL alanlarının araştırılmasının ve değerlendirilmesinin değerine vurgu yapılmaktadır.”

Ancak yapılan bu çalışmanın birtakım kısıtlılıkları mevcuttur. Katılımcılar, her ne kadar çeşitlilik gösterse de hepsi Avrupa ülkelerinden, özellikle de maddi durumu yüksek kesimdi. Bu sebeple, bu bulguları küresel olarak genelleştirmek için erken olabilir. Ek olarak, araştırma mevcut veri kümeleri bakımından kapsamlı bir metodolojiden yararlanılsa da, farklı saptamaları öne sunan farklı çalışmaları gözden kaçırmış olabilir.

KAYNAKÇA:
– PsychNews Alert (18.09.2023). Depression Doesn’t Taint All Aspects Of Life, New Study Suggests.
– Jerome L, McNamee P,  Matanov A, Kuşu V, Priebe S (2023) Which Life Domains Are People With Major Depression Satisfied Or Dissatisfied With? An Individual Patient Data Meta-Analysis. Journal of Affective Disorders, 338: 459-465.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler