Metta Meditasyon ve Kronik Depresyon

Metta Meditasyon ve Kronik Depresyon

Kronik depresyon (KD), bireyler ve toplum için ciddi etkileri olan yaygın bir hastalıktır. Genel olarak, kronik depresyon hastalarında başarı oranları ve tedavi etkileri, kronik olmayan depresyon formlarına göre anlamlı olarak daha düşüktür. Mevcut tedavi yaklaşımları kronik depresyon için öncelikle olumsuz etkilerin azaltılmasına odaklanmıştır ve olumlu etkinin teşvik edilmesine çok az dikkat etmiştir.

Önceki çalışmalar, metta meditasyonunun kronik depresyondaki hastalarda pozitif etkiyi arttırdığını göstermiştir. Budizm’de metta; “yardımseverlik”, “sevgi dolu şefkat” ve “samimiyet” anlamlarına gelmektedir. Kişinin başkaları ile ilişkilerde meditasyon yoluyla geliştirdiği, tüm varlıklara karşı “bencil olmayan, koşulsuz şefkatli” bir zihinsel tutumunu ifade eder. Dikkat temelli meditasyondan farklı olarak, metta meditasyonu (veya sevgi dolu şefkat meditasyonu) açıkça olumlu duygusal durumları, kendine ve başkalarına karşı olumlu bir tutum geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bireysel olarak türetilmiş, tekrarlanan yöntemler üzerinde yoğunlaşarak, olumlu faaliyetler, yardımsever davranışlar ve diğer insanlarla ilişkilerin geliştirilmesi için kişi teşvik edilmektedir.

Depresyon, yüksek negatif etki ve düşük pozitif etki durumu olarak karakterize edilmiştir. Bu, depresyon tedavisinde, pozitif etkiyi teşvik ederken olumsuz etkinin azaltılması gerektiği anlamına gelir. Kronik depresyonda deneyimsel kaçınma ve ruminasyon özellikle olumsuz etkilerle ilişkilidir ve depresyonun kalıcılığı üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Farkındalık meditasyonu, bu mekanizmaları azaltmak için iyi bir yaklaşım olabilir, çünkü olumsuz – ama aynı zamanda olumlu – değerlendirmeye yönelik tanımlayıcı bir tutum geliştirir. Fredrickson, olumlu etkinin artmasının uzun vadede bireyler için neden faydalı olabileceği ve bunun nasıl teşvik edilebileceği konusunda ampirik olarak desteklenen bir teori formüle etmiştir. Teorisine göre, olumlu duygular yaşayan insanlar dikkatlerini genişletir; dikkat odağının genellikle tehditlerle daraltıldığı olumsuz duyguların aksine daha esnek düşünebilirler.

Kronik depresyon sıklıkla yüksek özeleştiriyle ilişkilendirilir. Kendine daha iyi davranmak için daha büyük bir motivasyon bu açığı telafi etmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, pozitif etkinin artması da direncin artmasına katkıda bulunabilir. Yakın zamanda yayınlanmış bir çalışma, metta meditasyonunun sadece depresyonu azaltmakla kalmayıp aynı zamanda psikolojik iyilik halini ve kişilerarası ilişkileri de geliştirdiğini göstermiştir. Hastalar duygu düzenleme stratejilerinde önemli değişiklikler olduğunu bildirdiler: olumsuz duyguların bastırılması ve ruminasyon azalmışken kabul artmıştır. KD’den muzdarip hastalarla yapılan başka bir çalışmada farkındalık ve metta meditasyonun bilişsel davranışçı tekniklerle birleştirildiği grup tedavisinin,  fizibilite ve güvenliğini destekleyen kanıtlar bulmuştur.

Kaçınma ve bastırma, olumsuz duyguları düzenlemek için işlevsiz stratejilerdir depresif ataklardan iyileşmeyi önler. Buna karşılık, olumsuz duygulara karşı kabul edilebilir bir tutum geliştirmek, sadece başarılı tedavinin önemli bir yordayıcısıdır. İlginç bir şekilde, depresyonu olan kişilerin sadece olumsuz ve zorlayıcı duyguları değil, aynı zamanda olumlu duyguları da bastırdıklarına dair artan kanıtlar vardır. Dolayısıyla, davranışsal düzeyden kaçınma ve deneyimsel kaçınma, depresyonun sürdürülmesini ve kronikliğini açıklayabilir.

Depresyon için geleneksel tedavi yöntemleri çoğunlukla olumsuz etkileri azaltmaya ve kişilerarası becerileri öğretmeye odaklanmıştır. Metta bazlı grup meditasyonu ve bireysel bilişsel davranışçı terapi (MeCBT), tedavinin odağını diğer insanlara karşı olumlu etki ve iyilikseverliğe kadar genişletir. Önceki çalışmalar, dikkat ve metta dahil olmak üzere bağımsız grup meditasyonunun, kronik depresyondaki hastalarda pozitif etkiyi arttırmak ve depresif belirtileri azaltmak için uygun bir teknik olduğunu göstermiştir. Bu şekilde, bağımsız grup meditasyonu, terapötik sürecin başlangıcını uyarmak için uygun maliyetli bir müdahaledir. Ek bireysel BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi), spesifik sorunların etkili bir şekilde tedavi edilmesini sağlar ve meditasyon pratiğinin günlük yaşama daha kalıcı olarak uygulanmasına yardımcı olur, bu da nüks riskini azaltabilir.

KAYNAK:

 • https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-019-3815-4

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler