Depresyonu işlevsel bir sinyal olarak çerçevelemenin psikolojik faydaları

Depresyonu işlevsel bir sinyal olarak çerçevelemenin psikolojik faydaları

Genel olarak depresyona, genetik, biyolojik ya da kimyasal dengesizlikler ile ilişkili bir hastalık olarak bakılmaktadır.

Depresyona bu açıdan bakılması, kendini suçlayıcılığı azaltırken, damgalanmanın artmasına ve iyileşmeye dair umudunun azalmasına sebep olmaktadır. Araştırmacılar, depresyona yeni bir bakış açısı önermişlerdir. Önerilen bakış açısı evrimsel psikiyatriden yararlanmakta ve korku veya üzüntü gibi depresyonun da bireye uyum sağlayıcı bir işlev olduğunu belirtmişlerdir.

Araştırmacılar, depresyonu bir hastalık ya da işlevsel bir sinyal olarak çerçevelemenin etkisini değerlendirmek üzere önceden kayıtlı, randomize kontrollü, çevrimiçi bir çalışma yürütmüşlerdir. Katılımcılar rastgele iki durumdan birine atandılar:

İlk koşulda depresyon, biyopsikososyal risk faktörü olarak gösterilmiş ve davranışsal, çevresel veya biyolojik risk faktörlerine odaklanan kanser ya da diyabete benzeyen bir hastalık olarak tanıtılmıştır.

İkinci durum olan işlevsel sinyal durumunda katılımcılara depresyonun uyum sağlayıcı bir işlev olarak görülebileceği ve yaşamın belirli alanlarına da daha fazla dikkat edilmesi gerektiğine işaret ettiği belirtilmiştir.

Kendini damgalama daha az

Kısaca, katılımcılara farklı bakış açıları içeren tasarlanmış bir dizi video sunulmuştur.  Nitekim videolar, her iki koşulda da katılımcıların depresyonları sebebiyle yaptıkları kişisel hatalarından uzaklaştırmak için tasarlanan mesajlar içermekteydi.

Sinyal durumundaki katılımcılar, biyopsikososyal risk grubundakilere göre kendilerini daha az damgaladıklarını (“Başkalarıyla etkileşimde bulunmaktan kaçınıyorum. Çünkü akıl hastalığı olan bir kişiyim”) ve depresyonla ilgili daha uyumlu inançları olduğunu (“Depresyon yaşamak yeni içgörülere yol açabilir”) belirtmişlerdir. Bu bulguda, depresyonu bir hastalıktan çok işlevsel bir sinyal olarak görmenin, zihinsel sağlık sorunlarıyla da ilişkili olan bazı olumsuz öz algıların hafifletilmesine yardımcı olabileceği görülmektedir.

Çalışmanın yazarlarından Schroder sonuçlarla ilgili şunları söyledi: “Depresyon hakkında iki açıklama birbirine çok yakın olsa da sinyal çerçevesinin damgalama açısından daha faydalı olduğu görülmektedir. Bu durum depresyonun bir işlevi olarak konuşmanın faydalı olabileceğini öne sürmektedir.”

Kendini damgalama olmasa da tedavi arayışı sürüyor

Ayrıca çalışma, sinyal durumunun “denge etkinliği” olarak adlandırdığı bir kavram ile nitelendirmişlerdir. Bu kavram ile kişinin kendi iradesine ve depresyonun üstesinden gelme yeteneğine olan inancın bulgularda görülen artışla bir ilişkisinin olduğu görülmektedir. Şaşırtıcıdır ki bu artış, katılımcıların depresyonlarına ilişkin kişisel sorumluluk duygularını değiştirmemesine rağmen gözlemlenmiştir.

Bazı insanlar için depresyonun bir ‘amacı’ olduğunu düşünmenin (bu, vücudunuzun size hayatınızda daha fazla dikkat etmeniz gereken bir şeyi söyleme şeklidir), damgalanma ve iyileşme umudu açısından önemli faydaları olduğunu göstermektedir. Fakat bu araştırmada tedavi yöntemlerini araştırma tutumları açısından iki durum arasında herhangi anlamlı bir fark görülememiştir.

Bu sonuç, işlevsel sinyal çerçevesinin depresyonun şekillendirilebilirliği ve damgalanmayı ve inançları olumlu yönde etkileyebilmesine karşın mutlaka tedavi yöntemi arama konusunda büyük bir eğilim gösterildiği anlamına gelmektedir.

Araştırmacılar ilginçtir ki, sinyal çerçevelemenin etkilerinde cinsiyet farklılıklarını da ortaya koymuşlardır. Çerçelemenin olumlu etkileri kadın katılımcılar arasında belirgin bir şekilde ayrışmaktaydı.

Sınırlılıklar

Bu çalışma depresyonu nasıl anlamlandırdığımızı ve ona nasıl yaklaştığımız konusunda nasıl yollar izlendiğini göstermektedir.

Depresyonu bir işlev bozukluğu olarak görmek yerine bir sinyal olarak görmek, yaşamın zorluklarına odaklanan tedavi yaklaşımlarına yön verebilir. Fakat çalışmanın daha önce tedavi görmemiş kişilere yönelik gerçekleştirilmesi, hâlihazırda tedavi görenlere yönelik genellenebilirliği sınırlamaktadır. Bununla birlikte gözlemlenen etkiler anlık görüldüğü için uzun vadeli etkisi henüz bilinmemektedir.

Depresyon hakkında düşünme ve konuşma açısından ‘hangi mesajın hangi kişi için en iyi sonucu verebileceğinin’ araştırılmasının önemi vurgulanmaktadır. Bazı kişiler sinyal çerçevelemenin depresyonu olanlar üzerinde çalışmayı motive edici bulmaktadır. Diğer bir görüş ise yapılan diğer açıklamaları daha yararlı bulmaktadır.

KAYNAKÇA:
– Schroder HS, Devendorf A, Zikmund-Fisher BJ. (2023). Framing depression as a functional signal, not a disease: Rationale and initial randomized controlled trial. Soc Sci Med.
– Psy Post. (21.03.2024). The surprising psychological benefits of framing depression as a functional signal.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler