Nöropsikolojik Değerlendirme – II

Ülkemize uygulanan nöropsikolojik testlerden, tarama testleri/kısa demans bataryaları ve davranış envanterleri/duygu durum testlerinden bahsetmiştik. Bu yazıda, üçüncü grup olan kognitif (idrak ile ilgili) işlevleri değerlendiren testlerden bahsedeceğiz.

Kognitif işlevleri değerlendiren testler şu başlıklar altında toplanır:

 • Dikkat/Sebatlılık/Enterferansa ve Direnç/Dikkati Sürdürebilme Testleri
 • Bellek Testleri
 • Görsel Mekânsal İşlev Testleri
 • Dil Testleri
 • Yürütücü İşlev Testleri (Akıl Yürütme, Soyutlama, Plânlama, Sıralama)
 • Hesaplama/Aritmetik Testleri
 • Dikkatin Mekânsal Dağılımı Testleri
 • Apraksi Testleri

Dikkat Testleri, basit dikkat ve karmaşık dikkati ölçenler olarak ikiye ayrılır. Basit dikkat testlerinde (WAIS-R Sayı Menzili Alt Testi ve WMS-R Sayı Menzili Alt Testi) hastadan kendisine söylenen sayıları düz ve ters sıra ile tekrarlaması beklenir. Böylece, sözel, performans ve genel zeka değerlendirilir. Karmaşık dikkat dikkat testleri (WMS-R Zihinsel Kontrol Alt Testi, Sözel Akıcılık Testi, Stroop Test, İz Sürme Testi, Wisconsin Kart Eşleme Testi) ise dikkati belli bir süre sürdürebilme, sebatlılık gösterebilme, dışarıdan gelen uyaranlarla baş edebilme istenmeyen cevabı bastırabilme, kategori sürdürebilme ve kategori değiştirebilme işlevlerini ölçer.

Nöropsikolojik Değerlendirme - II

Nöropsikolojik Değerlendirme - II

Bellek Testleri, bilginin kazanılması, işlenmesi, kodlanması, uzun süreli depoya aktarılması, depolanması, depoda korunması, sağlamlaştırılması, hatırlama için taranması, geri çağırılması ve tanıma süreçlerini değerlendirir. Sözel (Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi ve California Sözel Öğrenme Testi) ve sözel olmayan (Camden Görsel Tanıma Belleği Testi, WMS-R Görsel Üretim Alt Testi ve Rey Karmaşık Şekil Testi) olarak ikiye ayrılır.

Nöropsikolojik Değerlendirme - II

Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi

Nöropsikolojik Değerlendirme - II

WMS-R Görsel Üretim Alt Testi

Görsel Mekânsal İşlev Testleri (Hooper Görsel Organizasyon Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Yüz Tanıma Testi, WAIS-R Küplerle Desen Alt Testi ve Şekil Kopyalama Testi) beyin hasarı olan yetişkinleri ayırt etmek üzere yapılır.

Hooper Görsel Organizasyon Testi

Nöropsikolojik Değerlendirme - II

WAIS-R Küplerle Desen Alt Testi

Nöropsikolojik Değerlendirme - IIDil Testleri (Gülhane Afazi Testi ve Boston Adlandırma Testi) ile spontane konuşma, söyleneni anlama, tekrarlama, adlandırma, okuma ve yazma becerileri değerlendirilir. Özellikle demans hastalarında kelime bulmada güçlük veya kelime karıştırma görülür.

Nöropsikolojik Değerlendirme - II

Boston Adlandırma Testi

Yürütücü İşlev Testleri (akıl yürütme, soyutlama, plânlama, sıralama) akıl yürütme, soyutlama, planlama, sıralama işlevlerini değerlendirir. Eğer hastada konuşma yitimi (afazi) varsa akıl yürütmeyi ölçmek için, Atasözü Yorumlama Testi ve WAIS-R İkili Benzerlikler Alt Testi yerine Standart Progresif Matrisler Testi uygulanır. Daha önce bahsettiğimiz karmaşık dikkati değerlendiren Wisconsin Kart Eşleme Testi, soyutlama, hipotez etme, zihinsel esneklik becerilerini de ölçtüğü için bu başlık altına girebilir. Planlama ve sıralama becerisini ölçerken Londra Kulesi, Saat Çizimi, Luria Ardışık Çizimler Testi kullanılır.

Nöropsikolojik Değerlendirme - II

Standart Progresif Matrisler Testi

Nöropsikolojik Değerlendirme - II

Luria Ardışık Çizimler Testi

Hesaplama/Aritmetik Testleri, çarpım tablosu, dört işlem bilgisi, sayısal bilgiler vs. ile hastada “hesap yitimi” olup olmadığına bakar. Bu testler: Boston Tanısal Afazi Muayenesi (BDAE) Aritmetik Alt Testi ve WAIS-R Aritmetik Alt Testidir.Nöropsikolojik Değerlendirme - II

Boston Tanısal Afazi Muayenesi

Dikkatin Mekânsal Dağılımı Testlerinden, ülkemizde en çok uygulananı İşaretleme Testidir. Hastanın işaretleme yaparken gittiği yöne göre sağ hemisferde bir bozulma olup olmadığı ölçülür.Nöropsikolojik Değerlendirme - II

Apraksi Testleri ile öğrenilmiş istemli hareketlerin yapılmasında bozulma olup olmadığı saptanır. Hasta önceden bildiği hareketleri otomatik yaparken (örn. makas kullanmayı taklit etmek, asker selamı vermek, baş ve işaret parmaklarını kullanarak halka yapmak), yapması istendiğinde yerine getiremiyorsa sol veya her iki hemisferde bozulma olduğu düşünülebilir.

Hatırlatmak gerekir ki hastaya hiçbir zaman tek test uygulanmaz, değerlendirme sonucu farklı testlerle desteklenir.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Güncel Yazılar

  Haberler