Doğum sonrası depresyon ve B hücresi değişikliği

Doğum sonrası depresyon ve B hücresi değişikliği

Doğumdan sonra ortaya çıkan, majör depresif bozukluğun (MDB) tanısal bir alt tipi olan doğum sonrası depresyon (PPD:post-partum depresyon) sık görülen bir bozukluktur. Doğum sonrası depresyon (PPD) 7 kadından 1’ini etkiler ve hem anne hem de çocuk için olumsuz sonuçlar doğurur. Hastalığın altında yatan mekanizmalar tam olarak bilinmemektedir. Ancak genetik faktörler, hormonal değişiklikler ve olumsuz çevre koşulları muhtemel risk faktörleridir.

Araştırmacılar, PPD’si olan kadınlardan ve PPD’si olmayan kadınlardan alınan kan örneklerindeki farklılıkları anlamak için RNA dizilimi, DNA genotipleme ve DNA metilasyonunun incelendiği transkripsiyon çapında ilişki çalışması (TWAS) yapmıştır. Araştırmacılar, doğum sonrası depresyonu olan kadınların B hücrelerinde önemli farklılıklar buldular. B hücreleri bağışıklık sisteminin önemli bileşenleridir ve antikorların üretilmesine yardımcı olur.

Annenin bağışıklık sistemi bebeği korur

Hamilelik sırasında, annenin bağışıklık sistemi vücutta bir yabancı olarak büyüyen fetüsü korumak zorunda olduğundan, B-hücreleri dinamik değişikliklere uğrar. Bu nedenle, B-hücresi konsantrasyonları gebe olmayan kadınlara kıyasla üçüncü trimesterde ve doğumdan hemen sonra önemli ölçüde daha düşüktür, ancak seviyeler tipik olarak doğumdan altı hafta sonra gebe olmayan kadınlarda görülenlere geri döner.

Otoimmünite ve B hücresi

Artan kanıtlar, inflamatuar süreçlerin PPD’de önemli bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, B hücrelerinin spesifik rolü henüz açıklığa kavuşturulmamıştır. Son çalışmalar, kontrollere kıyasla duygudurum bozukluğu olan kişilerin beyinlerindeki B hücre yoğunluklarında bir artış olduğunu göstermiştir. Ayrıca, tam kanda, kontrollere kıyasla majör depresif bozukluğu olanlarda değişmiş B-hücresi homeostazı gözlemlenmiştir. Artmış B hücresi aktivasyonuna katkıda bulunan olası bir mekanizma, otoimmünite ile ilişkili olabilir. Depresyon sıklıkla otoimmün hastalıkla birlikte görülür; otoimmün hastalığı olan kişilerde depresyon riski, olmayanlara göre 1.25-3.56 kat daha yüksektir. Ek olarak, birçok otoimmün bozukluğun bir özelliği, uygun olmayan otoantikor üretimiyle çakışan B-hücre toleransının kaybıdır. Bu nedenle, anormal bir otoimmün yanıtı, potansiyel olarak PPD’ye katkıda bulunabilir.

Transkriptom: Bir hücrede bulunan bütün transkriptlerin çeşidinin ve miktarının eş zamanlı olarak incelenmesidir.

KAYNAK:
– Guintivano, J., Aberg, K. A., Clark, S. L., Rubinow, D. R., Sullivan, P. F., Meltzer-Brody, S., & van den Oord, E. J. (2022). Transcriptome-wide association study for postpartum depression implicates altered B-cell activation and insulin resistance. Molecular Psychiatry, 1-10.
– Sarıman, M., Ekmekci, S. S., Abacı, N., Çakiris, A., Paçal, F., Emrence, Z., … & Öztürk, Ş. Yeni nesil dizileme teknolojisi ile transkriptom analizi. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi, 5(10), 51-59.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler