Kalp sağlığı, stres ve depresyon

Kalp sağlığı, stres ve depresyon

Amerikan Kalp Derneği’nin araştırma sonuçlarına göre depresyonun, uzun süreli ve şiddetli stres kardiyovasküler hastalık riskini arttırıyor.

Önceki araştırmalar, uzun süreli ve şiddetli stresin,  majör depresif bozukluğun ve kaygının artan kardiyovasküler hastalık oranı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Kardiyovasküler hastalık geliştirme riski, depresyonun şiddetiyle orantılı olarak artar. Hem majör depresif bozukluk hem de kardiyovasküler hastalık mevcut olduğunda, prognoz her iki durum için daha kötüdür.

Araştırmacılar, düşük yoğunluklu lipoprotein reseptöründen (LDLr) yoksun fareleri inceledi. LDL (kötü) kolesterolü vücuttan temizlemek için gereklidir. Bu fareler, reseptörden yoksun olarak doğan insanlar gibi, atardamarlarında plak adı verilen yağlı birikimler geliştirmeye eğilimlidirler ve sonunda erken – agresif kardiyovasküler hastalığa maruz kalırlar. Kararsız plak (yırtılmaya eğilimli) parçalanarak kan akışını engelleyen kan pıhtılarının oluşmasına bu da kalp krizi veya felce neden olabilir.

İnsanlarda yağlı plak gelişimini modellemek için farelere 24 hafta boyunca kolesterolden zengin bir diyet verildi. Farelerin yarısı agresif farelerle on gün boyunca kısa süreler paylaşarak sosyal strese maruz kaldı. Farelerin diğer yarısı (kontroller) sosyal strese maruz kalmamıştır. Hem duyarlı (depresif) fareler hem de kontrol fareleri, insanlarda kolesterol tedavisini taklit etmek için 3 hafta boyunca bir LDL düşürücü ilaçla tedavi edildi.

Tedaviden sonra farelerin plaklarındaki inflamatuar hücreler, kanda dolaşan inflamatuar beyaz kan hücrelerinin (monositler) sayısı ve plakta bol miktarda bulunan bağışıklık hücrelerinin öncüleri olan kemik iliği hücrelerinin sayısı değişiklikler için test edildi.

Analizler, strese maruz kalmayan farelerle (kontrol grubu) karşılaştırıldığında, sosyal strese maruz kalan gruptaki duyarlı (depresif) farelerin:

 • Atardamarlarda plak içindeki bağışıklık hücrelerinde 50% artış,
 • İnflamatuar hücrelerin öncüleri olan monositlerin sayısında iki kat artış,
 • Kemik iliğinde bağışıklık hücresi öncülerinin sayısında %80 artış,
 • Kararsızlığın bir göstergesi olan arterlerdeki plak içinde daha az kolajen,
 • Kontrol gruplarının LDL düşürücü ilaçlara verdiği yanıtla karşılaştırıldığında lipid düzeylerinde benzer bir düşüş görülmüştür.

Özetle, tekrarlanan stresin ve düşmanca etkileşimlerin fizyolojik ve davranışsal etkilerinin, lipit düşürücü ilaçlar tarafından indüklenmesi gereken plakların yararlı etkilerini önlediği görülmüştür.

Araştırmacılar ayrıca, depresyondaki farelerin kemik iliğindeki plakanın boyut ve özelliklerindeki farklılıkların altında yatan nedenleri anlamaya çalıştı. Bunu test etmek için, başka bir LDLr eksikliği olan fare grubuna, duyarlı (depresif) farelerden veya kontrol grubundan kemik iliği nakledildi.

Kontrol grubundan (stressiz) kemik iliği alan farelerle karşılaştırıldığında, duyarlı gruptan kemik iliği alan fareler:

 • Kemik iliğinde bağışıklık hücresi öncülerinde %16 daha fazla artış,
 • Kandaki inflamatuar monositlerde %50 daha fazla artış (plak boyutunda değişiklik yok)
 • Plak bileşiminde, plaklarda %23 daha fazla inflamasyon görülmüştür.

Tüm sonuçlar toplandığında, kronik stresin yüksek kolesterolün olumsuz etkilerini artabileceğini ve düşük kolesterolün yararlarının azalabileceği görülmüştür.

Bu bulgular, özellikle depresyon veya kronik stresi olan kişilerde kardiyovasküler hastalıklarla savaşmak için ruh sağlığına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor.

KAYNAK:
Links Connecting Stress, Depression and Heart Disease Risk Found. Neuroscience News.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler