Evde Tek Başına: Depresyon en çok yalnız yaşayan kişilerde ortaya çıkıyor

ScienceDaily, Mart. 23, 2012

ABD ve İngiltere’de yalnız yaşayan insanların sayısının son 30 yıl içinde iki katına çıktığı ve bu iki ülkede her üç kişiden birinin yalnız yaşadığı bildirildi. BMC Halk Sağlığı dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, kişilerin antidepresan kullanıp kullanmadıkları ölçütüne göre, depresyon hastalığına yakalanma riskinin tek başına yaşayan kişilerde ailesiyle ya da bir toplulukla birlikte yaşayanlara göre yaklaşık %80 daha yüksek olduğu ortaya koydu.

Kadınlar için söz konusu risk artışının üçte birinin eğitimsizlik ve düşük gelir düzeyi gibi sosyodemografik etmenlerine bağlı olduğu bildirildi. Erkeklerde ise en önemli etmenlerin kötü iş ortamı, işyerinde ve özel hayatta destek azlığı ve ileri düzeyde alkol kullanımı olduğu ifade edildi.

Tek başına yaşama durumunun yaşlılarda ve boşanmış anne-babalarda ruh sağlığı sorunlarını artıran bir etmen olduğu bilinirken, çalışma yaşındaki bireylerde yalnız yaşamanın etkileri hakkındaki veriler yeterli düzeyde değildi. Finlandiya’da çalışma yaşındaki 3500 kadın ve erkeği 7 yıl süreyle izleyen araştırmacılar, bu kişilerdeki psikososyal, sosyodemografik ve sigara, aşırı alkol tüketimi ve düşük fiziksel aktivite gibi hastalık riski etmenlerini antidepresan kullanımı oranlaruyla karşılaştırdılar. Antidepresan kullanım durumuyla ilgili bilgi Ulusal Reçete Kayıt Merkezinden alındı.

Finlandiya Mesleki Sağlık Enstitü’sünden Dr Laura Pulkki-Raback “Çalışmamız tek başına yaşayan bireylerde depresyon geçirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Genel olarak bakıldığında, tek başına yaşamanın depresyon geliştirme riskine etkisi erkek ve kadınlar arasında farklı bulunmadı. Kötü yaşam koşulları (özellikle kadınlarda) ve sosyal destek kaybı (özellikle erkeklerde) bu risk artışının en önemli unsurları olarak saptandı” şeklinde açıklama yaptı.

Pulki-Raback “…bu türden çalışmalar sıklıkla mevcut riski olduğundan daha az düzeyde saptama eğilimindedir. Zira riskin en yüksek düzeyde olduğu kişilerin izlem çalışmasını tamamlama olasılıkları diğerlerine göre daha az olasıdır.  Bu nedenle tedavi edilmeyen depresyonun sıklığını saptayamadık” diye konuştu.

Söz konusu araştırma, tek başına yaşayanlarda depresyon gelişme riskine ait bazı etmenleri tespit etmiş olsa da, risk durumunun %50’sinden fazlaı henüz açıklanamamış durumda. Araştırmacılar, bu durumun topluma yabancılaşma, güven eksikliği ve önemli yaşam olaylarından ortaya çıkan zorluklara bağlı olabileceğini bildirdiler. Bu nedenle, çalışma yaşındaki kişilerde depresyon sıklığının azaltılabilmesi amacıyla tüm bu etmenlere yönelik sosyal girişimlere ağırlık verilmesi yararlı olacaktır.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler