Dikkat yanlılığını değiştirme tedavisi sosyal anksiyete bozukluğunda etkili

Dikkat yanlılığını değiştirme tedavisi sosyal anksiyete bozukluğunda etkili

Sosyal kaygı bozukluğu olan kişiler, dikkatlerini olumsuz olanlardan çok nötr yüz ifadelerine odaklamayı öğreten bir müdahaleden fayda görebilir.

Amerikan Psikiyatri Dergisinde yayınlanan bir klinik çalışmada, 12 hafta boyunca 10 seans dikkat yanlılığı değiştirme tedavisi alan sosyal anksiyete bozukluğu olan katılımcılar, bozukluk için birinci basamak tedavi olan 12 hafta essitalopram alanlara benzer semptomlarda iyileşmeler yaşadılar.

Tel Aviv Üniversitesi’nden M.A. Gal Arad, Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüleri’nden Daniel S. Pine, M.D. ve meslektaşları, “Sosyal kaygı bozukluğu, kronik korku ve incelemeden kaçınmayı içerir” diye yazmıştı. “Sosyal kaygısı olan hastalar, sağlıklı akranlarıyla karşılaştırıldığında, bozukluğun sürdürülmesine karışan bir eğilim olan kaşlarını çatan yüz ifadeleri üzerinde daha uzun süre dururlar.”

Kişinin dikkatini olumsuz ifadelerden daha nötr olanlara kaydırmanın sosyal kaygı belirtilerini azaltıp azaltamayacağını test etmek için Arad, Pine ve meslektaşları, sosyal kaygı tedavisi görmek isteyen 105 yetişkini (ortalama yaş 31) çalışmaya dahil etti. Katılımcılar rastgele üç gruptan birine atandı:

 • Bir grup 12 haftalık bakışa bağlı müzik ödül terapisi (GC-MRT) aldı.
 • Bir diğeri 12 haftalık essitalopram aldı (günde 20 mg’a kadar).
 • Üçüncü grup 12 hafta bekleme listesine alındı.

GC-MRT grubundaki katılımcılar, ilk hafta GC-MRT’nin nasıl çalıştığını öğrendikleri bir tanıtım oturumu aldılar. 2. haftadan 5. haftaya kadar, katılımcılara haftada iki kez 10 adet, 20 dakikalık GC-MRT seansları aldılar. Katılımcılara, 8. ve 11. haftalarda bir seans verildi. Her bir seansta katılımcılara bir bilgisayar ekranı üzerinden iki farklı tipte (duygu ifadesi olmayan ile sert bakan tehditkâr) yüzler gösterildi. Katılımcılardan duygu ifadesi olmayan yüze odaklanmaları istenirken arka planda katılımcıların seçtikleri bir müzik parçası çaldı; odağı tehditkâr bir yüze çevirdiklerinde müzik durdu.

Araştırmacılar, denemenin ortasında ve 13. haftada katılımcıları klinisyen tarafından derecelendirilen Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği ile kişinin bildirdiği Sosyal Fobi Envanterini kullanarak değerlendirdi.

Bekleme listesindeki katılımcılara göre, GC-MRT ve essitalopram gruplarındakiler, tedavi ortası ve tedavi sonrası değerlendirmelerde daha düşük semptom şiddeti gösterdi. Karşılaştırma için, bekleme listesi grubu her iki ölçekte de minimum düzeyde gelişme gösterdi.

Arad, Pine ve meslektaşları, “GC-MRT hastalardan düşük talepler sunuyor, kısa vadeli ve minimum eğitimli profesyoneller gerektiriyor, bu da onu uygun bir tedavi seçeneği yapıyor” diye yazdı.

KAYNAKÇA:
– PsychNews Alert. (27.03.2023). Attention Bias Modification Treatment Found Effective for Social Anxiety Disorder.
– Arad, G., Azriel, O., Pine, D. S., Lazarov, A., Sol, O., Weiser, M., … & Bar-Haim, Y. (2023). Attention Bias Modification Treatment Versus a Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Or Waiting List Control for Social Anxiety Disorder: A Randomized Clinical Trial. American Journal of Psychiatry, appi-ajp.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler