Ergenlerde büyükanne kaybının depresyonla ilişkisi

Ergenlerde büyükanne kaybının depresyonla ilişkisi

Sevilen bir aile üyesini kaybetmek hiçbir zaman kolay değildir ancak yeni bir çalışmaya göre özellikle büyükanne ölümü arkada kalan sevenlerinde yankı bulabiliyor.

Çalışmada, başta düşük gelirli aileler olmak üzere, 4.897 çocuk ve ebeveynden çocukluk ve ergenlik dönemleri boyunca toplanan veriler analiz edildi. Katılımcıların 3.086’sı 9-15 yaşları arasında takip edildi. İncelenen bilgiler arasında, katılımcıların çalışma sırasında bir büyükanne ve büyükbabanın ölümünü yaşayıp yaşamadıkları, cinsiyetleri hem ergenlerde hem de annelerinde depresif belirti olup olmadığını içeriyordu.

Büyükanne kaybından sonra depresyon semptomları yüzde elli arttı

Çalışmanın sonunda, büyükannelerinin ölümünü takip eden 7 yıl içinde ergen erkeklerin depresyon semptomlarında yaşıtlarına göre yüzde elli artış görüldü. Bunlara ek olarak, bu kayıp hem erkek hem de kız ergenlerin annelerinde de artmış depresyon riskiyle ilişkiliydi.

Çalışmanın yürütücülerinden Profesör Verdery, büyükanne kaybının ergenler için depresyon riski olarak tanımlamanın önemli olduğunu, böylece olası depresyonu, okul bırakılması, madde kullanımı ve suç işleme gibi ek zararlı durumların gelişmesini önleyebileceğini söyledi.

Prof. Verdery: “Toplum olarak çoğumuz hayatımızın ilk yıllarında kaybettiğimiz için bu kayıpların normal olduğunu düşünürüz. Ancak, yaygın olması bu kayıpların birçok insan için büyük üzüntü kaynağı ve sağlık problemleri için olası bir risk faktörü olduğu gerçeğini değiştirmez.”

Prof. Verdery ekip arkadaşlarıyla birlikte sevilen kişilerin kaybının COVID19 döneminde nasıl arttığı ve bunun sağlık üzerine etkilerini araştırıyor.

Ekip daha önceki çalışmaları incelerken ergenlik yıllarında büyükanne veya büyük baba kaybının sonuçları ile ilgili yetersiz sayıda çalışma gördüler.

Prof. Verdery: “Bu şaşırtıcıydı çünkü bu tür ölümler ergenlerin karşılaşabileceği en yaygın kayıp şekli ve bu deneyimlerin zararlı olabilmesi için çok sayıda neden mevcut.”

“Tek bir ebeveynle yaşayanlar, düşük gelirliler, büyük ebeveynleriyle etkileşim içinde yaşayan Siyahi ve Latin Amerika toplulukları için bu durum özellikle geçerli. Bizim bu topluluklarda çalışma nedenimiz de bu.”

Ekibin ön çalışmasında 4 milyondan fazla çocuk ve ergenin COVID19’ dan ölen büyük ebeveynlere sahip olduğunu ve yıllık büyük ebeveyn kaybının 10 milyondan 12 milyona çıktığını öngördü.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Livings: “Gençler pandeminin başlangıcından beri sadece okulların kapanması, sosyal mesafe ve karantinayla yüzleşmediler, milyonlarcası bir büyük ebeveynin yasını tutmakla da yüzleşti.”

Prof. Verdery: “Böyle kayıplar yaşayan çok sayıda aile var. Ekibimizle birlikte bu çalışmaya girişmemizde büyük ebeveyn kaybının gençlik üzerinde kayda değer bir etkisinin olup olmadığı konusundaki merakımız etkili oldu.”

Araştırmacılar ayrıca, kız ergenler depresyon deneyimlese bile akranlarının desteği ve duygularını ifade etmenin desteğiyle daha hafif geçirdiklerini; öte yandan erkek ergenler zayıf görünmemek adına duygularını içlerinde yaşadıkları için daha çok maruz kaldıklarını ifade ediyor.

KAYNAK:
– Livings M, Smith-Greenaway E, Margolis R, Verdery AM. Bereavement & mental health: The generational consequences of a grandparent’s death. SSM – Ment Heal. 2022;2:100100. doi:10.1016/J.SSMMH.2022.100100.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler