Farklı Olmak

Farklı Olmak

Eş yumurta ikizlerinin en büyük sorunu nedir, bilir misiniz? Aynı olmaktır.

Hangimiz “Sen özelsin!” diyen hocalarımızı unutabiliriz? Âşık olduğumuz insanlar bize, “Senden başkası yok!” diyenler değil midir?

Sadece diktatörler herkesi aynılaştırma hevesi güderler… Haksız mıyım?

Peki, herkesi aynı kalıba sokmaya çalışan hangi idare başarılı olmuştur? Komünizm? Faşizm? Hangisi?

Daha yakın ölçekte bakalım. Hangi çocuk ana babasının kendisine dayattığı “bana benze!” diktasına şöyle bir gönül rahatlığı ile boyun eğmiştir?

Hangi bilim insanı, hangi sanatçı, enikonu hangimiz şu kâinatta şöyle bir doyasıya biricik olmak, farklı olmak istememişizdir…

Hangi din kitabında sevaplar ve günahlar biricik birey dışında kimin hanesine yazılmıştır?

Peki, farklı olmak isteği nedendir? Çok düşündürücü bir soru değil mi?

Bence, zaten farklı idik ve fakat bizi bir kaba sokmaya çalışanlar dünyasına gözümüzü açtık.

Ve biz, aslında, faklı olmak değil kendimiz olmak için talepkârız. “Bırakın yakamızı!” . “Kendi günahlarımızla yanalım, sevaplarımız kadar cennete doyalım!” diye bağır çağır olmaktayız. Yücelerin yücesi bizi birbirimizden farklı kılmış ve öylece bizi sevmişken nasıl gönül rızası ile aynılığa boyun eğeriz?

Peki, özel olmamıza tahammül edemeyenler kendilerinin farklı olması için insanüstü bir gayret içinde değil midir? Öyleyse, bizlerin farklılığını neden istemezler? Neden göz yumamazlar? Kim bilir belki, herkes aynı olursa kendilerinin farkı daha netleşmiş olacaktır da ondan… Bu en insaflı filozofik, psikolojik açıklamanın da ötesine taşanlar vardır elbette… Özel ve özgün olmalarına dayanamayan, kendilerince önemli diğerlerine “bak benden başka herkes aynı” mı demek isterler? Kafalarındaki diktatöre varlıklarını mı göstermek isterler?

Biliyor musunuz? Farklı olma talebinin karşısında hiç bir güç direnememiştir.

İnsan psikolojisinde bu işe özel önem verilmelidir. Bence ana motivasyonlardan birisi bu olsa gerekir…

Her bir insanın farklı olduğunu anlamak önemli bir aşamadır. Onlarca yıldır süregelen popülasyon mantığının sonu günümüzde Bayesgil mantıkla noktalanmak üzeredir. Yani “normal olmak” kavramı toplumsal çoğunluğa uyumla değil, “kendine özgü” lükle açıklanmaktadır. “Hastalık yoktur, hasta vardır” mantığı gider tam da bu esasa dayanır.

Son bir söz; her insanın kusuru vardır. Ve o, bizde olduğu kadardır. Başkalarının özgürlüğüne, yani özgün, özel ve farklı oluşuna musallat olmadıkça sorun olmamaktadır, olmamalıdır.

Herkesi kusurlarıyla sevebilenler merhametli olanlardır.

Hem herkesi, istediğimiz kalıba sokup ta ne olacak ki… Herkes tavlayı aynı şekilde oynarsa işin ne tadı kalacak ki. :)

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler