Derin TMS’nin depresyonda tedaviye cevap ve iyileşmeye etkisi

Derin TMS’nin depresyonda tedaviye cevap ve iyileşmeye etkisi

Psikiyatri Araştırmaları dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma dünya üzerinde derin TMS uygulayan 21 merkezden alınan verileri analiz ederek, depresyonda derin TMS’nin topluluk içerisinde nasıl etki ettiği hakkında önemli bilgiler vermiştir.

Çalışmada, H1 başlığı kullanılarak FDA onaylı yüksek frekanslı TMS veya aralıklı teta burst uyarımı (iTBS) tedavilerini alan toplam 1753 hastanın tedavi öncesi, tedavi sırası ve tedavi sonrasında hem kendilerinin bildirdiği hem de klinisyenlerin gözlemine dayalı depresyon şiddetindeki değişimler incelenmiştir.

Çalışmaya dahil edilen 1351 kişiden 202’si iTBS almıştır.

Sonuçlar şu şekilde:

 • 30 seans derin TMS alanların %81’i tedaviye cevap verirken %65’i tam iyileşme göstermiştir.
 • 20 seans derin TMS alanlarda ise bu oran sırasıyla; %74 ve %58 olmuştur.
 • iTBS protokolü uygulanan hastaların %72.4’ü tedaviye cevap verirken, %69’unda tam iyileşme görülmüştür.
 • Tedaviye cevap verenlerin %84’ünde, iyileşenlerin ise %80’inde bu etki sabit şekilde devam etmiştir.
 • Hastaların sabit şekilde tedaviye cevap verebilmesi için gereken gün sayısı en az 21 iken sabit iyileşme için en az 23 gün gerekmektedir.

Bununla birlikte yazarlar, çalışmanın bazı kısıtlılıklarına vurgu yapıyor. Öncelikle çalışma verilerini doğal ortamından alındığı için sahte atışları yapan sham kontrol grubu bulunmamaktadır ve hastalar rastgele dağıtılmamıştır. İkincisi, hastaların derin TMS sırasında psikoterapi ya da ilaç tedavisi alma durumları toplanan veriler arasında yoktur. Son olarak TMS’nin etki süresi için tedaviden fayda gören hastaların tedaviye devam etme olasılıklarının daha yüksek olduğu diğerlerinin verilerinin eksik olabileceği unutulmamalıdır.

Tüm bu kısıtlılıklara rağmen, bu çalışmadaki sonuçlar daha önceki H1 başlıklı randomize sahte kontrollü çalışmalarda bulunan sonuçlarla benzerlik göstermektedir. H1 bobinli derin TMS, doğal koşullar altında depresyon tedavisinde etkilidir ve iyileşme genellikle 20 seans içinde başlamaktadır. Bununla birlikte, başlangıçta tedaviye yanıt vermeyenler ve iyileşmeyenler uzun süreli tedaviden fayda görmektedir. Derin TMS, tedaviye dirençli hastalarda kısa zamanda kalıcı etkili iyileşme fırsatı sunması açısından önemli bir tedavi yöntemi olarak görülmektedir.

KAYNAKÇA:
– Tendler, A., Goerigk, S., Zibman, S., Ouaknine, S., Harmelech, T., Pell, G. S., … & Roth, Y. (2023). Deep TMS H1 Coil treatment for depression: Results from a large post marketing data analysis: Deep TMS post-marketing analysis. Psychiatry Research, 115179.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler