Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve TMS

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) Amerika’da %2 görülme sıklığına sahip nöropsikiyatrik bir bozukluktur.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

OKB semptomları genellikle çocuklukta başlar ve daha sonra günlük yaşamı ve ilişkileri etkileyen kronik bir soruna dönüşür. Obsesyonlar vesvese olarak da ifade edilen takıntılı düşünceleri, kompulsiyonlar ise ritüel davranışlar olarak ifade edilen tekrarlayan davranışları tanımlamaktadır. Defalarca el yıkamak, fırının kapalı olup olmadığını her gece defalarca kontrol etmek gibi davranışlar “takıntılı” davranışlara örnek gösterilebilir. Bu davranışlar farklılık gösterse de ortak özellikleri kişilerin günlük yaşamlarını etkilemeleridir.

Farmakoterapi hastalarda %40 ile %60 oranında işe yaramaktadır. Aynı zamanda kognitif davranışçı terapi de OKB hastaları için etkili olabilmektedir. Fakat farmakoterapi veya psikoterapinin yeterli gelmediği durumlarda yeni ve alternatif yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

OKB’nin patofizyolojisinde yer alan nöral devrelerin anlaşılmasıyla birlikte son on yılda OKB’yi tedavi etmek için çeşitli farmakolojik olmayan yaklaşımlar geliştirilmiştir. Giderek artan kanıtlar OKB’nin oluşumunda 3 önemli bölgenin disfonksiyonuna işaret etmektedir. Bu bölgeler dorsolateral prefrontal korteks , orbitofrontal korteks ve supplementer motor alandır.

Tekrarlayan TMS (rTMS)

Tekrarlayan TMS (rTMS) oluşturduğu manyetik alan etkisiyle korteks ve korteks altı yapıların aktivitesini elektriksel akıma neden olarak değiştirebilmektedir. Düşük frekansta uygulanan rTMS’nin medial prefrontal beyin bölgesindeki hipermetabolik aktiviteden kaynaklanan OKB semptomlarını baskıladığı düşünülmektedir. Yapılan meta-analiz çalışması sonucunda bulgular aktif rTMS ‘nin önemli ölçüde genel OKB belirtilerini ve OKB ile ilişkili anksiyete ve depresyonu azalttığını göstermiştir. Bu etkinliğin daha çok orbitofrontal korteks ve suplementer motor alanlarda olduğu gösterilmiştir. Ayrıca striatum adı verilen korteks altı yapının aktivitesinin fazla olmasının tekrarlayan davranışlara neden olduğu düşünülmektedir.

Deney hayvanları üzerinde yapılan bir çalışmada lateral orbitofrontal korteksin aktivitesinin artırılması, striatumun baskılanmasını sağlar. Böylece aşırı tekrarlayan davranışların ortaya çıkışı azalmakta, başka bir deyişle kompulsif davranışlar tedavi edilmektedir.

Başka bir çalışmada rTMS ile suplementer motor alana yapılan inhibitör uyarımın OKB’de ve Tourett sendromunda görülen semptomlarda anlamlı ölçüde gelişme sağladığı ve bu etkinin 3 ay boyunca sürdüğü gösterilmiştir.

Her ne kadar çalışmalar rTMS’nin OKB semptomları üzerinde etkili olduğunu gösterse de çalışmalarda uygulanan protokoller farklılaşmaktadır. Klinikte uygulanacak protokolün standardize edilmesi ve rTMS’nin OKB semptomları üzerindeki etkinliğinin daha sağlam kanıtlarla desteklenebilmesi için çalışmaların daha geniş ölçekli gruplarda yapılması gerekir.

Son yapılan çalışmalar TMS çeşitlerinden biri olan Derin TMS’nin OKB tedavisinde oldukça etkili sonuçlar gösterdiğini ortaya koymuştur. Böylece Derin TMS, OKB tedavisinde FDA (Amerikan Food and Drug Administration) onayını almıştır.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler