Orbitofrontal korteksin depresyondaki rolü

Orbitofrontal korteksin depresyondaki rolü

Beynin duyguların işlenmesi ve ödüllendirmeyle ilgili bir bölgesi olan orbitofrontal korteksin (OFK) majör depresif bozuklukta kilit bir rol oynadığı tespit edildi.

Moleküler Psikiyatri adlı dergide yayınlanan bir derleme makalesinin yazarları, beynin duyguların işlenmesi ve ödüllendirmeyle ilgili bir bölgesi olan orbitofrontal korteksin (OFK) majör depresif bozuklukta kilit bir rol oynadığını yazdı. Yazarlar, OFK’daki işlev bozukluğunun majör depresyona farklı şekillerde katkıda bulunduğunu ve geleneksel antidepresanların bu sorunların yalnızca bazılarını nasıl hafiflettiğini destekleyen kanıtları açıklamaktadır.

Orbifrontal korteksin farklı bölümleri

Çin’deki Fudan Üniversitesi’nden Bei Zhang ve meslektaşları, “OFK içindeki anatomik ve işlevsel heterojenliğe dair güçlü kanıtlara rağmen, bazı çalışmalar bu bölgeyi birleşik bir bütün olarak ele almıştır” diye yazdı. “Ödül ve ödül/ceza olmayan bir çerçevede medial ve lateral OFK arasında ayrım yapan önerimiz, OFK içindeki işlevsel farklılaşmayı tanımlamakta ve daha da önemlisi, bu farklılaşmanın [majör depresif bozukluğun] farklı semptomlarıyla nasıl ilişkili olduğunu önermektedir.”

Depresyonda ödüle duyarlılık azalıyor

Yazarlar, depresyonu olan ve olmayan kişilerin beyin yapısını ve beyin aktivitesini karşılaştıran çok sayıda nörogörüntüleme çalışmasını gözden geçirmiştir. Majör depresyonu olan kişilerin medial OFK (bölgenin orta alanı) ile amigdala gibi duygusal öğrenmede rol oynayan diğer beyin bölgeleri arasındaki bağlantının azaldığını bildirmişlerdir.

Zhang ve meslektaşları, bu bölgeler arasındaki daha düşük bağlantının, bireylerin olumlu ödüllere olan duyarlılığını azaltarak daha fazla anhedoniye (zevk alamama) yol açabileceğini öne sürdü. Buna karşılık, majör depresyonu olan kişilerde lateral OFK (sol ve sırt tarafları) ile anterior singulat korteks gibi dikkat ve karar vermeyi düzenleyen bölgeler arasındaki bağlantı artma eğilimindedir. Zhang ve meslektaşları, bu bölgeler arasındaki yüksek bağlantının bireylerin tiksindirici uyaranlara karşı hassasiyetini artırarak negatif önyargıya (olumsuz olaylar üzerinde durma eğilimi) yol açabileceğini öne sürmüştür.

Farklı grup ilaçlar farklı OFK alanlarını güçlendiriyor

Zhang ve meslektaşları, seçici serotonin geri alım inhibitörleri gibi antidepresanların esas olarak lateral OFC’de normal bağlantıyı geri kazandırdığını ancak medial OFK üzerinde minimum etkiye sahip olduğunu gösteren başka çalışmalar da tanımlamıştır. Bununla birlikte, ortaya çıkan veriler, serotonin yerine glutamatı hedef alan ketaminin medial OFK’daki bağlantıyı artırabileceğini ve anhedoni birincil semptom olduğunda daha umut verici bir seçenek olabileceğini göstermektedir.

Depresyon tek bir beyin bölgesine indirgenemez

Yazarlar, “OFC’nin depresyondaki kritik rolünün altını çizmiş olsak da, karmaşıklığı ve heterojenliği nedeniyle depresyonun yalnızca tek bir beyin bölgesindeki bozukluklara atfedilmesi olası değildir” sonucuna varmıştır. “Bu diğer beyin bölgelerinin MDB’de veya MDB’nin farklı alt tiplerinde orbitofrontal korteks ile nasıl etkileşime girdiğini incelemek için daha fazla kanıta ihtiyaç vardır.”

KAYNAKÇA:
– Psych News Alert (16.01.2024). Review Explores Role of Orbitofrontal Cortex in Depression.
– Zhang, B., Rolls, E.T., Wang, X. et al. Roles of the medial and lateral orbitofrontal cortex in major depression and its treatment. Mol Psychiatry (2024).

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler